تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

ا

 • ابراهیم نصرالله بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 79-112]

 • ابوتمام موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 139-168]

 • اخوان الصفا تحلیل گفتمان اخوان‌الصفا در قصه‌ی دادخواهی حیوان از انسان [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 1-24]

 • ادب المقاومة المفارقة الفنّیة فی شعر أمل دنقل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 189-218]

 • ادبیات جنگ سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 165-196]

 • ادبیات عربی زبان و ادبیات فارسی از منظر چهار شاعر بزرگ عراق [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 47-74]

 • ادبیات عربی کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 147-176]

 • ادبیات معاصر جلوه‌‌های تأثیرگذاری ماری هاسکل بر جبران خلیل جبران [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 81-102]

 • اسطوره رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • اعتذاریات جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 81-107]

 • ال أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 41-60]

 • الإستعارة دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 155-188]

 • الافق وراء البوّابه بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 113-145]

 • البناء المسرحی تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 124-148]

 • التفسیر سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 50-71]

 • التناص تجلیات الحواریه فی أهل الکهف لتوفیق الحکیم [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 99-123]

 • الجیاد سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 50-71]

 • الحقیقة القلب فی القرآن الکریم، استعمالٌ حقیقی أو مجازی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 99-120]

 • الخاقانی الشروانی دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 121-153]

 • الدلالة دلالة أسلوب الکنایة فی القرآن الکریم [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 72-97]

 • السخریة السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 1-22]

 • الشعر السیاسی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 1-22]

 • الشعر الفلسطینی المعاصر تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 23-45]

 • الشهنامة عدالة الإیرانیین بین شهنامة الفردوسی و المصادر العربیة (دراسة مقارنة) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 175-204]

 • الصافنات سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 50-71]

 • الطریق الطویل دراسة عنصر الفکرة و تحلیله فی روایة الطریق الطویل لنجیب الکیلانی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 149-174]

 • العدالة عدالة الإیرانیین بین شهنامة الفردوسی و المصادر العربیة (دراسة مقارنة) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 175-204]

 • العصر العباسی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 1-22]

 • الفکرة دراسة عنصر الفکرة و تحلیله فی روایة الطریق الطویل لنجیب الکیلانی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 149-174]

 • القرآن الکریم القلب فی القرآن الکریم، استعمالٌ حقیقی أو مجازی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 99-120]

 • القصائد العربیة دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 121-153]

 • القصائد الفارسیة دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 121-153]

 • القلب القلب فی القرآن الکریم، استعمالٌ حقیقی أو مجازی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 99-120]

 • الکلمات الرئیسة: الأدب الشیعی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 1-22]

 • الکلمات الرئیسة: سمیح القاسم تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 23-45]

 • الکلمات الرئیسیة: الحواریة تجلیات الحواریه فی أهل الکهف لتوفیق الحکیم [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 99-123]

 • اللسانیات المعرفیة دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 155-188]

 • اللف و النشر سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 50-71]

 • المجاز القلب فی القرآن الکریم، استعمالٌ حقیقی أو مجازی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 99-120]

 • المستوی الصرفی تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 23-45]

 • المصادر العربیة عدالة الإیرانیین بین شهنامة الفردوسی و المصادر العربیة (دراسة مقارنة) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 175-204]

 • المفارقة المفارقة الفنّیة فی شعر أمل دنقل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 189-218]

 • المفاکهة المفارقة الفنّیة فی شعر أمل دنقل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 189-218]

 • المفردات الرئیسة: الروایة المعاصرة دراسة عنصر الفکرة و تحلیله فی روایة الطریق الطویل لنجیب الکیلانی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 149-174]

 • المفردات الرئیسة: الفردوسی عدالة الإیرانیین بین شهنامة الفردوسی و المصادر العربیة (دراسة مقارنة) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 175-204]

 • المفردات الرئیسة: القرآن الکریم دلالة أسلوب الکنایة فی القرآن الکریم [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 72-97]

 • المفردات الرئیسة: سلیمان سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 50-71]

 • المفردات الرئیسة: عناصر المسرحیة تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 124-148]

 • الملهاة الفلسطینیة بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 79-112]

 • الموازنة دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 121-153]

 • انقلاب مصر کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 147-176]

 • انگیزه¬های فردی بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 25-46]

ب

 • بلاغت بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 61-80]

 • بلاغت اسلامی تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 55-79]

 • بلاغت قرآن هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 47-77]

 • بینا¬متنی دینی روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 103-138]

 • بینا¬متنی قرآنی روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 103-138]

پ

 • پراپ تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 141-164]

ت

 • تأثیر و تاثّر زبان و ادبیات فارسی از منظر چهار شاعر بزرگ عراق [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 47-74]

 • تأکید بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 61-80]

 • تحامق بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 25-46]

 • تحلیل شخصیت پردازی در رمانهای خوله القزوینی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 21-49]

 • تحلیل الخطاب تحلیل الخطاب السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم (موازنة بین الأشعار قبل حرب 1967 و بعدها) [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 23-45]

 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان اخوان‌الصفا در قصه‌ی دادخواهی حیوان از انسان [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 1-24]

 • تصویر رمزی رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • تعدد الأصوات تجلیات الحواریه فی أهل الکهف لتوفیق الحکیم [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 99-123]

 • تمثیل شخصیت پردازی در رمانهای خوله القزوینی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 21-49]

 • تناص بینامتنی در نمایشنامه (الملک هو الملک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 1-23]

 • توفیق الحکیم تجلیات الحواریه فی أهل الکهف لتوفیق الحکیم [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 99-123]

 • تولد خواننده تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 55-79]

ث

 • ثورة فی الجحیم روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 103-138]

ج

 • جبران خلیل جبران جلوه‌‌های تأثیرگذاری ماری هاسکل بر جبران خلیل جبران [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 81-102]

 • جذابیت بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 113-145]

 • جمیل صدقی زهاوی روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 103-138]

ح

 • حافظ إبراهیم شکوه از شقاوت و فقر و ظلم و روزگاردر شعر حافظ إبراهیم [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 25-53]

 • حجرالضحک سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 165-196]

 • حرف جرّ بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 61-80]

 • حرف زائد بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 61-80]

 • حضرت سلیمان(ع) کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 75-98]

 • حکایت ها رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • حکمت جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 81-107]

خ

 • خمر جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 81-107]

د

 • داستان بلند سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 165-196]

 • داستان عربی تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 177-208]

 • دراسة المضامین دراسة مضامین القصائد العربیه للخاقانی و موازنتها بقصائده الفارسیة [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 121-153]

 • دعبل الخزاعی السخریة السیاسیة فی شعر دعبل الخزاعی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 1-22]

 • دیوان شمس تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 109-139]

ر

 • رمان شخصیت پردازی در رمانهای خوله القزوینی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 21-49]

 • رمانتیک رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • رمز رمز و اسطوره و تصویر رمزی در دیوان أبی ماضی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • رمز تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 109-139]

 • رنگ درشعر رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • روزگار شکوه از شقاوت و فقر و ظلم و روزگاردر شعر حافظ إبراهیم [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 25-53]

 • ریخت¬شناسی تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 141-164]

ز

 • زبان عبری أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 41-60]

 • زبان عربی أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 41-60]

 • زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی از منظر چهار شاعر بزرگ عراق [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 47-74]

ژ

 • ژرار ژنت بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 113-145]

س

 • سبک ادبی سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 165-196]

 • سعد الله ونوس بینامتنی در نمایشنامه (الملک هو الملک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 1-23]

 • سعدی یوسف رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • سهراب سپهری رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 1-20]

 • سوره‌ی نمل کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 75-98]

ش

 • شاعران عراق زبان و ادبیات فارسی از منظر چهار شاعر بزرگ عراق [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 47-74]

 • شخصیت پردازی شخصیت پردازی در رمانهای خوله القزوینی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 21-49]

 • شخصیت‌های قرآنی بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 79-112]

 • شعر جاهلی تحلیل گفتمان انتقادی لامیۀ العرب [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 169-192]

 • شعر عربی معاصر تبعید و غربت در شعر محمود سامی‌البارودی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 21-40]

 • شعر غربت و تبعید تبعید و غربت در شعر محمود سامی‌البارودی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 21-40]

 • شعر قصصی جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 81-107]

 • شعر مملوکی بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 25-46]

 • شکوائیه شکوه از شقاوت و فقر و ظلم و روزگاردر شعر حافظ إبراهیم [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 25-53]

 • شنفری تحلیل گفتمان انتقادی لامیۀ العرب [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 169-192]

 • شهاب‌الدین محمود حلبی موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 139-168]

ص

 • صحنه و صحنه¬پردازی کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 75-98]

ط

 • طیور الحذر بازخوانی شخصیت‌های قرآنی در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 79-112]

ظ

 • ظلم شکوه از شقاوت و فقر و ظلم و روزگاردر شعر حافظ إبراهیم [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 25-53]

ع

 • عبدالوهاب بیاتی تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 109-139]

 • عشق جلوه‌‌های تأثیرگذاری ماری هاسکل بر جبران خلیل جبران [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 81-102]

 • عناصر داستان کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 147-176]

 • عناصر زبانی تحلیل گفتمان انتقادی لامیۀ العرب [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 169-192]

 • عوامل اجتماعی بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 25-46]

غ

 • غسان کنفانی بررسی رابطه¬ی زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوّابه» از غسان کنفانی [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 113-145]

ف

 • فتح عکا موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 139-168]

 • فتح عموریه موازنه بین ابوتمام و شها‌ب الدین محمود حلبی در دو قصیده‌ی فتح عموریه و فتح عکا [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 139-168]

 • فقر شکوه از شقاوت و فقر و ظلم و روزگاردر شعر حافظ إبراهیم [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 25-53]

ق

 • قرآن بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 61-80]

 • قرآن کریم کارکرد هنری صحنه و صحنه¬پردازی در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 75-98]

 • قصه¬های پریان تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 141-164]

ک

گ

 • گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی لامیۀ العرب [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 169-192]

ل

 • لام تعریف أداة التعریف «أل» فی اللغتین العربیة والعبریة [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 41-60]

 • لامیة العرب تحلیل گفتمان انتقادی لامیۀ العرب [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 169-192]

 • لبنان سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 165-196]

م

 • ماری هاسکل جلوه‌‌های تأثیرگذاری ماری هاسکل بر جبران خلیل جبران [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 81-102]

 • متن حاضر روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 103-138]

 • متن غایب روابط بینامتنی دینی در قصیده¬ی «ثورة فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 103-138]

 • محمد عفیفی‌مطر هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر محمد عفیفی‌مطر [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 47-77]

 • محمود سامی البارودی تبعید و غربت در شعر محمود سامی‌البارودی [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 21-40]

 • مرگ مؤلف تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 55-79]

 • مسح سلیمان (ع) و المسح علی الخیل (نظرة الی جمالیة اللف و النشر فی موضع من القرآن الکریم) [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 50-71]

 • مضامین شعر تحامق بررسی و تحلیل «تحامق» در شعر مملوکی [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 25-46]

 • مقامات الحریری تحلیل عناصر المسرحیة فی "مقامات" الحریری [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 124-148]

 • مولوی تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 109-139]

ن

 • نبیل خلف کارکرد فعال ادبیات کودک در پی¬ریزی انقلاب (2012) مصر با تکیه بر داستان «انقلاب کودکان» [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 147-176]

 • نجیب الکیلانی دراسة عنصر الفکرة و تحلیله فی روایة الطریق الطویل لنجیب الکیلانی [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 149-174]

 • نجیب محفوظ تحلیل السُّمان و الخَریف نجیب محفوظ با رویکرد ریخت¬شناسی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 141-164]

 • نجیب محفوظ تأثیرپذیری نجیب محفوظ از هزارویک شب [دوره 8، شماره 25، 1390-1391، صفحه 177-208]

 • نحو بررسی و بحث پیرامون آرای مختلف در مورد حروف جرّ زائد در قرآن مجید [دوره 8، شماره 21، 1390-1391، صفحه 61-80]

 • نظریة الإستعارة المعاصرة دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 155-188]

 • نقد اجتماعی تحلیل گفتمان اخوان‌الصفا در قصه‌ی دادخواهی حیوان از انسان [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 1-24]

 • نقد ادبی تولّد خواننده و بلاغت اسلامی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 55-79]

 • نقد سیاسی تحلیل گفتمان اخوان‌الصفا در قصه‌ی دادخواهی حیوان از انسان [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 1-24]

 • نمایشنامه (الملک هو الملک) بینامتنی در نمایشنامه (الملک هو الملک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 1-23]

 • نهج البلاغة دراسة مفاهیم الإستعارات فی نهج البلاغة (علی أساس منهج اللسانیات المعرفیة) [دوره 8، شماره 22، 1390-1391، صفحه 155-188]

 • نوآوری جلوه‌های نوآوری در شعر عدی بن‌زید عبادی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 81-107]

 • نی¬نامه تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 109-139]

و

 • واقع¬گرایی رنگ میان رمانتیک و واقع¬گرایی بررسی شعر سهراب سپهری و سعدی یوسف [دوره 8، شماره 23، 1390-1391، صفحه 1-20]

ه

 • هدی برکات سبک هدی برکات در روایت جنگ (بررسی داستان حجرالضحک) [دوره 8، شماره 24، 1390-1391، صفحه 165-196]