طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 جامعة الخوارزمي

2 طالب بجامعة الخوارزمي

المستخلص

هنرسازه‌هاي ادبي از مهم‌ترين مباحث مطرح در حوزة نقد ادبي، به‌ويژه علم بلاغت هستند که فرماليست‌هاي روس نيز به آنها توجه زيادي داشته‌اند. لفظِ «هنرسازه» به مجموعه فنون بلاغي اطلاق مي‌شود که در عربي با اصطلاح «الفنون الأدبية» شناخته مي‌شود و در مطالعات فرماليسم به جاي "priem" روسي و "device" انگليسي به کار مي‌رود. اين مقاله با رويکرد فرماليسم روسي نوشته شده‌است. صورت‌گرايان روس معتقدند هنر در مرتبة نخست، موضوع سبک و تکنيک است؛ تکنيک علاوه بر اينکه شيوه است، موضوع هنر نيز هست؛ بنابراين «آنچه» نويسنده مي‌گويد مهم نيست، بلکه اينکه «چگونه» مي‌گويد اهميت دارد. همچنين آنچه صورت‌گرايان روس در ادبيات و هنر قابل‌مطالعه و بررسي مي‌دانند، فقط حوزة هنرسازه‌هاست و نه چيز ديگر.
در اين مقاله سعي شده‌است ميزان مفيد يا غيرمفيد بودن هنرسازه‌ها در دو سورة «بروج» و «غاشيه» بررسي شود، سپس با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي به بيان نقش اين هنرسازه‌هاي بديعي در تعجب‌برانگيزي مخاطب، با تکيه بر مقولات چهارگانه فرماليسم روسي پرداخته شود.
مهم‌ترين نتيجة مقاله نشان مي‌دهد بيشترين هنرسازه‌هاي به‌کاررفته در دو سورة يادشده، از نوع مفيد هستند که با توجه به ويژگي‌هاي آنها، در حوزه‌هاي چهارگانه فرماليسم روسي يعني: ادبيت، فرم، جادوي مجاورت، و ساختار ساختارها، به شکل شگفت‌انگيزي نمايان مي‌شوند و درنتيجه باعث جذب و تعجب‌برانگيزي شنونده و خواننده مي‌شوند.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب در سوره‌های مکی با تکیه بر نقد فرمالیسم روسی (مطالعة موردی: سوره‌های «بروج» و «غاشیه»)

المؤلف [Persian]

  • الیاس مخمی 2

2 الطالب بجامعة الخوارزمی

المستخلص [Persian]

هنرسازه‌های ادبی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزة نقد ادبی، به‌ویژه علم بلاغت هستند که فرمالیست‌های روس نیز به آنها توجه زیادی داشته‌اند. لفظِ «هنرسازه» به مجموعه فنون بلاغی اطلاق می‌شود که در عربی با اصطلاح «الفنون الأدبیة» شناخته می‌شود و در مطالعات فرمالیسم به جای "priem" روسی و "device" انگلیسی به کار می‌رود. این مقاله با رویکرد فرمالیسم روسی نوشته شده‌است. صورت‌گرایان روس معتقدند هنر در مرتبة نخست، موضوع سبک و تکنیک است؛ تکنیک علاوه بر اینکه شیوه است، موضوع هنر نیز هست؛ بنابراین «آنچه» نویسنده می‌گوید مهم نیست، بلکه اینکه «چگونه» می‌گوید اهمیت دارد. همچنین آنچه صورت‌گرایان روس در ادبیات و هنر قابل‌مطالعه و بررسی می‌دانند، فقط حوزة هنرسازه‌هاست و نه چیز دیگر.
در این مقاله سعی شده‌است میزان مفید یا غیرمفید بودن هنرسازه‌ها در دو سورة «بروج» و «غاشیه» بررسی شود، سپس با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بیان نقش این هنرسازه‌های بدیعی در تعجب‌برانگیزی مخاطب، با تکیه بر مقولات چهارگانه فرمالیسم روسی پرداخته شود.
مهم‌ترین نتیجة مقاله نشان می‌دهد بیشترین هنرسازه‌های به‌کاررفته در دو سورة یادشده، از نوع مفید هستند که با توجه به ویژگی‌های آنها، در حوزه‌های چهارگانه فرمالیسم روسی یعنی: ادبیت، فرم، جادوی مجاورت، و ساختار ساختارها، به شکل شگفت‌انگیزی نمایان می‌شوند و درنتیجه باعث جذب و تعجب‌برانگیزی شنونده و خواننده می‌شوند.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • فرمالیسم روسی
  • هنرسازه‌های بدیعی
  • سوره‌های مکی
  • بروج
  • غاشیه