تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

اهالی شبه جزیره عربستان با ادیان توحیدی پیش از اسلام همچون حنفیت، یهودیت، مسیحیت، صابئیّت و مجوسیّت (زرتشتی) هرچند به شکل ناقص و جزئی آشنایی داشته اند. از این رو طبیعی است که اندیشه دینی در شعر شعرای دوره جاهلیت بازتاب هایی لااقل در برخی جنبه ها داشته باشد. این مقاله بر آن است تا با تحقیق و تفحّص در شعر دوره جاهلیّت به بررسی و نمایاندن نمونه هایی از اندیشه دینی در شعر این دوره بپردازد. اندیشه دینی در شعر جاهلی در قالب موضوعات متعدد و متعـددی رخ می نمـایـانـد از جمله : خداوند و صفات او نظیر علم، فدرت، عدل، جاودانگی و .... همچنین افکار و اعتقادات دینی دیگر پیرامون توکل، قضا و قدر، داستان ها دینی، شعائر دینی، ماه های حرام، اماکن مقدسه، آداب و رسوم حج همانند: احرام، تلبیه، طواف و قربانی کردن و غیره.

کلیدواژه‌ها

- القرآن الکریم
- ابن الأبرص, عبید؛ الدیوان، شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، بیروت، بلا تاریخ.
- ابن ابی الصلت، أمیة؛ الدیوان، جمع وتحقیق ودراسة عبد الحفیظ السطلی، المطبعة التعاونیة، دمشق،1977م.
- ابن حبیب، أبی جعفر محمّد؛ المحبّر، تصحیح الدکتور ایلزه لیختن شتیتر، منشورات المکتب التجاری للطباعة والنشر و التوزیع، بیروت، 1361هـ ق.
- ابن حجر، امرؤالقیس؛ الدیوان، شرحه و ضبط نصوصه و قدم له الدکتور عمر فاروق الطباع، بیروت، بلا تاریخ.
- ابن حجر، أوس؛ الدیوان، شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، بیروت، بلا تاریخ.
- ابن حلّزة، الحارث؛ الدیوان، شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، بیروت، بلا تاریخ.
- ابن الخطیم، قیس؛ الدیوان، تحقیق ناصرالدین الأسد، دار صادر، الطبعة الثانیة، بیروت 1967م.
- ابن الطفیل، عامر؛ الدیوان، شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، بیروت، بلا تاریخ.
- ابن قمیئة، عمرو؛ الدیوان، تحقیق وشرح خلیل ابراهیم العطیة، وزارة الأعلام فی الجمهوریة العراقیة، بغداد، 1392ه-1972م.
- ابن کلبی، ابو المنذر هشام بن محمد؛ الأصنام، تحقیق أحمد زکی باشا، ترجمه سید محمد رضا نائینی جلالی، نشر نو، چاپ دوم، تهران 1364( همراه با افست متن عربی ).
- ابن کلثوم، عمرو؛ الدیوان، شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، بیروت، بلا تاریخ.
-  ابن منظور، ابو الفضل جمال الدین بن مکرم؛ لسان العرب، دار صادر، الطبعة الأولی، بیروت، 1990م.
- ابن هشام،  عبد الملک؛ السیرة النبویة، تحقیق مصطفی السقا وابراهیم الأبیاری وعبد الحفیظ شلبی، انتشارات ایران، قم، 1363 ش.
- الأزرقی، أبی الولید محمّد بن عبدالله بن احمد؛ أخبار مکّة شرفها الله تعالی و ما جاء فیها من الآثار، مطبع المدرسة المحروسة، غُتِنغة ، 1275 ه ق.
- الأسد، الدکتور ناصرالدین؛ مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التاریخیة، دارالمعارف، الطبعة الخامسة، مصر،بلا تاریخ.
- الأعشی الکبیر، میمون بن قیس؛ الدیوان، اعتنی به وشرحه عبد الرحمن المصطاوی، دار المعرفة، الطبعة الأولی، 2005م.
- بَدوی ، الدکتور عبدالرحمن؛ دراسات المستشرقین حول صحّة الشعر الجاهلی، دارالعلم للملایین، الطبعة الثامنة، بیروت، 1986 م.
- ثعلب، ابو العباس؛ شرح دیوان زهیر بن أبی سلمی،تقدیم و شرح حنا نصر الحتی، دار الکتاب العربی، بیروت 2004م.
-الجبوری ، الدکتور یحیی وهیب؛ المستشرقون و الشعر الجاهلی بین الشکّ و التوثیق، دارالغرب الاسلامی، الطبعة الأولی ، بیروت، 1997 م.
- حسین، الدکتور طه؛ فی الادب الجاهلی، دارالمعارف، الطبعة السابعة  عشرة، القاهرة. بلا تاریخ.
- حسین، غسّان عزیز؛ شعر ورقة ابن نوفل، جمع وتحقیق وشرح ودراسة ( رسالة أعدّت لنیل شهادة الدبلوم فی اللغة العربیة وآدابها )، اشراف الدکتور واضح الصمد، الجامعة اللبنانیة، 2000م.
- الحوفی، احمد محمد؛ الحیاة العربیة من الشعر الجاهلی، دار القلم، بیروت، 1972.م
- الخلیل، احمد محمود؛ موسوعة الیمثولوجیا والأدیان العربیة قبل الإسلام، وزارة الثقافة السوریة، الطبعة الأولی، دمشق،2006م.
- الذبیانی، النابغة؛ الدیوان، شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، بیروت، بلا تاریخ.
- الزوزنی، أبی عبد الله الحسین بن احمد بن الحسین؛ شرح المعلقات السبع، دار الکتاب العربی، الطبعة الثالثة، بیروت، 1987م.
- الزیتونی، عبد الغنی؛ الوثنیة فی الأدب الجاهلی، منشورات وزارة الثقافة فی الجمهوریة العربیة السوریة، دمشق، 1987م.
- الشنتمری، الأعلم؛ أشعار الشعراء الستة لجاهلیین ، منشورات محمد علی بیضون، دار الکتب العلمیة، الطبعة الأولی، بیروت،2001م.
- شیخو، الأب لویس؛ النصرانیة وآدابها بین عرب الجاهلیة، دار المشرق، الطبعة الثانیة، بیروت، 1989م.
- الضبی، المفضل بن محمد؛ المفضلیات، تحقیق عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، الطبعة الأولی، بیروت، 1998م.
- العظمة، نذیر؛ عدی بن زید العبادی شخصیته وشعره، دار مجلة الشعر، بیروت، 1960م.
- علی، جواد؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملایین ومکتبة النهضة، الطبعة الأولی، بیروت، 1970م.
- الغنوی، طفیل؛ الدیوان ( شرح الأصمعی)، تحقیق حسان فلاح أوغلی، دار صادر، الطبعة الأولی، 1997م.
- مناع، هاشم صالح؛ الأدب الجاهلی، دار الفکر لعربی، بیروت، الطبعة الأولی، 2005م.