تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

این مقاله که ماحصل پژوهشی در حوزه تحلیل تاریخ ادبیات نگاری و نقد شیوه های تاریخ ادبیات نگاری در ادب عربی است و در پی پاسخ به این پرسش است که آیا میان متن ادبی و تاریخ رابطه ای وجود دارد؟ لازمه پاسخ به این پرسش آن است که بدانیم متن ادبی چگونه متنی است و  تاریخ چگونه دانشی است؟ از این رو مقوله ای به نام تاریخ ادبیات مخالفانی دارد که اساساً منکر دانشی به نام تاریخ ادبیات هستند؛ چون ادبیات، ناظر به تخیل، ‌داستان، قدرت تشخیص یا احساس است ولی تاریخ بررسی عینی و علمی وقایع گذشته است؛ لذا پیوند این دو مقوله متفاوت خاستگاه انتقاداتی گشته است که اجمالاً به پاره ای از آنها پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

-    احمدی بابک، رساله تاریخ، جستاری در هرمنوتیک تاریخ، نشر مرکز، چاپ اول، 1387.
-    حسین طه، فی الادب الجاهلی، دارالمعارف، مصر، الطبعه الاولی، بی تا.
-    WWW. Valselit. com
-    اسکولز رابرت، درامدی بر ساختار گرایی در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهری، نشر آگاه، چاپ دوم، 1383.
-    زرین کوب عبدالحسین، تاریخ درترازو، امیرکبیر، چاپ سوم، 1370.
-    وبستر راجر، پیشدرآمدی بر مطالعه نظریه ادبی، ترجمه الهه دهنوی، نشر روزنگار، تهران، چاپ اول، 1382.
-    واینر، ‌پی، فیلیپ، فرهنگ تاریخ اندیشه ها، انتشارات سعاد، تهران، چاپ اول، 1385.
-    ولک رند، آوستن وارن، نظریه ادبیات، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول، 1373.
-    رک: ولک رند، تاریخ نقد جدید، ترجمه سعید ارباب شیروانی، انتشارات نیلوفر، چاپ اول، جلد 2، 1374.
-    قویمی مهوش، مقاله تاریخ ادبیات، پیدایش ، ‌وظایف، اهداف و محدودیت ها در «درباره تاریخ ادبیات» ، ‌سمت، چاپ اول، 1384.
-     گرین کیت و جیل لبیهان، درسنامه نظریه و نقد ادبی، نشر روزنگار، گروه مترجمان، چاپ اول، 1383.
-    دیچز دیوید، شیوه های نقد ادبی، ترجمه غلامحسین یوسفی، ‌انشارات علمی، چاپ اول، بی تا.
-     پورنامداریان، تقی، ‌مقاله «موضوع و مواد تاریخ ادبیات» در «درباره تاریخ ادبیات»، سمت، چاپ اول، 1384.
-    بوینو برنارد، مقاله تاریخ ادبیات، ترجمه سهیلا اسماعیلی، در «درباره تاریخ ادبیات» سمت، 1384.
-    مندور محمد، النقد المنهجی عندالعرب، نهضه مصر، الطبعه الاولی، 1996.
-    پاکتچی احمد، ‌مقاله «تاریخ نگاری ادبیات در محافل اولیه» در «درباره تاریخ ادبیات» سمت، 1384.
-    نجومیان، امیر علی، مقاله «رابطه تاریخ و ادبیات از منظر تاریخ گرایی نوین» در «درباره تاریخ ادبیات»، سمت، 1384.
-    فتوحی محمود، نظریه تاریخ ادبیات، انتشارات سخن، چاپ اول، 1387.
-    کالرجاناتان، نظریه ادبی، ترجمه فرزانه طاهری، نشر مرکز، چاپ دوم، 1385.
-    پوینده محمد، درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات، انتشارات نقش جهان، تهران، چاپ اول، 1377.
-    هارلند ریچارد، درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افلاطون تا بارت، ترجمه علی معصومی، شاپور جورکش، نشر چشمه، چاپ اول، تهران، 1382.
-    فتوحی محمود، نظریه تاریخ ادبیات، انتشارات تاژ، تهران، چاپ اول، 1382.