طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 مسئول مکاتبه مقاله

2 نويسند

المستخلص

سنت با مشخصة فرهنگي و مضامين متعدد ديني، تاريخي، اجتماعي، و ادبي خود يک پديدة الهام‌بخش است که شاعر با به‌کارگيري آن، افکار و انديشة شخصي و يا گروهي زمان خويش را به نمايش مي‌گذارد و به‌وسيلة آن به تجربه و تصاوير و اصالت شعري، قدرت و استحکام مي‌بخشد.
اعشي يکي از شاعران برجستة دورة جاهلي است که از سنت‌هاي دورة پيش يا دورة معاصر خويش تأثير پذيرفته‌است. بررسي استقرايي سنت ديني در ديوان اعشي که مشتمل بر داستان‌ها و اساطير کهن ديني، اعتقادات و باورها و مناسک و شعاير بدوي ـ جاهلي و برآمده از ناخودآگاه جاهلي است، دال بر قدرت شاعر در به‌کارگيري آنها و همچنين بيانگر جنبه‌هايي از افکار و اعتقادات و آداب‌ورسوم دورة جاهلي است و بررسي آن مي‌تواند رابطة فرهنگ و اديان و تاريخ و اسطوره‌هاي عرب با ملل ديگر را روشن سازد. آگاهي شاعر از اين مضامين و افکار به عنوان يکي از تأثيرگذارترين پديده‌ها در سنت‌هاي شعري جاهلي که آثار آن نيز در شعر وي وارد شده، محصولِ ارتباط و اختلاط وي با ساير ملت‌ها و مسافرت‌هايش به جوامع و محيط‌هاي متعدد است.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

الهام گیری از سنت دینی در شعر اعشی

المؤلفون [Persian]

  • جواد صالحی 1
  • عبد علی فیض الله زاده 2

1 مسئول مکاتبه مقاله

2 نویسنده

المستخلص [Persian]

سنت با مشخصة فرهنگی و مضامین متعدد دینی، تاریخی، اجتماعی، و ادبی خود یک پدیدة الهام‌بخش است که شاعر با به‌کارگیری آن، افکار و اندیشة شخصی و یا گروهی زمان خویش را به نمایش می‌گذارد و به‌وسیلة آن به تجربه و تصاویر و اصالت شعری، قدرت و استحکام می‌بخشد.
اعشی یکی از شاعران برجستة دورة جاهلی است که از سنت‌های دورة پیش یا دورة معاصر خویش تأثیر پذیرفته‌است. بررسی استقرایی سنت دینی در دیوان اعشی که مشتمل بر داستان‌ها و اساطیر کهن دینی، اعتقادات و باورها و مناسک و شعایر بدوی ـ جاهلی و برآمده از ناخودآگاه جاهلی است، دال بر قدرت شاعر در به‌کارگیری آنها و همچنین بیانگر جنبه‌هایی از افکار و اعتقادات و آداب‌ورسوم دورة جاهلی است و بررسی آن می‌تواند رابطة فرهنگ و ادیان و تاریخ و اسطوره‌های عرب با ملل دیگر را روشن سازد. آگاهی شاعر از این مضامین و افکار به عنوان یکی از تأثیرگذارترین پدیده‌ها در سنت‌های شعری جاهلی که آثار آن نیز در شعر وی وارد شده، محصولِ ارتباط و اختلاط وی با سایر ملت‌ها و مسافرت‌هایش به جوامع و محیط‌های متعدد است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • شعر جاهلی"
  • اعشی"
  • سنت"
  • دین