تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته ی زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده‌ی زبان و ادبیات، تهران.

2 استادیار گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، سمنان

چکیده

پیشرفت­ها و نو آوری­های نقد جدید مرهون ارتباط با علم زبان­شناسی و تلاش­های دانشمندان حوزه ی زبان­شناسی در این راستاست. سبک­شناسی یکی از مظاهر مدرنیته در نقد جدید است که به ارزیابی دقیق متن از دو جهت یعنی زبان و ساختار می­پردازد. تنوّع واژگان یک ویژگی برای سبک به شمار­می­آید که با بررسی آن به میزان غنای زبانی و دایرۀ واژگانی ادیب یا نویسنده دست یازیده­می­شود. این مقاله در نظر دارد بر اساس روش آمار­گیری کیت جانسون Keith Johnson  به بررسی تنوّع واژگان سه تن از نویسندگان مشهور تاریخ ادبیات عربی: احمد حسن زیات، شوقی ضیف و حنا فاخوری بپردازد. به سمت نتایج، چهار مرحله را به ترتیب پشت سر گذاشته ایم که عبارتند از: (1) شناخت ساختار سبک شناختی (2) انتخاب مدلّل نمونه های آماری تحقیق (3) ارائه­ی مقیاس و روش­های پیاده­سازی آن بر روی نمونه­ها (4) روش­های محاسبه درصدهای تنوّع. از نتایجی که بدان دست­یافتیم، آن که درصد تنوّع واژگان احمد حسن زیات بیشتر از دو نویسنده دیگر می­باشد و این بدان جهت است که نویسنده، تمامی دوره­های ادبی و معرّفی نویسندگان و شاعران را در یک جلد کتاب گنجانده است و بدون مقدمه­چینی و اطاله­ی کلام مستقیماً به موضوعات اصلی پرداخته است و از همین رو واژگان کلیدی و متنوّع بیشتری را در هر موضوع به کاربرده است تا بتواند در حجم اختصاص­یافته، تمامی مطالب مهم را ذکر نماید و حق مطلب را به خوبی ادا کرده ­باشد.

کلیدواژه‌ها

ابن ذریل، عدنان (2001م)، النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق، دمشق، منشورات اتّحاد الکتّاب العرب.
ابن منظور (1300ق)، لسان العرب، بيروت، دار صادر.
التونجي، محمد (2003م)، معجم علوم العربية، الطبعة الأولی، بيروت، دار الجيل.
جیرو،بییر (1994م)، الأسلوب والأسلوبیة، ترجمة منذر العیاشي، الطبعة الأولی، بیروت، مرکز الإنماء القومي.
حسن الزيات، أحمد (2002م)، تاريخ الأدب العربي، الطبعة السابعة، بيروت، دار المعرفة.
السقيلي، أسماء (2005م)، المنهج الأسلوبي دراسة موجزة، موقع رابطة رواء  للأدب الإسلامي ولغة القرآن.
ضيف، شوقي (1999م)، الأدب العربي المعاصر في مصر، الطبعة الثانية عشرة، القاهرة، دار المعارف.
عبدالنور، جبور (1984م)، المعجم الأدبي، بيروت، دار العلم للملايين.
العمري، محمّد (1999م)، البلاغة الأسلوبیة، بیروت، مطبعة إفریقیا الشرق.
عناني، محمّد (1996م)، المصطلحات الأدبیة الحدیثة، بیروت، مکتبة ناشرون.
الفاخوري، حنا (1377ش)، تاريخ الأدب العربي، الطبعة الأولی، قم، دار توس.  
بلوحي، محمد (2004م)، «الأسلوب بين التراث البلاغي العربي والأسلوبية الحداثية»، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد 9٥، المجلد 24، صص 53- 74.
بوحسون، حسين (2002م)، «الأسلوبية والنص الأدبي»، الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد 378، صص 38- 44.
صدقي، حامد ومحمد صالح شریف عسکري وعیسی زارع درنیاني (1434ق)، «قیاس خاصیة تنوع المفردات في الأسلوب، دراسة تطبیقیة لنماذج من أشعار الغزل لکثیر عزة وجمیل بثینة ومجنون لیلي»، مجلة اللغة العربیة وآدابها، جامعة بردیس قم، السنة التاسعة، العدد الثالث، صص 29- 45.
صدقي، حامد ومحمد یعقوبي (1391ش)، «قیاس خاصیة تنوّع المفردات في الأسلوب في کتابات ثلاثة لنصر حامد أبو زیدان، رضوان جودت زیادة وعلی حرب»، مجلة دراسات الأدب المعاصر، جامعة آزاد الإسلامیة جیرفت، العدد 16، صص 67- 82.
مرتضی، امیر وحامد صدقي (1391ش)، «قیاس خاصیة تنوع المفردات في الأسلوب، دراسة تطبیقیة لنماذج من کتابات خلیل جبران والمنفلوطي والریحاني»، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها، جامعة سمنان، العدد 12، صص 134- 111.
مصلوح، سعد (1980م)، قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوب لدراسة تطبيقية لنماذج من كتابات العقاد والرافعي وطه حسين، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة ﻤﻟﻙ عبد العزيز، العدد 1، صص 149- 170.
ناظمیان، هومن (1385ش)، «قیاس خاصیة تنوع المفردات في الأسلوب: (دراسة تطبیقیة من کتابات محمد مندور وسید قطب ومحمد غنیمی هلال)»، مجلة اللغة العربیة وآدابها، جامعة بردیس قم، العدد 3، صص 107- 128.
الوعر، مازن (1994م)، «الإتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها في الدراسات الأسلوبية»، الکویت: عالم الفكر، العدد 3- 4، صص 136- 191.
Abdel Nour, Jabbour (1984). Literary Dictionary, Beirut: Al-Alam Lelmala’een Publictions.
Al-Fakhouri, Hanna (1998). History of Arabic Literature, First Edition, Qom: Toos Publications.
Al-Tunji, Muhammad (2003). A Dictionary of Arabic Sciences, First Edition, Beirut: Al-Jeel Publications.
Anani, Muhammad (1996). Modern literary terms, Beirut: Maktaba Al-Nasheroon Publishers.
Balouhi, Muhammad (2004). The style between the Arabic rhetorical heritage and modernist stylistic, the Union of Arab Writers, Damascus, No. 95, Volume 24.
Bouhssoun, Hussein (2002). Stylistics and literary text, literary position, Union of Arab Writers, Damascus, No. 378.
Guest, Shawky (1999). Contemporary Arabic Literature in Egypt, Twelfth edition, Cairo: Al-Maarif Publications.
Hassan Al-Zayat, Ahmed (2002). History of Arabic Literature, Seventh Edition, Beirut: Al-Maarefa Publications.
Ibn Dhareel, Adnan (2001). Text and style between theory and practice, Damascus: Publications of the Union of Arab Writers.
Ibn Manzur (1883). Lesan al-arab, Beirut: Sader Publications.
Jerro, Beirut (1994). Method and style, translated by Munther Al-Ayashi, First edition, Beirut: National Development Center.
Johnson w. (1941). Language and speech Hygiene. General Semantics Monograph, No 1,2 (2nd ed.), Chicago.
Johnson w. (1946). People in Quandaries. Harper, New York.
Maslouh, Saad (1980). Measurement of the characteristic of the diversity of vocabulary in style for an applied study of models from the writings of Akkad and Al-Rafei and Taha Hussein, Journal of the Faculty of Arts and Humanities of the University of Malik Abdulaziz, No. 1.