تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

سکوت یکی از مؤلّفه‌های برجستة شعر معاصر عربی است. از آن جا که سکوت مایة الهام‌بخشی است و دلالت‌ها و امکانات بالقوّة فراوانی دارد، مورد اقبال و توجّه بسیاری از شاعران معاصر قرار گرفته‌است. این پدیده، جُفت عینیِ صدا و نیز شگردی است مؤثّر برای بیان نگاه شاعر و اندیشه‌های نهانِ وی. طلال سعید الجنیبی، از شاعران معاصری است که پدیدة سکوت را با مهارتی شگرف در اشعار خود به کار بسته‌است. با جستجو در دیوان‌های شاعر، نمونه‌هایی فراوان از این پدیده در اشعار وی به دست آمد؛ در این نمونه‌ها تقابل سکوت و صدا بسیار جالب توجّه است. این تقابل دوگانة صدا و سکوت سبکی، شعری با مشخصة متناقض‌نما در دو سطح بیان و دلالت پدید آورده است.
ما در این جستار با رویکرد توصیفی – تحلیلی، بر آنیم تا سکوت و دلالت‌های آن را در اشعار طلال الجنیبی نشان دهیم و اسرار ژرف این زبان خاموش را بررسی کنیم؛ همچنین برآنیم تا روشن کنیم چرا شاعر برای بیان احوال درونیِ خود به چنین شگردی روی آورده‌‌است. از مهمترین یافته‌های این پژوهش این است که طلال الجنیبی از یک سوی، با کاربستِ سکوت و دلالت‌های نمادین آن خاصه در تقابل با صدا، در اشعار خود که حاصل عاطفة صادق اوست، نوآوری کرده است و از دیگر سو، وی برای پرهیز از زیاده‌گویی، اشعاری کوتاه و نغز و پر مغز و فشرده آفریده و این خود هماهنگ با طبع و ذائقة کوتاه‌پسندِ مخاطبِ عرب است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که  طلال الجنیبى در پى شکستن یک‌نواختى جملات و تعابیر آماده که خواننده را به اندیشیدن و تلاش برای تبیین وا نمى‌دارد، پدیدۀ سکوت را در تجربۀ شاعرانۀ خویش به کار بسته‌است. وى در این پدیده به نوعى دلالت الهام‌بخشى همراه با حس‌آمیزى دست یافته، که اغلب نشان‌دهندۀ ناتوانى زبان معمولى در انتقال آن به خواننده است و از دیگر سو، وی برای پرهیز از زیاده‌گویی، اشعاری کوتاه و نغز و پر مغز و فشرده آفریده و این خود، هماهنگ با طبع و ذائقة کوتاه‌پسندِ مخاطبِ عرب است.

کلیدواژه‌ها

الکتب:
- ابن فارس، أحمد (1979م): معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، ج3، دمشق، دار الفکر.
- ابن منظور، جمال الدین (2005م): لسان العرب، ج1، تحقیق عامر أحمد حیدر، مراجعه عبدالمنعم خلیل إبراهیم، ط1، بیروت، دار الکتب العلمیة.
- أنیس، إبراهیم (1999م): علم الأصوات اللغویة، القاهرة، مکتبة الانجلو المصریّة.
إیکو، أمبرتو (2000م): التأویل بین السیمیائیات والتفکیکیة، ترجمة وتقدیم سعید بنکراد، ط1، المرکز الثقافی.
- بوریاشی، سمیة (2017م): البنیّة الصّوتیة فی شعر إبراهیم طوقان: الثلاثاء الحمراء أنموذجاً، رسالة ماجستیر، الجزائر، جامعة قالمة، کلیّة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربی. 
- جابر، سامیة (2001م): علم اجتماع الاتصال والإعلام، الاسکندریة، دار المعرفیة الجامعیة.
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بکر (1998م): البیان والتبیین، ج1، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، القاهرة، مکتبة الخانجی.
- الجرجانی، عبدالقادر (1987م): دلائل الإعجاز، تحقیق محمد رضا رشید، بیروت، دار المعرفة.
- الجنیبی، طلال سعید (2019م): أراک عکسک [1]، ط1، أبوظبی، اتّحاد کتّاب وأدباء الإمارات.
-------------- (2019م): الإمارات فی القلب [2]، ط1، دبی، مداد للنشر والتوزیع.
-------------- (2019م): تصطاد ضوءاً [3]، ط1، أبوظبی، نبطی للنشر.
-------------- (2018م): رباعیات الجنیبی، ط1، الإمارات، دار رواشِن للنشر.
-------------- (2019م): لإلاک لا لن [4]، ط1، الإمارات، دار رواشِن للنشر.
- الحاج، کمال یوسف (1978م): فی فلسفة اللغة، ط2، بیروت، دار النهار للنشر.
- حسین، محی الدین عارف (2015م): الاتصال الجماهیری وتکنولوجیا المعلومات، ط1، عمان – الأردن، الأکادیمیون للنشر والتوزیع.
- الخطیب، یوسف (2004م): ذاکرة الأرض، ذاکرة النار: دراسة ناهض حسن (فائز العراقی)، دمشق، منشورت اتحاد العرب.
- الکیلانی، مصطفی (2007م): «ما قبل الحرف..ما بعد النقطة لأدیب کمال الدین: حروفیة الشعر من التجریب إلى حادث التجربة»، المقال منشور ضمن کتاب الحروفی، إعداد وتقدیم مقداد رحیم، ط1، بیروت، المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر.
- مبارک، حنون (1987م): دروس فی السیمیائیات، ط1، المغرب، دار توبقال للنشر.
- محمود، ابراهیم (2002م): جمالیات الصمت فی أصل المخفی والمکبوت، ط1، دمشق، مرکز الإنماء الحضاری. 
- ناجی، روعة محمد (2012م): علم الأصوات وأصوات اللغة العربیة، ط1، بیروت، المؤسسة الحدیثة للکتاب. 
 
المجلات:
- بلاوی، رسول (2016م): «لغة الصوصمتیّة فی دیوان "أصابع المطر" للشاعر العراقی حبیب السامر»، مجلة بحوث فی اللغة العربیة، کلیة اللغات الأجنبیة بجامعة إصفهان، العدد 15، صص 19 – 31.
- جابر، إسراء حسین (2014م): «ثنائیة الصمت والصوت: فاعلیة الأضداد فی الشعر العربی الحدیث»، مجلة کلیة التربیّة الأساسیة، المجلد 2، العدد 84، صص 177 – 196.
- رحایمی، یوسف (2018م): «الصمتُ معطی تداولیاً ونسقاً خفیّاً فی الخطاب»، مجلة العمدة فی اللسانیات وتحلیل الخطاب، العدد 3، صص 281 – 292.
- الرشید، عبدالله بن سلیم (2014م): «ظاهرة الصمت فی الشعر الحدیث»، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 24، صص 11 – 36.