تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

گفتمان انتقادی، کارکرد زبان در جامعه و سیاست را بررسی می‌کند و معتقد است که عواملی همچون بافت تاریخی، روابط قدرت و سلطه، نهادهای اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژیکی، متن یا صورت زبانی و معانی جدید را به وجود می‌آورند. و گفتمان را می‌سازند. و در این رویکرد، زبان آینه ی شفافی نیست که حقایق را بنمایاند؛ بلکه شیشهی ماتی است که حقایق را تحریف می‌کند. بنابراین در این مقاله، سعی بر آن است تا با کنار زدن لایه‌های ظاهری متن لامیه العرب شنفری (شاعر معروف دوران جاهلیت عرب) آنچه در فراسوی واژگان، جمله‌ها و متن پنهان مانده است، آشکار گردد و سری به کارآمدی و یا ناکارآمدی نهادهای اجتماعی حاکم آن روز زده شود و گفتمان‌هایی که از طریق این نهادها خود را طبیعی جلوه داده‌اند و مردم آن را بدون هیچ مقاومتی پذیرفته‌اند و در فراسوی پنجره‌ی لامیه‌ی شنفری قرار گرفته‌اند، بازخوانی و واکاوی شوند. همچنین ابیات لامیه از دریچه‌ی شخصیت شنفری و دیدگاه‌های روانشناسی شخصیت، تحلیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

1- آشوری؛ داریوش. (1377) ما و مدرنیته. بیچا، تهران، مؤسسه‌ی فرهنگی صراط.
2- آقا‌گل‌زاده؛ فردوس. (1385) تحلیل گفتمان انتقادی. چاپ نخست، تهران،انتشارات علمی فرهنگی.
3- افرام البستانی؛ (1998م) فؤاد. المجانی الحدیثة. الطبعة الاولی،قم، ذوی القربی.
4- چندلر؛ دانیل. (1387) مبانی نشانه شناسی. ترجمه‌ی مهدی پارسا،چاپ دوم،سوره مهر، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
5- زارعی‌متین؛ حسن. (1388) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته. چاپ اول، تهران، مؤسسه‌ی انتشارات آگاه.
6- شاملو؛ سعید. (1382) مکتب‌ها و نظریه‌ها در روانشناسی شخصیت. چاپ هفتم، تهران، رشد.
7- الشنفری؛ عمرو بن مالک. (1991م) الدیوان. الطبعة الاولی، بیروت: دار الکتاب العربی.
8- صنعتی، محمد. (1384) تحلیل های روانشناختی در هنر و ادبیات. چاپ سوّم، نشرمرکز، تهران ، ش/1426ق
9- لطفی‌پورساعدی؛ کاظم. (1385) اصول و روش‌های ترجمه. چاپ هفتم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
10- ون دایک؛ تئون. (1387) مطالعاتی درتحلیل گفتمان. گروه مترجمان، چاپ دوم، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
11- یار محمدی؛ لطف الله. (1383) گفتمان شناسی رایج و انتقادی. چاپ اول، تهران: هرمس.
 
12-George Yule: 2006.”The Study Of Language”.Third edition.Cambridge University.
13-Lyons J.1984.Language and Linguistics  An Introduction Cambridge University Press.