طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

نوع المستند : علمی - پژوهشی

المؤلفون

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

المستخلص

علم­سنجی حوزه­ای برای سنجش و پایش روند تولید و توسعۀ علم در سطوح خرد و کلان و مبنای تصمیم­گیری برای تعیین سازوکار نشر برون‌داد علمی است. هدف این مطالعۀ علم­سنجی، تعیین و تحلیل برخی شاخص­های علم­سنجی در مقالات منتشرشده در مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از ابتدای نشر آن به سال 1383 تا پایان سال 1395 است. داده­ها با مراجعه به وب­سایت رسمی مجله و نیز با استخراج داده­ها از نمایۀ استنادی علوم ایران در بهار 1396 از 339 مقالۀ منتشرشده، گردآوری و تحلیل شده‌است. پژوهش حاضر نوعی پژوهش کاربردی بوده و به روش علم­سنجی انجام شده است. یافته­ها نشان داد میزان مشارکت علمی نویسندگان مقالات این مجله، مطلوب و تعداد ارجاعات مورد استفاده در تدوین مقالات آن زیاد است. نکتۀ درخور توجّه، کم بودن استناد به این مجله و زیاد بودن خوداستنادی (استناد درون­ مجله­ای) است. لازم است سازوکار افزایش استنادپذیری در دستور کار دست­اندرکاران این مجله باشد.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

نقد إنتاجات مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربیة وآدابها العلمية من منظار المؤشرات العلمية

المؤلفون [Persian]

  • اسماعیل نادری 1
  • ابراهيم نامداري 1
  • حیدر مختاری 2
  • جواد کارخانه 3

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

المستخلص [Persian]

إنّ تقییم العلم أو علم العلوم في مجال القياس ومراقبة عملية الإنتاج وتطوير العلم على المستويين الجزئي والکلي هو العامل الحاسم في تحديد آلية الإنتاج العلمي. تسعی هذه الدراسة العلمية إلی تحديد وتحليل بعض مؤشرات المعرفة العلمية في الإعدادات العلمية (المقالات) المنشورة في مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربیة وآدابها من بداية نشرها فی عام 1383 حتى نهاية عام 1395. يتمّ جمع البيانات وتحليلها بالرجوع إلى الموقع الرسمي للمجلة وأيضاً من خلال استخراج البيانات من 339 مقاله من فهرس الاستشهادات للعلوم الإيرانية في ربيع عام 1396. أظهرت النتائج أنّ المساهمة العلمية لمؤلفي المقالات في هذه المجلة وعدد المراجع المستخدمة في تجميع المقالات کثیرة. قلة الاستشهاد بهذه المجلة وکثرة الاستشهاد الذاتي (الاستشهاد بین المجلة) أمر جدير بالاهتمام. ومن الضروري زيادة آلية الاقتباس في جدول أعمال المشرفين وأصحاب المصلحة في هذه المجلة وغيرها من المجلات المشابهة.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • تحليل الاقتباس
  • اللغة العربية وآدابها
  • علم العلوم
  • جمعية اللغة العربية وآدابها
 
احمدی، حمید؛ علی سلیمی و لادن فتحی (1392)، «تحلیل استنادی و تعیین روابط هم­نویسندگی مقاله­های مجلۀ علمی-پژوهشی منتشرشده انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (مورد مطالعه: شماره 1 تا 20)». مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دوره 9، شماره 29، صص 125-148.
حسن­زاده، محمد؛ سولماز بقایی و عبدالرضا نوروزی چاکلی (1387)، «هم­تألیفی در مقالات ایرانی منتشرشده در مجلات ISI و تأثیر آن بر میزان استناد به آن مقالات». راهبرد فرهنگ، سال اول، شماره دوم، صص 84-65 .
سهیلی, فرامرز؛ علی‌اکبر خاصه و پریوش کرانیان (1397)، «روند موضوعی مفاهیم حوز، علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بر اساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان». فصلنامة مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 29، شماره 2 (پیاپی 114)، صص 171-190.
سهیلی، فرامرز و فریده عصاره (1392)، «بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در شبکه هم‌نویسندگی مجلات علم اطلاعات». پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 29، شماره 2 (پیاپی 76)، صص 351-372.
طاهری­نیا، علی­باقر و مریم بخشی (1388)، «سنجش تولیدات علمی گروه زبان و ادبیِات عربی ایران (مقالات علمی-پژوهشی از سال 1382-1386)»، مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دوره 5، شماره 13، صص 102-124.
عسکری، صادق (1391)، «نقد و بررسی منابع استنادى در مقالات علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی». ادب عربی، دوره 8، شماره 1، صص 153-174.
علی­نژاد چمازکتی، فاطمه؛ سعیده میرحق­جو لنگرودی،؛ رحیمی، فروغ و مرضیه کهندل جهرمی (1393)، «بررسی شاخص­های هم­تألیفی در مقالات مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام طی سال­های 2012-2013». مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دوره 10، شماره 33، صص 97-117.
صیادانی، علی؛ مسعود باوان پوری و حکیمه رستمی (1397)، «تحلیل محتوایی و آماری مقالات دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه یزد». مجله نقد ادب معاصر عربی, دوره 8، شماره 14، صص 141-162.
غیبی, عبدالأحد؛ باوان پوری، مسعود؛ دریانورد، مریم (1397)، «دراسة مقالات مجلة آفاق الحضارة الإسلامیة من منظار تحلیل المحتوی والإحصاء (من المجلد 13 حتی العدد الأول من المجلد 19)». آفاق الحضارة الاسلامیة، دوره 21، شماره 1، صص  113-131.
کهندل جهرمی، مرضیه؛ فروغ رحیمی؛ فاطمه علی­نژاد چمازکتی و سعیده میرحق­جو لنگرودی (1396)، «دراسة مضمونیة لأربعة من المجلات العربیة المفهرسة فی ISC». اللغة العربیة وآدابها، دانشگاه تهران، دوره 13، شماره 2، صص 227-239. 
میرزایی، فرامرز؛ پروینی، خلیل؛ سلیمی، علی (1387)، «تحلیلی گزارش­گونه از مقالات چاپ­شدۀ مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی». مجلّۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دوره 4، شماره 10، صص 165-180.
نظری، یوسف (1396)، «نقد و تحلیل مقاله‌های حوزة ادبیات معاصر عربی (1380-1393)؛ چالش‌ها و چشم‌انداز». مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، دوره 13، شماره 43، صص 179-198.
Aksnes, D. (2003). A macro study of self-citation. Scientometrics, 56 (2), 235-246.
Clark, H. H., & Wilkes-Gibbs, D. (1986). Referring as a collaborative process. Cognition, 22(1), 1-39.
Chen, C., Li, Q., Deng, Z., Chiu, K., & Wang, P. (2018). The preferences of Chinese LIS journal articles in citing works outside the discipline. Journal of Documentation, 74(1), 99-118
Cronin, B., & Meho, L. I. (2008). The shifting balance of intellectual trade in information studies. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(4), 551-564.
Hood, W., & Wilson, C. (2001). The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics. Scientometrics, 52(2), 291-314.
Glänzel, W. (2010). On reliability and robustness of scientometrics indicators based on stochastic models. An evidence-based opinion paper. Journal of Informetrics, 4(3), 313-319.
Guerrero-Bote, V. P., & Moya-Anegón, F. (2012). A further step forward in measuring journals’ scientific prestige: The SJR2 indicator. Journal of Informetrics, 6(4), 674-688.
Leydesdorff, L. (2001). The challenge of scientometrics: The development, measurement, and self-organization of scientific communications. Universal-Publishers.
Jansz, M. (2000). Some thoughts on the interaction between scientometrics and science and technology policy. Scientometrics, 47(2), 253-264.
Moed, H. F. (2006). Citation Analysis in Research Evaluation. Springer Science & Business Media.
Newman, M. E. (2001). The structure of scientific collaboration networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(2), 404-409.
Newman, M. E. J. (2004). Co-authorship networks and patterns of scientific collaboration. Proceeding of National Academic Society, 101:2, 5200–5205.
Szomszor, M., Pendlebury, D. A., & Adams, J. (2020). How much is too much? The difference between research influence and self-citation excess. Scientometrics, 123(2), 1119-1147
مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی. صفحۀ خانگی:  http://iaall.iranjournals.irدسترسی در فروردین ماه 1396.