تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

چکیده

استفاده از نظریّه‏های فلسفی، گامی نو در شناسایی وکشف لایه‌های پنهان معانی مورد نظر است. هرمنوتیک به عنوان یکی از شاخه‏های تفسیر عصر جدید، با در برداشتن مفهوم دور هرمنوتیکی، نقش مهمّی در تحقّق بخشیدن به اهداف فلسفه متافیزیک و کشف معانی پنهان متن دارد .شلایر ماخر از این نظریّه برای حذف موانع درک زبان‌شناختی در زبان‌شناسی استفاده کرد. قرآن کریم به خصوص آیۀ چهارم سوره محمّد، مورد شبهه واقع بوده‌است. بر اساس دور هرمنوتیکی، دور کلّی مستنبط از دور جزئی، یعنی راه‏های خدا برای اثبات منافقین، خلاف ایدۀ تصوّر تروریسم و خشونت در اسلام است. در ارتباط با شناخت صاحب کلام وحی و فهم زمانی و مکانی وی، ذکر خصوصیّات ولی و غنّی در این آیه نشان می‏دهد که همانا ذات متعال از هرگونه خشونت و سرسختی نسبت به منافقان، با توجّه به عدم معنا نمودن ظاهری کلمات «ضرب الرقاب» و«شدّ الوثاق»، به دور است. از طریق تفسیر نحوی و روان‌شناختی این آیه، آن چه در گفتار جهادی این آیه آمده، برای اوّلین بار در نتیجۀ احتمال آمرزش و بخشش به دلیل احتمال عدم بازگشت منافقان به اسلام بیان نشده‌است، امّا در عبارت دوم، «شدّ الوثاق»، پس از دادن فرصت به آنها، به صراحت بیان شده است؛ همچنین درمی‏یابیم که جرجانی در نظریّۀ نظم خود به جزئیّاتی از این نظریّه دست یافته‌است.

کلیدواژه‌ها

القرآن الکریم
ابن ترکه اصفهانی، صائن الدین (1369)، تمهید القواعد، طهران: مجمع الفلسفة والکلام.
أبو زید، نصر حامد (2001)، إشکالیات القرآءة وآلیات التأویل، مغرب: المرکز الثقافی العربی.
أبو زید، نصر حامد (1983)، فلسفة التأویل، دراسة فی تاویل القرآن عند محی‏الدین بن عربى، بیروت: دار التنویر.
أبو زید، نصر حامد (2014)، مفهوم النص دراسة فی علوم القرآن، بیروت: المرکز الثقافی العربی.
بارت، رولان (1387)، در آمدی بر تحلیل ساختاری روایت‏ها، ترجمة محمّد راغب، تهران: نشر رخ‌داد نو.
بهرامی، محمَد (1389)، «دور هرمنتیکی در نگاه هرمنوتیست‏ها وتفسیرگران قرآن»، مجله‏ی پژوهش‏های قرآنی، مشهد، سال 16، شماره‏ی 3، صص344-362.
الجاحظ، أبوعثمان (1965)، الحیوان، قاهرة: مکتبة الجاحظ.
جاسبر، دیوید (2007)، مقدمة فی الهرمینوطقیا، ترجمة: وجیه قانصو، الدار العربیة للعلوم.
الجرجانی، عبد القاهر (1422)، دلائل الإعجاز فی علم المعانی، القاهرة: دار الکتب العلمیّة.
حسینی الهمدانی، محمّد (1380)، انوار درخشان در تفسیر قرآن، تهران: لطفی.
الحیدری، السید کمال (2006)، تأویل القرآن، قم: دار فراقد.
خامه‌گر، محمّد (1392)، ساختار سوره‌های قرآن کریم، قم: نشرا.
خلفی، بشیر (2010)، الفلسفة و قضایا اللغة، قراءة فی التصور التحلیلی، الجزیرة: منشورات الإختلاف.
خلیفة، داود (2008)، فلسفة اللغة والتأویل، مقاربة إبستیمولوجیة، الجزیرة: منشورات الخلیلی.
خیر الدین، فلاح (2015)، «قواعد القراءة الهرمینوطقیة للقرآن الکریم عند نصر حامد أبی زید» ، مجلة فتوحات، بیروت :العدد 23، صص45-64.
ساجدی، ابوالفضل و زملائه (1391)، «نقد مبانی هرمینوتیکی شلایر ماخر»، فصلنامه‏ی کلام اسلامی، قم: شماره‏ی 81، صص 29-60.
شلایرماخر، فریدریک (2017)، خطابات لمحتقریه من المثقفین، بیروت: دار التنویر.
عباس، إحسان (1983) ، تاریخ النقد العربی عند العرب، بیروت: دار الثقافة.
عبدالبدیع، لطفی (1997)، متافیزیقیا اللغة، مصر: الهیئة المصریّة للعالم.
عبد الرحمن، عبد الهادی (2003)، سلطة النص، قراءات فی توظیف النصّ الدینی، الإسکندریة: الإنتشار العربی
. فندریس، ج. (1950)، اللغة، ترجمة: عبد الحمید الدواخلی و محمّد القصاص، القاهرة: مکتبة الأنجلو المصریة.
فیدوح، عبدالقادر (2013)، «نظریّة التأویل فی الفکر العربی» ، مجلة الأبحاث، جامعة البحرین، السنة 4، العدد 16،  صص 1-29.      
کاظمی، علی اصغر (1374)، روش و بینش در سیاست (نگرش فلسفی، علمی و روانشناختی)، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
الکردی، عبد الرحیم (2008)، قراءة النص مقدمة تاریخیّة، القاهرة: مکتبة الآداب.
غادامیر، جورج (2006)، فلسفة التأویل، الأصول، المبادئ والأهداف، ترجمة: محمَد شوقی الزین، مغرب: دار البیضاء، المرکز الثقافی العربی.
غریب، حسین (2015)، تأویلیّة فردریک شلایرماخر والبحث عن الحقایق المضمرة فی النصوص، نشر التآخی.
کوزنهوی، دیوید (1371)، حلقه‏ی انتقادی، ترجمه‏: مراد فرهادپور، تهران: انتشارات گیل.
محمّد مهران، رشوان (1998)، دراسات فی فلسفة اللغة، الکویت: دار القباء للطباعة واللنشر والتوزیع.
مشکانی سبزواری، عباسعلی وزملائه (1393)، «دور هرمینوتیکی شلایر ماخر، چیستی، کاربردها ونقدها»، مجلّه‏ی معرفت، قم، سال 23، شماره‏ی 206، صص 117-134.
مصطفی، عادل (2007)، فهم الفهم: مدخل إلی الهرمنوطیقا، القاهرة: دار الرؤیة.
مورن، ادگار (1391)، روش شناخت شناخت، ترجمه‏ی علی اسدی، تهران: سروش.
موسوی، سیّد محمّد (1386)، «درآمدی بر هرمینوتیک و انواع آن»، پیک نور، تهران، شماره‏ی 4، صص 50-56.
نیکویی، علیرضا (1386)، «دور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون»، فصلنامه‏ی ادب پژوهی، گیلان: شماره‏ی 3، صص 39-60.
واعظی، اصغر و اسماعیل قائدی (1393)، «سطوح، مؤلّفات و کارکردهای دور هرمنوتیکی»، نشریّه‏ی فلسفه، تهران: شماره‏ی 2، صص 107-125.
هوی، دیوید کورنیز (1378)، حلقه‏ی انتقادی، ترجمة: مراد فرهادپور، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.
یورگن، هابرماس (1375)، نقد حوزه‏ی عمومی، ترجمة:حسین بشیریّة، تهران: نشر نی.
Malcolm, Norman (1997), Wittgenstein: a Religious point or view, London: Routiadge.  
Rorty, Richard (2005), His Philosophy under discussion, Andreas vieth.
Schleiermacher, Friedrich (1838), Hermeneutics and Criticism and Other Writings, Tr. Andrew Bowie, Cambridge.