تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

إنّ مهارة الکتابة هی إحدى مهارات اللغة العربیة الأربع، التی یُعتبر تعلّمها وتطبیقها لدى طلاب قسم اللغة العربیة وآدابها والمتخرجین من هذا القسم أمراً مهمّاً لا یمکن تجاهله، ومما لا شک فیه أنّ استخدام الذکاء المتعدد لهوارد غاردنر العالم النفسی الأمریکی الشهیر هو أحد العوامل المهمة لتقویة المهارات اللغویة، لذا یسعى هذا البحث وفقاً للمنهج الوصفی - التحلیلی الارتباطی للکشف عن العلاقة بین الذکاء المتعدد ومهارة الکتابة باللغة العربیة. المجتمع الإحصائی هو طلاب هذا القسم فی جامعات البلد فی العامین الدراسیین 96-95 هـ.ش، وباستخدام جدول کرجسی ومورغان؛ فقد تم اختیار 400 طالب بوصفهم عینات عشوائیة لهذا البحث؛ أمّا المعطیات فتم الحصول علیها من خلال استبیان الذکاء المتعدد لغاردنر واستبیان مهارة الکتابة الذی أعدَّه الباحثان، وقد أظهرت النتائج أنّ هناک علاقة ذات دلالة إحصائیة بین مهارة الکتابة باللغة العربیة وأبعاد الذکاء اللغوی والریاضی والمنطقی والفراغی والبصری وذکاء معرفة الذات وذکاء علم الطبیعیة، لذا یمکن التوقع أنه یمکن تحسین إستراتیجیات التعلیم وبالتالی تحسین أداء طلاب اللغة العربیة وآدابها باستخدام الذکاء المتعدد لدى غاردنر فی مهارة الکتابة باللغة العربیة.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، صلاح‌الدین، رضوان حکیم‌زاده، الهه حجازی (1395)، «رابطه هوش‌های چندگانه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر رشته‌های علوم انسانی، ریاضی و تجربی». فصلنامه علمی پژوهشی تدریس‌پژوهی، دوره 4 شماره 2 ، صص 95-112.
اجاقی، محمد،محمد خاقانی اصفهانی، امیر قمرانی (1395)، «نمود هوش‌های چندگانه و سطوح شناختی در کتاب عربی پایه هشتم»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره 44 ، صص 179-202.
احمدی، علی اکبر، میسرا پوبتاشانی (1394)، «ارزشیابی و تحلیل محتوای کتابهای درسی عربی دوره متوسطه بر اساس نظریه هوشهای چندگانه گاردنر»، همایش ملی مدیریت و آموزش.
اسحاق‌نیا، مهرناز، علی‌اکبر سیف (1390)، «میزان هماهنگی بین رشته‌های تحصیلی و هوش‌های چندگانه، و تاثیر این هماهنگی بر نگرش نسبت به رشته‌های تحصیلی»، فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، دوره 2 شماره 6 صص51-64.
البصیص، حاتم حسین (2011)، تنمیة مهارات القراءة و الکتابة استراتیجیات متعدده للتدریس و التقویم، دمشق، منشورات الهیئة العامة السوریة للکتاب.
حلاق، علی سامی (2010). المرجعفیتدریسمهاراتاللغةالعربیةوعلومها. لبنان، المؤسسة الحدیثة للکتاب.
رسولی، حجت (١٣٨٤). «ریشه یابی مشکلات آموزش زبان عربی در دانشگاه های ایران». پژوهشنامه علوم انسانی، دوره-،٤٧ و٤٨ (ویژه نامه زبان و ادبیات عربی)، صص 43-58.
رسولی حجت، سمیه شجاعی، خدیجه شاه محمدی، (1394)، «بررسی میزان علاقمندی و کسب مهارت دانشجویان زبان وادبیات عربی». نشریه نامه آموزش عالی، شماره3، صص 97-120.
رکابی، جودت (۱۹۸۹)، طرقتدریساللغةالعربیة، دمشق: دار الفکر.
سلیمی، علی، محمدنبی أحمدی (1391)، «تعلیم اللغه العربیة فی ایران» إضاءات نقدیة فی الأدبین العربی و الفارسی؛ شماره 5، صص27-44.
سیف، علی اکبر (1386)، روانشناسی پرورشی نوین، تهران، نشر دوران.
الصوفی، عبدالطیف (2007)، فن الکتابة أنواعها، مهاراتها وأصول تعلیمها للناشئة، دمشق، دار الفکر.
طعیمة، رشدی أحمد (2004)، المهارات اللغویة مستویاتها، تدریسها وصعوباتها، القاهره، دار الفکر العربی.
فالک، جولیا (1380)، زبان شناسی و زبان ترجمه خسرو غلامعلی زاده، مشهد آستان قدس رضوی.
فکری، مسعود (1392)، «آسیب شناسی کتاب‌های دانشگاهی در زمینه آموزش مهارت‌های زبان عربی». نشریه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 28.
قائم، مرتضی (1386)،. «آموزش مهارت­ نوشتن در ایران، موانع و رارهکارها». همدان: همایش مدیران گروه‌های عربی کشور.
متقی زاده، عیسی، دانش محمدی رکعتی، محسن شیرازی زاده، (1389)، «تحلیل عوامل ضعف دانشجویان رشتةزبان و ادبیات عربی درمهارت های زبانی ازدیدگاه استادان و دانشجویان این رشته». فصلنامه پژوهش های ادبیات تطبیقی، شماره 1، 137- 115.
مدکور، علی أحمد (2009)، تدریس فنون اللغة العربیة. القاهرة،  دار الفکر العربی.
مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی: 1395.
النور، محمد أحمد ابابکر (2013)، «مشکلات تعلیم اللغة العربیة وتعلمها فی إفریقا». مجله معهد اللغة العربیة بجامعة إفریقا العالمیة»، العدد18، صص48-6.
Akbari, R; & Hosseini, K. (2009). Multiple intelligences and languagelearning strategies.system, 36,141-155.
Al-Faoury, O. H., & Smadi, O. M. (2015). The effect of an integrative skills program on developing Jordanian university students' select multiple intelligences. Theory andPractice in Language Studies, 5(1), 38-48.
Armstrong T. The multiple intelligences of reading and writing: Making the words come alive.  1st ed. Alexandria, VA: Association for supervision and curriculum development press; 2003: 164-79.
Cojocariu, M V; & Butnaru, T. (2014). Drama techniques as communication techniques involved in building multiple intelligences at lowerelementary students. Procedia social and behavioral sciences. 128, 152-157.
Esmaeili, F., Behnam, B., & Esmaeili, K. (2014). A Study of Relationship between Multiple Intelligences and Writing Ability of Iranian Female and Male Students. Mediterranean Journal of Social Science, 2(20), 2663-2672.
Gagne, F., & St. Pere, F. (2002). When IQ is controlled, does motivation still predict achievement? Intelligence, 30(1), 71-100.
Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. NewYork: Basic Books.
Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: New horizons. New York, NY: Basic Books.
Gardner, H. (1999). The disciplined mind: Beyond facts and standardized tests, the K-12 education that every child deserves. NewYork: Penguin Putnam.
Gardner, H. (2006). Multiple intelligences. NewYork: Basic Books.Green, J.M., & Oxford, R. (1995). A closer look at learning strategies, L2 proficiency, and gender. TESOL Quarterly, 29(2), 261-297.
Hosseini Samaneh (2011) A Study of the Relationship between Iranian EFL Learners’ Multiple Intelligences and their Performance on Writing. M.A. thesis. University of Arak
Koura, A. A., & Al-Hebaishi, S. M. (2014). The relationship between multiple intelligences, self-efficacy and academic achievement of Saudi gifted and regular intermediate students. Educational Research International, 3(1), 48-70.
Mahdavi, B. (2008). The role of Multiple Intelligences (MI) in listening
proficiency: a comparison of TOEFL and IELTS listening tests from an
MI perspective. Asian EFL Journal, 10(3),1-14
Marefat, F. (2007). Multiple intelligences: voices from an EFL writing class. Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji, 32, 145-162.
Moheb, N., & S. Bagheri, M. (2013). Relationship between multiple intelligences and writing strategies. Journal of Language Teaching and Research, 4(4), 777-784.
Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2nd edit) (2001). Approaches and methods in language teaching. UK: Cambridge University Press.
Roohani, A., & Rabiei, S. (2013). Exploring language learning strategy use: The role of multiple intelligences, proficiency and gender. The Journal of Teaching Language Skills (JTLS), 5(3), 41-64.
Sajjadi Rad, R., Khojasteh, L., & Kafipour, R. (2014). The relationship between multiple intelligences and writing skill of medical students in Iran. Acta Didactica Napocensia, 7(3), 1-9.
Smith Mark K. Howard Gardner and multiple intelligences. The encyclopedia of informal education. [cited 2008]. Available from: http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm
Sternberg R. (1988) The triarchic mind: A new theory of human intelligence. 1st ed. New York: Viking.