تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

شاعران عرب از دیر باز شخصیت ها و داستان های قرآنی را در شعر خویش بکار برده اند. شاعر معاصر عرب نیز از این داستانها بهره برده ومی برد. زیرا این بخش ازمضامین قرآنی مانند سایر مضامین آن بر ارزش وغنای شعر وی  می افزاید.
بدوی الجبل از داستانهای قرآنی وشخصیتهای آن بصورت تلمیحی برای غنی تر شدن شعر خویش وانتقال مضمون آن به مخاطبان یاری جسته است.
در این پژوهش ابتدا علل رویکرد شاعر معاصر عرب به داستانهای قرآنی آورده شده است. سپس به  نحوه بهروری بدوی الجبل از داستان های قرآن وبازتاب أنها در شعر وی پرداخته شده است. کما اینکه مضمون کلی قصیده وربط  آن به داستان قرأنی مورد بررسی واقع شده است. همچنین توانایی ها و ابتکارات وی در استفاده از مضمون قرآنی - بگونه ای که متناسب با نیاز امروز جامعه گشته - مورد بررسی واقع شده است.

کلیدواژه‌ها

-    القرآن الکریم
-     بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، قیم جدیدة للادب العربی القدیم والمعاصر، مصر، دار المعارف، 1970م.
-     الجبل، بدوی، الدیوان، تقدیم: اکرم زعیتر، بیروت، دار العودة، طبعة اولى، 1978م.
-     الجعافرة، محمد، التناص والتلقی، الاردن، دار الکندی، طبعة اولى، 2003م.
-     حمود، محمد، الحداثة فی الشعر العربی المعاصر بیانها ومظاهرها، بیروت، الشرکة العالمیة للکتاب، طبعة اولى 1996م.   
-     زائد، علی عشری، استدعاءالشخصیات التراثیة فی الشعر العربی المعاصر، القاهرة، دار الفکر العربی، 1997م -1417هـ.
-     الطبرسی، الشیخ ابی علی الفضل بن الحسن،  مجمع البیان فی تفسیر القرآن(مجلد4)، بیروت، لبنان طبعة اولى، 1986م.
-     عبد الدائم، صابر، الادب الاسلامی بین النظریة والتطبیق، القاهرة، دار الشروق، طبعة ثانیة، 1422هـ - 2002 م.
-     عبد الصبور، صلاح (حیاتی فی الشعر) بیروت، دار العودة، طبعة اولى، 1969، ص119.‏
-     عثمان، هاشم، بدوی الجبل (آثار وقصائد مجهولة )، بیروت، لبنان، ریاض الریس للکتب والنشر، طبعة اولى، 1998م.
-     عزام، محمد، تحلیل الخطاب الادبی على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، دمشق، اتحاد کتاب العرب، 2004م.
-     عضیمة، صالح، هذا هو بدوی الجبل، بیروت، الدار العالمیة، طبعة اولى، 1995م_ 1415هـ.
-     عید، رجاء، لغة الشعر قراءة فی الشعر العربی المعاصر، مصر، منشأة معارف بالاسکندریة، 2003م.
-     فتوح، عیسى، من اعلام الادب العربی الحدیث(سیر ودراسات)، سوریة، دمشق، 1994م.
-     القرطانجی، حازم، منهاج البلغاء وسراج الادباء، تصحیح:محمد الحبیب الخوجة، دار الغرب الاسلامی، لبنان، بیروت، طبعة ثالثة، 1986م.
-     مفتاح، محمد، تحلیل الخطاب الشعری ( استراتیجیة التناص )، الدار البیضاء، المرکز الثقافی العربی، طبعة رابعة، 2005م.
-     الکردی، عبد الرحیم، الراوی والنص القصصی، القاهرة، دار النشر للجامعات، طبعة ثانیة  1996م – 1417هـ.
-     ناصف، مصطفى، اللغة والتفسیر والتواصل، سلسلة کتب شهریة یصدرها المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب، الکویت 1415هـ -1995م.
-    یعقوب،  ناصر، اللغة الشعریة وتجلیاتها فی الروایة العربیة ( 1970 – 2000)، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طبعة اولى، 2004 م.