تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

اصطلاح ادبیات­تطبیقی را، به عنوان دانشی روشمند، نخستین بار آبل ویلمن در فرانسه مطرح کرد  و از آن زمان تاکنون با فرازونشیب­ها و رویکردهای گوناگون وبا قلمرو پژوهشی گسترده و با ماهیت میان رشته­ای، به راه خود ادامه داده است. اگر ادبیات تطبیقی را بررسی علمی روابط و مناسبات میان ادبیات ملل مختلف بر اساس تاثیرگذاری و تاثیر پذیری یا بر اساس تشابه میان آنها تعریف کنیم ویا آن را بررسی رابطه ادبیات با سایر هنرهای زیبا، حتی با سایرعرصه­های علوم انسانی مانند فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی و ادیان بشناسیم، نظریه ادبیات تطبیقی اسلامی- که ملهم از اندیشه وحدت گرایانه علامه اقبال لاهوری است که ادبیات راعامل وحدت بخش میان ملت­های اسلامی می­داند- می­تواند به عنوان رهیافتی نوین در عرصه ادبیات و نقد مطرح شود و ملل اسلامی را از طریق بررسی مناسبات آثار ادبی آنها، به یکدیگر نزدیکتر کند. این نظریه را دکتر طه ندا و دکتر حسین مجیب المصری با انجام پژوهش­های تطبیقی میان آثار ادبی ملل اسلامی، مطرح کرده­­اند، اما متاسفانه هم در بخش نظری و هم در بخش عملی راهشان ادامه پیدا نکرد. این پژوهش در پی طرح مجدد این اندیشه مهم و شناساندن زوایای گفته وناگفته و نوشته و نانوشته آن است.

کلیدواژه‌ها

-    آذر شب، محمد علی، العلاقات الثقافیة الایرانیة العربیة، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دمشق، 2001 .
-    جمال الدین، محمد سعید، الادب المقارن، مصر، دار الاتحاد للطباعة، چاپ دوم، 1996.
-    الخطیب، حسام، آفاق الادب المقارن عربیا و عالمیا، دمشق، دار الفکر المعاصر، چاپ دوم، 1999.
-    رهنورد، زهرا، حکمت هنر اسلامی، تهران، سازمان سمت، 1378ش.
-    عبود، عبده، الادب المقارن( مشکلات وآفاق)، دمشق، اتحاد الکتاب العرب، 1999.
-    ......، ........، و ماجده حمود و غسان السید، الادب المقارن، دمشق، 2001.
-    علوش، سعید، مدارس الادب المقارن، المرکز الثقافی العربی، 1987.
-    عنانی، محمد زکریا و سعیده محمد رمضان، مدخل لدراسة الأدب المقارن، القاهرة. 1998.
-    مجیب المصری، حسین، الاسطورة بین العرب و الفرس و الترک، قاهره، الدار الثقافیة للنشر، 2000.
-    ........................، ..........، الاندلس بین شوقی و اقبال، قاهره،  الدار الثقافیة للنشر، 1999.
-    ......................، ..........، صلات بین العرب و الفرس و الترک، قاهره،  الدار الثقافیة للنشر، 2000.
-    .....................، ...........، کربلاء بین شعراء الشعوب الاسلامیة، قاهره،  الدار الثقافیة للنشر، 2000.
-    محسنی، حسین، ترجمه، تحقیق و نقد کتاب کربلا بین شعراء الشعوب الاسلامیة، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1385.
-    محدثی، جواد، هنر در قلمرو مکتب، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، 1376.
-    مطهری، مرتضی، نهضتهای اسلامی در صد سال اخیر، تهران، انتشارات صدرا.
-    ندا، طه، الادب المقارن، بیروت، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، چاپ سوم، 1991.
-    هلال، محمد غنیمی، الادب المقارن، قاهره، دار نهضة مصر للطبع و النشر، بی تا.
-    منابع اینترنتی