طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه شهيد بهشتي

المستخلص

در کشور ما بر هيچ‌يک از دست‌اندرکاران رشتة زبان و ادبيات عربي پوشيده نيست که فارغ‌التحصيلان اين رشته فاقد توانايي‌ها و مهارت‌هاي کافي براي پر کردن بخش‌هاي حساس کشور هستند. به عقيدة ما، عاملي که امروز مانع تحقق اهداف متعالي آموزش اين رشته شده و فارغ‌التحصيلان آن را به افرادي فاقد توانمندي‌هاي لازم تبديل کرده‌است، در يک کلام نقص‌هاي سرفصل دروس دورة کارشناسي و شيوه‌هاي تدريس آن است؛ بنابراين پژوهشگران در اين مقاله تلاش خواهند کرد با توجه به سرفصل‌ها و شيوه‌هاي آموزشي رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبيات فرانسه، و بر اساس موفقيت نسبي اين رشته در تربيت نيروي انساني کارآمد، به ارائة يک الگوي به‌روزتر در بازتعريف سرفصل‌هاي پيش‌بيني‌شده براي اين مقطع بپردازند.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

به‌توانی مهارت‌های دانشجویان رشتة‌ زبان و ادبیات عربی از طریق بازتعریف برنامه درسی دورة کارشناسی بر اساس سرفصل‌های رشتة هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه

المستخلص [Persian]

در کشور ما بر هیچ یک از دست‌اندرکاران رشته‌ی زبان وادبیات عربی پوشیده نیست که فارغ التحصیلان این رشته هم‌چنان فاقد توانایی‌ها و مهارت‌های کافی برای پر کردن بخش‌های حساس کشور هستند. متأسفانه امروز، با وجود صرف هزینه‌های گزافی که برای آموزش عربی در دانشگاه‌های کشور صورت می‌پذیرد بخش‌های حساس کشور، هم‌چنان چشم به‌راه متخصصان کارکشته‌ی این رشته است، و این بدان معناست که فارغ‌التحصیلان عملاً از عهده‌ی برآورده کردن توقعات برنیامده‌اند. به عقیده‌ی ما، عاملی که امروز مانع تحقق اهداف متعالی آموزش این رشته شده و فارغ‌التحصیلان آن را به افرادی فاقد توانمندی‌های لازم تبدیل کرده است، در یک کلام نواقص موجود در سرفصل دروس دوره‌ی کارشناسی وشیوه‌های تدریس آن است. لذا پژوهشگران در این مقاله تلاش خواهند کرد با توجه به سرفصل‌ها و شیوه‌های آموزشی رشته‌ی هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه و با عنایت به موفقیت نسبی این رشته در تربیت نیروی انسانی کارآمد، به ارائه‌ی یک الگوی به‌روزتر در بازتعریف سرفصل‌های پیش‌بینی شده برای این مقطع بپردازند.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • بازتعریف
  • سرفصل دروس
  • به‌توانی
  • زبان وادبیات عربی
  • زبان وادبیات فرانسه