تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

دیدگاه­های منتقدانة شکل­گرایان روس، تحول شگرفی در خوانش ادبی پدید آورد، به گونه­ای که در تحلیل متن ادبی، خود متن به عنوان مجموعه ای یکپارچه و مستقل در کانون توجه قرار گرفت و عوامل بیرون از متن مانند پدیدآورنده، اوضاع اجتماعی- سیاسی و فرهنگی دورانی که متن در آن شکل گرفته،و... درجة دوم و فرعی تلقی شد.
 بررسی ساختار داستانی و ساختار موسیقایی قصیدة «إرادة الحیاة » - اثر شاعر نامدار تونس، ابوالقاسم شابی - در چارچوب رویکرد شکل­گرایی نشان می­دهد که این قصیده از ساختاری منسجم و یکپارچه برخوردار است و میان اجزاء و ساختارهای آن هماهنگی و انسجام کاملی دیده می­شود. شاعر از برخی عناصر داستان برای بیان مفاهیم خود در قالب یک قصه کوتاه بهره برده است ؛ هرچند این ساختار دارای همه عناصر قصه نیست. در ساختار موسیقایی، هماهنگی و توازن آوایی به ویژه تکرار صامتها و مصوتها (واج آرایی، هم آوایی و تکرار واژگان) سهم عمده ای در فرایند برجسته سازی این قصیده دارد

کلیدواژه‌ها

-      اخوت، احمد، دستور زبان داستان، اصفهان، نشر فردا، چاپ اول، 1371 .
-      التلیسیی ؛ خلیفة محمد ؛ الشابی و جبران، بیروت: دارالثقافة، الطبعة الثانیة، 1967 .
-      الجیلانی، حلام ؛ «المناهج النقدیة المعاصرة من البنیویة إلی النظمیة »، الموقف الأدبی، العدد 404، کانون الأول 2004، اتحاد الکتاب العرب بدمشق www.awu-dam.org .
-   سجودی، فرزان ؛ در آمدی بر نشانه شناسی شعر، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبان شناسی نظری و کاربردی، گردآورنده علی میرعمادی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1379 .
-      الشابی ابوالقاسم ؛ دیوان أغانی الحیاة، بیروت: دارالقلم، الطبعة الثانیة، 1997 .
-      شفیعی کدکنی، محمد رضا ؛ موسیقی شعر، تهران: آگه، چاپ ششم، 1379 .
-      شمیسا، سیروس ؛ نگاهی تازه به بدیع، تهران: فردوس، چاپ چهاردهم، 1381.
-      ----،------ ؛ کلیات سبک شناسی، تهران، میترا، چاپ اول از ویرایش دوم، 1384 .
-      الصالح، صبحی ؛ دراسات فی فقه اللغة، بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ پانزدهم، 2002.
-      صفوی، کورش ؛ از زبان شناسی به ادبیات، ج اول: نظم، تهران: سوره مهر، چاپ اول، 1383.
-      عباس، حسن، خصائص الحروف العربیة و معانیها، اتحاد الکتاب العرب بدمشق، 1998 .
-      عزام، محمد ؛ «النقد بین النص و المتلقی »، جریدة الأسبوع الأدبی، العدد 920، 21/8/2004 إتحاد الکتاب العرب بدمشق www.awu-dam.org .
-      علوی مقدم، مهیار ؛ نظریه های نقد ادبی معاصر ؛ تهران: سمت، چاپ اول، 1377.
-      غیاثی، محمد تقی ؛ درآمدی بر سبک شناسی ساختاری، تهران: شعله اندیشه، چاپ اول، 1368.
-      فضل، صلاح ؛ علم الأسلوب و النظریة البنائیة، مج 2، القاهرة و بیروت، دارالکتاب المصری و اللبنانی، الطبعة الأولی، 2007 .
-      مکاریک، ایرنا ریما ؛ دانشنامه نظریه های ادبی معاصر، مهران مهاجر و محمد نبوی ؛ تهران: انتشارات آگه، چاپ اول: 1384
-      میرسکی  د. س ؛ تاریخ ادبیات روسیه، ابراهیم یونسی، تهران: امیرکبیر، چاپ اول، 1355.
-      میر صادقی، جمال ؛ عناصر داستان ؛ چاپ چهارم، تهران ؛ سخن ؛ 1380.