تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

2 استاديار بخش آمار دانشگاه جهرم

چکیده

تبحث هذه الدراسة  دوافع تعلم اللغة العربية کلغة أجنبية لدی طلاب جامعة شيراز وتستند على نظرية دورني في "نظام التحفيز الذاتي للغة الثانية". تمت دراسة ستة عشر متغيرا قدّمها دورنی في نظریته للتعرف على الحوافز. وتستخدم الدراسة المنهج المسحي واستبيان قدمه دورني (2010) لتقييم تعلم اللغة الثانية. تمت دراسة 96 طالبًا وطالبة من طلاب اللغة العربية وآدابها بجامعة شيراز، الذين التحقوا بالجامعة بين عامي 2015 و 2018. تم استخدام برنامج SPSS لتحليل البيانات وتم تصميم نموذج هيکلي للعلاقات بين المتغيرات باستخدام برنامج AMOS. تشير النتائج إلى أن عامل "الهدف" له أشد علاقة إيجابية بمتغيرات "الحوافز الآلية" و "الاتجاه نحو الثقافة والمجتمع العربي" و "الاتجاه نحو تعلم اللغة العربية" و "الذات المثالية" على التوالي. من ناحية أخرى، أُظهر لـ"تأثير الأسرة" الارتباط الأکثر سلبية مع هذا المتغیر. وقد تأثر "الهدف" بشکل مباشر بمتغیر "موقف تعلم اللغة العربية". وغالبًا ما يکون تفاعل المتغیرات إيجابيًا، وفقط لـ"تأثیر الأسرة" أثر سلبي على متغير "الحوافز الآلية" بينما يقلل من تأثير متغير "الاتجاه نحو تعلم اللغة العربية".

کلیدواژه‌ها

  1. 1.    منابع

الف) کتاب­ها

Brown, H, (2007), Principles of language learning and teaching, Fifth edition, White Plains, NY: Pearson.

Dornyei, Z., & Taguchi, T. (2010), Questionnaires in second language research: Construction, administration, and processing, (second Ed.), London: Routledge.

Gardner, R. C, (1985), Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation, London, GB: Edward Arnold.

Gardner, R. C., & Lambert, W. E, (1972), Attitudes and Motivation in Second Language Learning, Rowley, MA: Newbury House Publishers.

Taguchi, T., Magid, M. and Papi, M, (2009), The L2 Motivational Self-System among Japanese, Chinese, and Iranian Learners of English: A Comparative Study, In: Dörnyei, Z. and Ushioda, E., Eds, (2012), Motivation, Language Identity and the L2 Self, Multilingual Matters, Bristol, p. 66-97.

ب) مجلات

پرستار اسکی، علی؛ محمدحسین عبدالهی؛ علیرضا مرادی؛ حمیدرضا حسن­آبادی، (1397)، «سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و مهارت در زبان انگلیسی: نقش وضعیت اجتماعی-اقتصادی در زبان­آموزان ایرانی»، فصلنامه تعلیم وتربیت، شماره 133، ص 115-138.

حسن­زاده، رمضان؛ گلین مهدی­نژاد گرجی، (1393)، «رابطه بین جهت­گیری­های انگیزشی (درونی، بیرونی و بی­انگیزشی) و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان در درس زبان انگلیسی»، مجلة روانشناسی مدرسه، دورة 3 ، شمارة 3، ص 38-60.

حقانی، نادر؛ مصطفی مالکی، (1397) «واکاوی یادگیری زبان آلمانی در ایران بر مبنای نظریة خودِ انگیزشی زبان دوم»، پژوهش­های زبانشناختی در زبانهای خارجی، دورة 8، شمارة 2، ص 627-643.

سعدی­پور، اسماعیل؛ زهره ملایی؛ امیررضا وکیلی­فرد، (1396)، «تدوین مدل خود سامانه­ی انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به عنوان زبان دوم»، پژوهش در نظام­های آموزشی، شماره 37، ص 37-57.

عبدالله زاده، اسمعیل؛ مصطفی پاپی، (1388)، «سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی»، مجله فناوری آموزش، جلد 3، شماره 3، ص 193-204.

یوسفی، نورالدین؛ سامان عبدی؛ مجید ساعدی دویسه، (1396)، «بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه نظام خودانگیزشی زبان دوم»، فصلنامه علمی­پژوهشی تدریس­پژوهی، سال 5، شمارة 3، ص 1-21.