تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

آموزش فعالیتی دقیق، حرفه­ای و ماهرانه است که هدف نهایی آن ایجاد یادگیری پایدار و عمیق است. نوع یادگیری یک متغیر عمده و اساسی در آموزش موفق و مؤثر محسوب می­شود که در سه سطح به خاطر سپاری، ادراک و به کارگیری تقسیم شده است. هر یک از این سه سطح بر اساس ماهیت خود، نیازمند بهره گیری از راهبردها و فنون آموزشی خاصی است. این راهبردها و فنون به شکل عادی، رابطه­ای و پر بارسازی قابل استفاده‌اند. راهبردها و فنون عادی به منظور ارائه، تمرین و بازخورد و راهبردها و فنون رابطه­ای و پربارسازی جهت تقویت و افزایش یادگیری به کار گرفته می­شوند. آموزش هر نوع محتوایی بر اساس سه سطح مذکور (به خاطر سپاری، ادراک و به کارگیری) مستلزم بهره گیری از فنون خاص خود است، در غیر این صورت، نتیجه آموزش چندان مطلوب و مفید نخواهد بود. محتوی درس صرف و نحو عربی نیز با در نظر گرفتن سه سطح مذکور و با به کارگیری راهبردها و فنون آموزشی هر یک در جایگاه و موقعیت مناسب خود می تواند یاددهی و یادگیری این درس را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

-   اتکینسون و همکاران: زمینه روان شناسی، ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران، تهران، انتشارات رشد، 1366.
-   بلیاف،ب،.و: روان شناسی آموزش زبان خارجی، ترجمه امیر فرهمند پور، مرکزنشر دانشگاهی، تهران، 1368.
-   چستن، کنت: گسترش مهارتهای آموزش زبان دوم، مترجم محمود نور محمدی، تهران، انتشارات رهنما، 1378.
-   زندی، بهمن: زبان آموزی.تهران، انتشارات سمت، چاپ ششم، 1386
-   سیف، علی اکبر: روان شناسی تربیتی، تهران، انتشارات پیام نور، .1385
-   سینتیا، لشین، جولین، پولاک، چارلز.ام، رایگلوث: راهبردها و فنون طراحی آموزشی، ترجمه هاشم فردانش، انتشارات سمت، 1374.
-   فردانش، هاشم: مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، انتشارات سمت، تهران،1384.
-   علی آبادی، خدیجه: اصول طراحی آموزشی، تهران، انتشارات دانا، 1379.
-    Corno,L & E.B.Mandinach, (1983);” The Role of cognitive Engagement in classroom learning and motivation” ,  Educational psychologist, vol.18 No2.
-    Gustafson, & M.H Tillman(Ed.s), Instructional design: principles and applications (second edition) (pp.227-268). Englewood cliffs,NJ: Educational technology publications.
-    Hilgard.E.R: & Bower, G.H.(1975),theories of learning.(4th,ed) Englwood cliffs.N.J. prentice-Hall.
-    Merrill, M.D.(1983); "component disply theory" In C.M. Reigeluth, Instructional design theories and modle; New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates publishers.
-    Weinstein,C.E., Mayer, R.E.(1986)"  The teaching of learning strategies" , In. M.C.wittrock (Eds) , Hand book of Research in teaching American Educational Reasearch Association.
-    Reigeluth, C.M. (Ed) (1983); Instructional- Design theories and models; Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Association publishers.