تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

چکیده

در چند دهه اخیر کوشش‌های فراوانی به منظور بررسی انگیزه‌های فراگیران زبان‌های خارجی انجام شده است. چرا که دانستن انگیزه‌های یادگیری زبان، جزء ارکان اصلی طراحی روش‌ها و سرفصل‌های درسی محسوب می‌شود. شناخت انگیزه‌های فراگیران کمک شایانی به برنامه‌ریزان درسی، نویسندگان کتب آموزشی و مدرسان می‌کند تا روش‌ها وتکنیک‌های خود را هر چه بیشتر با مقتضیات جدید هماهنگ سازند. بر همین اساس پژوهش حاضر کوشیده تا به بررسی انگیزه‌های فراگیران یکی از مراکز آموزش زبان عربی به غیر عربی‌زبانان در کویت بپردازد. داده‌های این پژوهش به صورت پیمایشی و بوسیله پرسشنامه LLOS-IEA که ویژه سنجش انگیزه‌های یادگیری زبان خارجی است جمع‌آوری شده و در برنامه SPSS پردازش شده است. داده‌های پژوهش مربوط به سال تحصیلی 2018/2019 مرکز آموزش‌های زبان دانشگاه کویت است. جامعه پژوهش، فراگیران زبان عربی این مرکز است و نمونه آماری آن را 62 دانشجو که سن آنها بین 19 تا 28 سال است و از 27 کشور مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی هستند تشکیل می‌دهد. این پژوهش نشان داد که میانگین «بی‌انگیزشی» در این جامعه آماری بسیار پایین است که این نشان از انگیزه بالای فراگیران دارد. مقایسه میان میانگین انگیزه‌های بیرونی و درونی حاکی از این است که انگیزه‌های فراگیران بیش از آن که بیرونی باشد درونی است. از طرف دیگر آزمون‌های آماری رابطه معناداری میان متغیرهای جنسیت و رشته دانشگاهی با دو نوع انگیزه نشان نداد. اما میان منطقه جغرافیایی فراگیر و انگیزه‌های بیرونی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

المصادر
أ) الکتب
براون، دوجلاس، (1994): أسس تعلّم اللّغة وتعلیمها، ترجمة عبده الراحجی وعلی علی أحمد شعبان، بیروت، دار النّهضة العربیّة.
توق، محی الدین وآخرون، (2003): أسس علم النفس التربوی، بیروت، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
الزغول، عماد عبدالرحیم، (2012): مبادئ علم النفس التربوی، الإمارات العربیّة المتحدة، دار الکتاب الجامعی.
العبدان، عبدالرحمن عبدالعزیز، (2005): دافعیّة طلاب الجامعة السعودیین لتعلّم اللّغة الروسیّة کلغة أجنبیّة، السعودیّة، جامعة الملک سعود، کلیّة الآداب، قسم اللّغة الإنجلیزیّة
ب) الدوریات
أبو جادو، صالح محمد؛ علی عبدالکریم محمد الکساب، (2015): «العلاقة بین الدّافعیّة لدی الطلبة المعلمین فی کلیّة العلوم التربویّة وأدائهم فی التربیّة العملیّة»، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانیّة، العدد 15، المجلّد 1، صص 56-72.
أبو عواد، فریال (2009): «البنیة العاملیّة لمقیاس الدّافعیّة الأکادمیّة (AMS) دراسة سیکومتریّة علی عینة من طلبة الصفین السادس والعاشر فی مدارس وکالة الغوث (الأونروا) فی الأردن»، مجلة جامعة دمشق، العدد 25، المجلّد 3و4، صص 471-433.
ترکی جدیتاوی، فرید وآخرون، (2011): «العلاقة بین الدّافعیّة وتعلم القراءة والکتابة لدی طلاب الصف السادس الابتدائی فی المملکة الأردنیّة الهاشمیّة»، Journal of Islamic and Arabic Education، العدد 3، صص 28-13.
حسن‌زاده، رمضان؛ گلین مهدی‌نژاد گرجی (1393): «رابطه بین جهت‌گیری‌های انگیزشی (درونی، بیرونی و بی­انگیزشی) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی»، مجله روان‌شناسی مدرسه، العدد 3، المجلّد، 3، صص 60-38.
الخوالدة، محمد علیوآخرون، (2014): «دافعیّة تعلّم اللّغة العربیّة لدی النّاطقین بغیرها فی الأردن وعلاقتها ببعض المتغیّرات»، المجلة الأردنیّة فی العلوم التّربویّة، العدد 10، المجلّد، 2، صص 191-204.
علی سالم الغرابیّة، سالم (2010): «قیاس الدّافعیّة وتحدید مکوّناتها وعلاقتها بالتّحصیل الدّراسی لدی عیّنة من طلبة جامعة القصیم»، مجلة اتحاد الجامعات العربیّة، أردن، العدد 55، صص 173-195.
ج) الإنجلیزیة
Ausubl, p.david. (1968). Education Psychology A Cognitive View. Holt, Rinehart and Winston.
Brown, H. (2007). Principles of language learning and teaching. Fifth edition. White Plains, NY: Pearson.
Brown, S., Armstrong, S., and Thompson, G. (1998).Motivating Students. London, Kogan Page Published In Association with the Staff and Educational Development Association.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.
Dornyei, Z., & Taguchi, T. (2010). Questionnaires in second language research: Construction, administration, and processing. (Second Ed.). London: Routledge.
Kimberly A. Noels; Richard Clément; Luc G. Pelletier. (2001). Intrinsic, Extrinsic, and Integrative Orientations of French Canadian Learners of English. Canadian Modern Language Review. Vol. 57, No. 3, pp. 424-442.