طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١
المجلد 19 (2023)
المجلد 18 (2022)
المجلد 17 (2021)
المجلد 16 (2020)
المجلد 15 (2019)
المجلد 14 (2018)
المجلد 13 (1438)
المجلد 12 (1437)
المجلد 11 (1436)
المجلد 10 (1435)
المجلد 9 (1434)
المجلد 8 (1433)
المجلد 7 (1432)
المجلد 6 (1431)
المجلد 5 (1430)
المجلد 4 (1429)
المجلد 3 (1428)
المجلد 2 (1427)
المجلد 1 (1426)
واکاوی علل ضعف دانشجویان رشته عربی در مهارت‌های شنیداری و گفتاری از نظر مدرسان مهارت‌های زباني (مطالعه موردی دانشگاه‏های سراسری شهر تهران)

حامد صدقي؛ سيد عدنان اشکوری؛ سهيلا محسنی نژاد؛ حسين طالب زاده؛ پوران رضايي چُوشَلی

المجلد 18، العدد 63 ، سبتمبر 2022، ، الصفحة 181-206

المستخلص
        مدرس  یکی از رکن‌های آموزش زبان محسوب می‌شود، در همه روش‌‌های مشهور آموزش زبان، به نقش و وظیفه مدرس توجه شده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش استاد جهت بهبود وضعیت دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در مهارت شنیداری و گفتاری و ارائه راهکارهایی جهت بالا بردن سطح این دو مهارت انجام ‌می‌پذیرد؛ همچنین این پژوهش درنظر ...  أكثر