طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه خوارزمي

2 دانشگاه تربيت مدرس

المستخلص

امروزه داشتن مدرک براي افراد جوياي شغل در بازار کار داخلي و احياناً خارجي گرچه لازم است ولي به‌تنهايي کافي نيست. فرد جوياي کار براي ورود به بسياري از مشاغل به مهارت‌هايي نياز دارد که بدون داشتن اين مهارت‌ها از عهده انجام آنها بر نخواهد آمد. رشته زبان عربي و دانش‌آموختگان آن نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. ازآنجاکه طي ساليان اخير موقعيت‌هاي پيش‌آمده در ايران فرصت‌هاي شغلي زيادي به وجود آورده که بازار کار رشتة زبان عربي را بيشتر از پيش گسترش داده، ورود به بازار کار رشتة زبان عربي نيز مستلزم داشتن مهارت‌هاي مربوط به زمينه‌هاي شغلي است. در اين مقاله مي‌خواهيم با روش توصيفي ـ تحليلي، زمينه‌هاي اشتغال فارغ‌التحصيلان رشتة زبان عربي را برشماريم و با روش پيمايشي، طرح پرسش‌نامه و اجراي آن در پنج دانشگاه شهر تهران و در ميان دانشجويان کارشناسي ارشد، اساتيد و خبرگان اين رشته، نظر آنان را در مورد ميزان آمادگي دانشجويان براي ورود به بازار کار به تفکيک فرصت‌هاي شغلي جويا شويم. پاره‌اي‌ از نتايج حاکي از آن است که بسياري از دانشجويان مهارت‌هاي اکتسابي خود را در آموزش‌هاي دانشگاهي، در حد متوسط يا پايين مي‌بينند. در پايان، پيشنهادها و راهکارهايي براي بهبود وضعيت موجود ارائه شده‌است.

الكلمات الرئيسية