تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

بررسی مختصر تعاریف ارائه شده از ادبیات تطبیقی، تأمل در پیشینة ادبیات تطبیقی در ایران و کشورهای عربی؛ وضعیت و جایگاه ادبیات تطبیقی در ایران معاصر و کشورهای عربی، بحثی پیرامون پیشگامان ادبیات تطبیقی در جهان معاصر، اهمیت رشتة ادبیات تطبیقی و جایگاه آن در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران، ضرورت ایجاد کرسیهای ادبیات تطبیقی در ایران، توجه به ادبیات تطبیقی ایران و عرب، نحوة ایجاد رشتة کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی با گرایش فارسی و عربی در دانشگاه شهید باهنر کرمان، جمع بندی و نتیجه گیری از یافته‌های این تحقیق، از جمله  مواردی است که در این مقاله دربارة آنها بحث و بررسی صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها

-    ابن ابی الصّلت، امیّه، دیوان، دارالفکر، بیروت، 1991م.
-    اعشی، میمون بن قیس، دیوان، دارالفکر، بیروت، 1996 م.
-    افلاکی، شمس الدین احمد، مناقب العارفین، تصحیح احمد تحسین یازیجی، آنکارا، 1961م.
-    امین مقدّسی، ابوالحسن، ادبیات تطبیقی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل، 1386ه. ش .
-    براون، ادوارد، تاریخ ادبی ایران، ترجمه علی پاشا صالح، تهران، 1333 ه.ش.
-    بصری، جاحظ، الحیوان، دارالمعارف، قاهره، 1325 ه . ش .
-    تیگم، پل وان، الادب المقارن، ترجمه سامی مصباح الحسامی، بیروت، 1931م.
-    دودپوتا، عمر محمّد، تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی، ترجمة دکتر سیروس شمیسا، نشر صدای معاصر، تهران، چاپ اوّل، 1382ه . ش .
-    حدیدی، جواد، برخورد اندیشه ها، انتشارات طوس، تهران، 1356ه.ش.
-    الخطیب، حسام، الأدب المقارن، جامعة دمشق، چاپ اوّل، 1981م.
-    الخطیب، حسام، الأدب المقارن من العالمیه إلی العولمه، الدوحه، المجلس الوطنی، چاپ اوّل، 2001م.
-    الخطیب، حسام، آفاق الأدب المقارن، دمشق، دارالفکر، چاپ دوم، 1999م.
-    زیدان، جرجی، تاریخ الآداب العربیه، بیروت، لبنان، 1981م.
-    زرین کوب، عبدالحسین، نقش بر آب، انتشارات سخن، تهران، 1374ه . ش .
-    سیاح، فاطمه، نقد و سیاحت، به کوشش محمد گلبن، انتشارات طوس، 1354 ه. ش.
-    شفا، شجاع الدین، ایران در ادبیات جهان، انتشارات ابن سینا، تهران، 1332ه.ش.
-    شفیعی کدکنی، محمدرضا، صورخیال در شعر فارسی، انتشارات نیل، تهران، 1350ه . ش.
-    عبود، عبده، الأدب المقارن، حمص، جامعه البعث، 1992م.
-    قاسم نژاد، علی ، ادب تطبیقی، دانشنامة ادب فارسی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1376ه. ش.
-    کفافی، عبدالسلام، فی الأدب المقارن، بیروت، 1994م.
-    هلال، محمد غنیمی، الأدب المقارن، بیروت، دارالعوده، 1987م.
-    ندا، طه، الأدب المقارن، ترجمه هادی نظری منظم، چاپ دوم، تهران، نشر نی، 1387 ه. ش.
-    یوسف نجم، محمد، نظریه النقد و الفنون و المذاهب الادبیه، بیروت، الطبعه الثانیه، 1985م.
-    مقاله ها:
-    إصطیف، عبدالنّبی، »المنهج المقارن فی الدراسه الأدبیه»، جامعه سوریه، 2008م.
-    فرزاد، عبدالحسین، »نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عرب»، فصلنامة ادبیات تطبیقی، سال اوّل، شمارة یک، 1386ه.ش.
-    نجفی، ابوالحسن، »سخنرانی دربارة ادبیات تطبیقی»، بنیاد ایران شناسی، 16 تیرماه.1387 ه.ش.
-    محقّق، مهدی، »سخنرانی دربارة ادبیات تطبیقی»، روزنامة صبح ایران، شمارة 3054، 9 /3 /1387ه.ش.