تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

ترکیب به مجموعه‌ای از کلمات گفته می­شود که با چینشی خاص دارای نقشی در جمله است . ارتباط در جمله فقط توسط کلمات برقرار نمی‌‌شود بلکه پیوند واقعی در جمله به­وسیله ترکیب‌ها شکل می‌گیرد.  اگر رابطه موجود دراجزای ترکیب، اسنادی باشد ، آن را مرکب اسنادی می­نامیده ؛ و اگر رابطه موجود بین اجزای مرکب از طریق قید باشد، آن را  ترکیب قیدی می­نامند.
رابطه‌ی قیدی گاهی بین دو اسم برقرار می‌ شود که اسم دوم قیدی برای اسم اول است، بدین معنا که با این اسم یا گستره‌ی معنایی آن را تقلیل می­دهد ویا با معرفه کردن آن، اسم را معین می­نماید، که آن را  ترکیب اضافی نامیده­اند و گاهی هم رابطه‌ی قیدی بین دو اسم برقرارمی شود که اسم دوم، صفت اسم اول است و به این ترکیب، ترکیب وصفی گویند.
برای توفیق در آموزش ترکیب اضافی می توان حرفی را بین دو اسم در تقدیر گرفت ، و ساختار پنهانی آن را برای فراگیر شرح داد  تا امر آموزش آسان شود. به عنوان مثال می توان برای ساختار ظاهری جمله " مفتاح الدار معی "؛  ساختار پنهان  آن را این گونه گفت:  ( المفتاح الذی للدار)  معی . و یا در ترکیب اضافی از نوع دیگر در جمله ؛ " حضر الحفل رئیس جامعه "  می توان ساختار پنهان آن را به این صورت بیان کرد: حضر الحفلَ (رئیسٌ   لجامعةٍ)

کلیدواژه‌ها

- القرآن الکریم
- ابن جنی، ابو الفتح عثمان ( ت 392 ھ  )، الخصائص، تحقیق : محمد علی نجار، ط4، الهیئة المصریة العامة للکتاب – دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،1990.
-  ابن عصفور ، علی بن مؤمن بن محمد الاندلسی( ت 328 ھ )،المقرب، تحقیق : أحمد عبد الستار الجواری و عبد الله الجبوری ، وزارة الأوقاف و الشؤون الدینیة – لجنة احیاء التراث الاسلامی، مطبعة العانی ، بغداد، د. ت.
- ابن عقیل ، بهاء الدین عبد الله بن عقیل، ( ت 769  ھ ) ، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالک ، دارالفکر،‌بیروت،      1405 - 1985م.
- ابن هشام ، جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف الأنصاری، ( ت 761   ھ)، شرح شذور الذهب فی معرفة کلام العرب، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید، دار الفکر، د.ت.
- ابن یعیش، موفق الدین یعیش بن علی بن یعیش، ( ت 643 ھ) شرح المفصل، عالم الکتب ، بیروت، د. ت.
- الأشمونی ، نورالدین أبوالحسن علی بن محمد(ت  929) شرح الأشمونی
لألفیة ابن مالک،منهج السالک الى آلفیة ابن مالک، تحقیق عبد الحمید ، المکتبة الأزهریة للترات ،د.ت .
- التهانوی، محمد علی الفاروقی ، کشاف اصطلاحات الفنون، تحقیق: لطفی عبد البدیع ، ترجمة : عبد النعیم محمدحسنین، الهیئة المصریة العامة اللکتاب، 1972م.
- الجارم ،علی و مصطفى أمین، النحو الواضح فی قواعد اللغة العربیة ، دار المعارف- القاهرة، دارالمعارف-بیروت، د.ت
 - الجرجانی، عبد القاهر أبوبکربن عبد الحمن، (ت 471 ھ) ، المقتصد فی شرح الایضاح،منشورات وزارة الثقافة و الاعلام،دار الرشید، العراق.
-  حسّان، تمام؛ مناهج البحث فی اللغة ، دار الثقافة ، الدار البیضاء ، المغرب ، 1407 ھ- 1986.
- حسین، صلاح الدین؛ التقابل اللغوی و أهمیته فی تعلیم اللغة، دار الکتاب ،بیروت ،د. ت.
- الرضی، رضی الدین محمد بن الحسن الأسترآبادی ،( ت 688 ھ )، شرح الکافیة فی النحو لابن الحاجب ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1404 ھ / 1986م.
-  الرمانی ، أبو الحسن علی بن عیسى ،معانی الحروف ،تحقیق : عبد الفتاح اسماعیل شلبی، دار نهضة مصر للطباعة و النشر،القاهرة ،د.ت.
- زکریا، میشال؛ بحوث ألسنیة عربیة، ط1 ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع،بیروت، 1412 ھ/1985م.
-  سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ( ت 180 ھ  )، الکتاب ، تحقیق و شرح: عبد السلام محمد هارون، ط1، دار الجیل ، بیروت، 1411 ه- 1985م.
- طحان، ریمون و دنیز بیطار،فنون التقعید و علوم الألسنیة ،الألسنیة : 4-5، ط1،دارالکتاب اللبنانی،مکتبة المدرسة، بیروت، د.ت
- عباده ، ابراهیم؛ الجملة العربیة : دراسة لغویة نحویة ، منشأة المعارف ،‌الاسکندریة ،1988م.
- عبد اللطیف، محمد حماسه ، بناء الجملة العربیة ، ط1 ، دار الشروق ، القاهره – بیروت، 1416 ھ – 1996م.
- عبده ،داوود؛ دراسات فی علم اللغة النفسی ،ط1 ، مطبوعات جامعة الکویت ، 1404ھ – 1984م
- عکاشه، عمر یوسف؛ النحو الغائب ،ط1،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،بیروت،2003م.
- قدور، مبادی اللسانیات ، ط1، دار الفکر- دمشق ، دارالفکرالمعاصر – بیروت،1416/1982م.
- مختار عمر ،أحمد؛ دراسة الصوت اللغوی،عالم الکتب ،القاهرة ،1411 ھ،1991.
- متقی زاده ،عیسى و آخرون، المنهج القویم لتعلم القرآن الکریم  ،سمت، ط19، 1386/2007م.
- الموسى،نهاد؛ اللغة العربیة و أبناؤها،أبحاث فی قضیة الخطأ و ضعف الطلبة فی اللغة العربیة ،ط2، مکتبة وسام ، مرج الحمام ، عمّان، 1401 ھ/1991.
- الهروی ، أبو الحسن علی بن محمد، ( 415 ھ  ) ، کتاب اللامات ، تحقیق: یحیى علوان البلداوی ، ط1، مکتبة الفلاح ، الکویت ، 1400ھ 1981