تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

آ

 • آدم اتیمولوژی تطبیقی نام آدم ابوالبشر در زبان¬های عربی و عبری [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 55-81]

 • آسیب های نگارشی تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 37-55]

 • آگاه کردن جواهری و رسالت شعر [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 1-17]

 • آموزش زبان ساختار ظاهری و پنهانی در ترکیب اضافی و وصفی و اثر آن در آموزش زبان عربی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 19-34]

ا

 • ابن هشام جایگاه نحویان در کتاب مغنی اللّبیب ابن هشام أنصار ی (مطالعه موردی: أبوحیّان غرناطی) [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 137-154]

 • ابوالقاسم الشابی ساختار داستانی و موسیقایی در إرادة الحیاة [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 154-176]

 • اتیمولوژی تطبیقی اتیمولوژی تطبیقی نام آدم ابوالبشر در زبان¬های عربی و عبری [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 55-81]

 • ادبیات اسلامی تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی«شیء عن الموت» اثرعماد الدین خلیل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 91-114]

 • ادبیات عرب قلب در قرآن و ادبیات عرب: حقیقت یا مجاز؟ [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 129-154]

 • استعارة بالا/پایین بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • استعارة تصوری بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • استعارة جهتی بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • اشتقاق اتیمولوژی تطبیقی نام آدم ابوالبشر در زبان¬های عربی و عبری [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 55-81]

 • اعجاز بیانی لطایف ادبی در کلام الهی و نقش آن در ترجمه [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 155-169]

 • المتیر علم عروض میان اصالت و عدم اصالت [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 1-22]

 • اندیشه دینی اندیشه دینی در شعر جاهلی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 35-62]

 • ایلیا ابو ماضی سرگشتگی وپیچیدگی در شعرایلیا ابوماضی وعمرخیام [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 18-34]

ب

 • بحر علم عروض میان اصالت و عدم اصالت [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 1-22]

 • بدوی جبل بازتاب شخصیت های قرآنی در دیوان بدوی جبل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 1-19]

 • بیت الحکمة «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

پ

 • پیچیدگی سرگشتگی وپیچیدگی در شعرایلیا ابوماضی وعمرخیام [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 18-34]

ت

 • تحریف تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 37-55]

 • ترکیب اضافی ساختار ظاهری و پنهانی در ترکیب اضافی و وصفی و اثر آن در آموزش زبان عربی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 19-34]

 • ترکیب وصفی ساختار ظاهری و پنهانی در ترکیب اضافی و وصفی و اثر آن در آموزش زبان عربی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 19-34]

 • تصحیف تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 37-55]

 • تعلیم و تربیت تأثیر اندیشه های محمد عبده در اشعار اجتماعی حافظ إبراهیم [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 23-40]

 • تفعیله علم عروض میان اصالت و عدم اصالت [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 1-22]

ج

 • جامعه جواهری و رسالت شعر [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 1-17]

 • جنبش ترجمه «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

 • جنسیت صیغه‌های عام و خاص در زبان عربی (از لحاظ مذکر ومؤنث) [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 41-54]

 • جوهری تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 37-55]

ح

 • حافظ ابراهیم تأثیر اندیشه های محمد عبده در اشعار اجتماعی حافظ إبراهیم [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 23-40]

 • حریری شخصیت و شخصیت پردازی در مقامات حریری [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 63-90]

 • حس شناسی ظاهری و باطنی وجوه مشترک اندیشه و حواس از دیدگاه مولانا و شاعران عربی سرای [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 155-170]

 • حقیقت قلب در قرآن و ادبیات عرب: حقیقت یا مجاز؟ [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 129-154]

د

 • داستان بازتاب شخصیت های قرآنی در دیوان بدوی جبل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 1-19]

 • دین اندیشه دینی در شعر جاهلی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 35-62]

ر

 • رثا مضامین مراثی حسینی در دیوان سیّد مرتضی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 83-106]

ز

 • زبان عبری اتیمولوژی تطبیقی نام آدم ابوالبشر در زبان¬های عربی و عبری [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 55-81]

 • زبان عربی اتیمولوژی تطبیقی نام آدم ابوالبشر در زبان¬های عربی و عبری [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 55-81]

 • زبان قرآن بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • زن تأثیر اندیشه های محمد عبده در اشعار اجتماعی حافظ إبراهیم [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 23-40]

س

 • ساختار داستانی ساختار داستانی و موسیقایی در إرادة الحیاة [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 154-176]

 • ساختار موسیقایی ساختار داستانی و موسیقایی در إرادة الحیاة [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 154-176]

 • سرگشتگی سرگشتگی وپیچیدگی در شعرایلیا ابوماضی وعمرخیام [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 18-34]

 • سه گانه(الثلاثیه) تحلیل مکتب ادبی داستان «سه گانه» نجیب محفوظ [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 115-136]

 • سیاست تأثیر اندیشه های محمد عبده در اشعار اجتماعی حافظ إبراهیم [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 23-40]

 • سیّد مرتضی مضامین مراثی حسینی در دیوان سیّد مرتضی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 83-106]

ش

 • شخصیت شخصیت و شخصیت پردازی در مقامات حریری [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 63-90]

 • شعر تعلیمی «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

 • شعر جاهلی اندیشه دینی در شعر جاهلی [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 35-62]

 • شعر عربی مضامین مراثی حسینی در دیوان سیّد مرتضی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 83-106]

 • شعر متعهّد جواهری و رسالت شعر [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 1-17]

 • شعر معاصر بازتاب شخصیت های قرآنی در دیوان بدوی جبل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 1-19]

 • شکل گرایی ساختار داستانی و موسیقایی در إرادة الحیاة [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 154-176]

 • شی ء عن الموت تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی«شیء عن الموت» اثرعماد الدین خلیل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 91-114]

ص

 • صحاح تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 37-55]

 • صیغه عموم صیغه‌های عام و خاص در زبان عربی (از لحاظ مذکر ومؤنث) [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 41-54]

ع

 • عروض علم عروض میان اصالت و عدم اصالت [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 1-22]

 • عصر احتجاج فرهنگنامه نویسی توصیفی در عربی و فارسی [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 84-100]

 • عقل و اندیشه وجوه مشترک اندیشه و حواس از دیدگاه مولانا و شاعران عربی سرای [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 155-170]

 • علم سنجی سنجش تولیدات علمی گروه زبان وادبیات عربی ایران [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 102-124]

 • عمادالدین خلیل تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی«شیء عن الموت» اثرعماد الدین خلیل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 91-114]

 • عمر خیام سرگشتگی وپیچیدگی در شعرایلیا ابوماضی وعمرخیام [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 18-34]

ف

ق

 • قافیه علم عروض میان اصالت و عدم اصالت [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 1-22]

 • قرآن قلب در قرآن و ادبیات عرب: حقیقت یا مجاز؟ [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 129-154]

 • قرآن بازتاب شخصیت های قرآنی در دیوان بدوی جبل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 1-19]

 • قرآن کریم لطایف ادبی در کلام الهی و نقش آن در ترجمه [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 155-169]

 • قلب قلب در قرآن و ادبیات عرب: حقیقت یا مجاز؟ [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 129-154]

ک

 • کتابخانه «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

 • کلیله و دمنه «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

گ

ل

 • لطایف ادبی لطایف ادبی در کلام الهی و نقش آن در ترجمه [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 155-169]

 • لغتنامه تصحیف وتحریف در لغتنامه صحاح [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 37-55]

م

 • مأمون «بیت الحکمه» و تاثیر آن بر غنابخشی فرهنگ و ادب عربی در عصر اول عباسی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 135-155]

 • مؤنث صیغه‌های عام و خاص در زبان عربی (از لحاظ مذکر ومؤنث) [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 41-54]

 • مبهم صیغه‌های عام و خاص در زبان عربی (از لحاظ مذکر ومؤنث) [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 41-54]

 • مثنوی وجوه مشترک اندیشه و حواس از دیدگاه مولانا و شاعران عربی سرای [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 155-170]

 • مجاز قلب در قرآن و ادبیات عرب: حقیقت یا مجاز؟ [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 129-154]

 • مجازگویی لطایف ادبی در کلام الهی و نقش آن در ترجمه [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 155-169]

 • مجله علمی-پژوهشی سنجش تولیدات علمی گروه زبان وادبیات عربی ایران [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 102-124]

 • محمد عبده تأثیر اندیشه های محمد عبده در اشعار اجتماعی حافظ إبراهیم [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 23-40]

 • محمّد مهدی الجواهری جواهری و رسالت شعر [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 1-17]

 • مذکر صیغه‌های عام و خاص در زبان عربی (از لحاظ مذکر ومؤنث) [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 41-54]

 • مراثی حسینی مضامین مراثی حسینی در دیوان سیّد مرتضی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 83-106]

 • مشترک صیغه‌های عام و خاص در زبان عربی (از لحاظ مذکر ومؤنث) [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 41-54]

 • معلقه امرؤالقیس فضای موسیقیایی معلقه ی امرؤالقیس [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 107-134]

 • معنی شناسی شناختی بررسی زبان‌شناختی استعاره ی جهتی بالا/ پایین در زبان قرآن رویکرد معنی شناسی شناختی [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 55-82]

 • مغز قلب در قرآن و ادبیات عرب: حقیقت یا مجاز؟ [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 129-154]

 • مغنی اللّبیب جایگاه نحویان در کتاب مغنی اللّبیب ابن هشام أنصار ی (مطالعه موردی: أبوحیّان غرناطی) [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 137-154]

 • مقاله سنجش تولیدات علمی گروه زبان وادبیات عربی ایران [دوره 5، شماره 13، 1388، صفحه 102-124]

 • مقامات شخصیت و شخصیت پردازی در مقامات حریری [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 63-90]

 • موسیقی بیرونی فضای موسیقیایی معلقه ی امرؤالقیس [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 107-134]

 • موسیقی درونی فضای موسیقیایی معلقه ی امرؤالقیس [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 107-134]

 • مولانا وجوه مشترک اندیشه و حواس از دیدگاه مولانا و شاعران عربی سرای [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 155-170]

ن

 • نجیب محفوظ تحلیل مکتب ادبی داستان «سه گانه» نجیب محفوظ [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 115-136]

 • نحو جایگاه نحویان در کتاب مغنی اللّبیب ابن هشام أنصار ی (مطالعه موردی: أبوحیّان غرناطی) [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 137-154]

 • نمایشنامه اسلامی تحلیل هنری نمایشنامه اسلامی«شیء عن الموت» اثرعماد الدین خلیل [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 91-114]

و

 • واقع گرایی تحلیل مکتب ادبی داستان «سه گانه» نجیب محفوظ [دوره 5، شماره 11، 1388، صفحه 115-136]

 • وزن علم عروض میان اصالت و عدم اصالت [دوره 5، شماره 12، 1388، صفحه 1-22]