طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلف

جامعة شهيد چمران اهواز

المستخلص

مکتب ادبيات تطبيقي سلافي «مارکسيستي» که وجه‌تسميه‌هاي متعددي دارد، مکتبي جامعه‌گراست و ادبيات را بر اساس «تشابه آثار ادبي» بررسي مي‌کند. «جيرمونسکي»، مؤسس اين مکتب، اساس تحقيقات تطبيقي را بر تشابه اعلام مي‌کند. اين مقاله با روشي توصيفي ـ تحليلي و با رويکرد مکتب سلافي، مي‌کوشد با نگاهي جامعه‌شناختي و بر اساس حوادث دوران زندگي و وضع سياسي و اجتماعي زمانة «محمد فيتوري» و «مهدي اخوان ثالث»، بن‌مايه‌هاي ادبيات پايداري را در آثار اين دو شاعر بررسي و نقد کند. ادبيات پايداري گونه‌اي از ادبيات است که در همه زمان‌ها بيانگر رنج ملت‌ها در برابر ستم است و در ادب ملت‌هايي شکل مي‌گيرد که از نظر اجتماعي دچار بحران، جنگ، انقلاب يا مواردي شبيه به آن مي‌شوند و باعث ايجاد روحيه پايداري در مردم مي‌شود. مهدي اخوان ثالث و محمد فيتوري نيزازجمله شاعراني بودند که در سروده‌هايشان رنج‌هاي مردم را سرودند. هر دو شاعر دوران مشابهي را گذراندند و در برابر ظلم و ستم هرگز تسليم وضع نابسامان جامعة خود نشدند. اين پژوهش، ضمن معرفي دو شاعر برجستة ايران و سودان، «مهدي‌ اخوان ثالث» و « محمد فيتوري»، و بررسي اشعار انقلابي‌شان، تلاش دارد به جلوه‌هاي گوناگون مقاومت، ظلم‌ستيزي و دفاع از وطن در اشعار اين شاعران معاصر بپردازد. تمدن پرافتخار گذشتة ايران و عشق به سرزمين مادري (سودان)، آزادي‌خواهي و پايداري در برابر ظلم، خوش‌بيني و ايجاد اميد و مبارزه با بي‌هويتي و غفلت مردم، از مهم‌ترين جلوه‌هاي ادبيات پايداري در اشعار آنهاست.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

کاوشی بر بن‌مایه‌های ادبیات پایداری در شعر محمد فیتوری و مهدی اخوان ثالث «بر اساس مکتب سلافی»

المستخلص [Persian]

مکتب ادبیات تطبیقی سلافی «مارکسیستی» که وجه‌تسمیه‌های متعددی دارد، مکتبی جامعه‌گراست و ادبیات را بر اساس «تشابه آثار ادبی» بررسی می‌کند. «جیرمونسکی»، مؤسس این مکتب، اساس تحقیقات تطبیقی را بر تشابه اعلام می‌کند. این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد مکتب سلافی، می‌کوشد با نگاهی جامعه‌شناختی و بر اساس حوادث دوران زندگی و وضع سیاسی و اجتماعی زمانة «محمد فیتوری» و «مهدی اخوان ثالث»، بن‌مایه‌های ادبیات پایداری را در آثار این دو شاعر بررسی و نقد کند. ادبیات پایداری گونه‌ای از ادبیات است که در همه زمان‌ها بیانگر رنج ملت‌ها در برابر ستم است و در ادب ملت‌هایی شکل می‌گیرد که از نظر اجتماعی دچار بحران، جنگ، انقلاب یا مواردی شبیه به آن می‌شوند و باعث ایجاد روحیه پایداری در مردم می‌شود. مهدی اخوان ثالث و محمد فیتوری نیزازجمله شاعرانی بودند که در سروده‌هایشان رنج‌های مردم را سرودند. هر دو شاعر دوران مشابهی را گذراندند و در برابر ظلم و ستم هرگز تسلیم وضع نابسامان جامعة خود نشدند. این پژوهش، ضمن معرفی دو شاعر برجستة ایران و سودان، «مهدی‌ اخوان ثالث» و « محمد فیتوری»، و بررسی اشعار انقلابی‌شان، تلاش دارد به جلوه‌های گوناگون مقاومت، ظلم‌ستیزی و دفاع از وطن در اشعار این شاعران معاصر بپردازد. تمدن پرافتخار گذشتة ایران و عشق به سرزمین مادری (سودان)، آزادی‌خواهی و پایداری در برابر ظلم، خوش‌بینی و ایجاد امید و مبارزه با بی‌هویتی و غفلت مردم، از مهم‌ترین جلوه‌های ادبیات پایداری در اشعار آنهاست.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • ادبیات پایداری
  • مکتب سلافی
  • مهدی اخوان ثالث
  • محمد فیتوری