طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه کاشان

2 جامعة کاشان

المستخلص

اين پژوهش مي‌کوشد با روش توصيفي ـ تحليلي، به نقد و بررسي چگونگي حضور شخصيت اسطوره‌ايِ «اورفئوس» و شيوه‌هاي فراخواني و به‌کارگيري آن از سوي سه شاعر نام‌آشنا و معاصر عربي بپردازد؛ شاعران موردبررسي عبارتند از: «آدونيس» (متولد 1930)، «محمد فيتوري» (1929-2014)، و «عبدالوهاب بياتي» (1926-1999)؛ نامبردگان براي القاي مفاهيم موردنظر خود به مخاطب، از اين چهرۀ اسطوره‌اي بهره‌ها بردند و کوشيدند با کمک آن و دخالت‌دهيِ گونه‌هاي مختلف ادبي، رمزگونه به ترسيم دغدغه‌هاي خود بپردازند. چنين استنباط مي‌شود که اين شاعران از اسطورة يادشده خوانشي سياسي ـ اجتماعي داشته‌اند و با الهام‌گيري از تجربه‌هاي وي، در پي بازگرداندنِ «يوريديس» معاصر خويش يعني تمدن، عزت، و آزادي ازدست‌رفته هستند. «اورفئوس» در شعر آنان شخصيتي پردغدغه ‌است که از دردي مشترک مي‌نالد و همچون پيش، مي‌کوشد تا به خواسته‌اش دست يابد؛ گرچه همچون گذشته دچار شکست مي‌شود. از سويي ديگر آنان به کمک اين اسطوره تلاش دارند اوضاع نابسامان سياسي و اجتماعي کشورهاي عربي را به چالش بکشند و در همان حال مي‌کوشند با بيان سمبوليک، ادبيت متن شعري خود را دوچندان کنند.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

گونه‌های حضور اسطوره«اورفئوس» در شعر آدونیس، محمد فیتوری و عبدالوهاب بیاتی

المؤلف [Persian]

  • علی نجفی ایوکی 1

1

2

المستخلص [Persian]

این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی، به نقد و بررسی چگونگی حضور شخصیت اسطوره‌ایِ «اورفئوس» و شیوه‌های فراخوانی و به‌کارگیری آن از سوی سه شاعر نام‌آشنا و معاصر عربی بپردازد؛ شاعران موردبررسی عبارتند از: «آدونیس» (متولد 1930)، «محمد فیتوری» (1929-2014)، و «عبدالوهاب بیاتی» (1926-1999)؛ نامبردگان برای القای مفاهیم موردنظر خود به مخاطب، از این چهرۀ اسطوره‌ای بهره‌ها بردند و کوشیدند با کمک آن و دخالت‌دهیِ گونه‌های مختلف ادبی، رمزگونه به ترسیم دغدغه‌های خود بپردازند. چنین استنباط می‌شود که این شاعران از اسطورة یادشده خوانشی سیاسی ـ اجتماعی داشته‌اند و با الهام‌گیری از تجربه‌های وی، در پی بازگرداندنِ «یوریدیس» معاصر خویش یعنی تمدن، عزت، و آزادی ازدست‌رفته هستند. «اورفئوس» در شعر آنان شخصیتی پردغدغه ‌است که از دردی مشترک می‌نالد و همچون پیش، می‌کوشد تا به خواسته‌اش دست یابد؛ گرچه همچون گذشته دچار شکست می‌شود. از سویی دیگر آنان به کمک این اسطوره تلاش دارند اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی را به چالش بکشند و در همان حال می‌کوشند با بیان سمبولیک، ادبیت متن شعری خود را دوچندان کنند.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • اسطوره
  • اورفئوس
  • شعر معاصر عربی
  • خوانش سیاسی- اجتماعی