تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان

چکیده

تصویر لحظه فراق یار از مهم‌ترین مضامین معلقات سبع در شرح زوزنی است؛ و بر سبک تصویرسازی شعری جاهلیان و روش‌های تعبیری آنان، دلالت صادقانه آن تصویرها بر عواطف و احساسات جاهلیان و خصوصاً سرایندگان، و اشتمال آنها بر اخلاق ، شخصیت‌ها، اماکن و داستان‌های دورة جاهلی دلالت دارد. این توصیفات عموماً بصری‌اند و عاشق و معشوق، قبیله یار، مرکب‌ها و ...و احساسات و عواطف آنها را به تصویر می‌کشد.
این پژوهش به روش توصیفی و تحلیل متن، تصویرهای بصری از لحظة فراق و دلالت‌های واقعی آن را تبیین می‌نماید. همچنین حالت‌های روحی روانی سرایندگان و دلالت‌های آن تصویرها بر مسائل اجتماعی دوره جاهلی را بیان می‌دارد.
شاعران معلقات، با کمی فرق، همگی تصاویر هنری مشابهی درباره فراق یار آورده‌اند؛ مانند: زمان فراق، وصف یار، قبیله و کاروانش، ایام وصل، حالت روحی روانی عاشق و معشوق از فراق، سرگردانی شاعر در صحرا پس از فراق و ناامیدی از دیدار دوباره. شاعران، لحظة فراق را با دیدی منفی و بدبینانه و با دلالتی آشکار بر پشیمانی، افسوس ونگرانی آنان، و با تشبیهاتی مادی، محسوس و متناسب با زندگی بادیه‌نشینان تصویر کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
ابن منظور،)د.ت(، لسان العرب، بیروت، دار لسان العرب.
الحاج حسن، حسین، (1997م- 1417ه)، ادب العرب فی عصر الجاهلیة، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع.
الدایة، فایز، (1996م)، جمالیات الاسلوب، الطبعة الثانیة، دمشق، سوریا، دار الفکر المعاصر.
الزوزنی، عبدالله بن الحسن،(2006م)، شرح المعلقات السبع، تحقیق: محمد عبدالقاىر الفاضلی، الطبعة الاولى، تهران، مؤسسة الصادق للطباعة و النشر.
شلقم، على، (1998م- 1418ه)، اثر البادیة فی الشعر العربی، الطبعة الأولى، طرابلس، لبنان،جروس برس.
شوندی، حسن، (1388)، «الحرکة فی الصورة الشعریة»، فصلنامه دراسات الادب المعاصر (التراث الادبی)، جیرفت، ایران، جامعة آزاد الإسلامیة، السنة الاولى، العدد الثالث، صص 137 -149 .
الطالب، عمر محمد، (2000م)، عزف علی وتر النص الشعری، دمشق، اتحاد الکتاب العرب.
طلیمات، غازی و عرفان الأشقر، (2007م)، الادب العربی (قضایاه – اغراضه- اعلامه- فنونه)، الطبعة الثانیة، دمشق، سوریا، دار الفکر.
العالم، اسماعیل احمد، (2002م)، «موضوعات الصورة الشعریة فی شعر طرفة بن العبد و مصادرها»، مجلة جامعة دمشق المجلد 18، العدد الثانی، دمشق، ص 87- 120.
عبدالرحمن، نصرت، (1982م)، الصورة الفنیة فی الشعر الجاهلی فی ضوء النقد الحدیث، الطبعة الثانیة، عمان، الاردن، مکتبة الاقصى.
العشماوی، محمد زکی، (1994م- 1415ه)، النابغة الذبیانی (مع دراسة للقصیدة العربیة فی الجاهلیة)، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، دار الشروق.
عوض، ریتا، (2008م)، بنیة القصیدة الجاهلیة (الصورة الشعریة لدى امرئ القیس)، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان، دارالآداب.
القط، عبدالقادر، (1981م)، الاتجاه الوجدانی فی الشعر العربی المعاصر، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان، دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر.
الکندی، محمدعلی، (2003م)، الرمز و القناع فی الشعر العربی الحدیث، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، دار الکتاب الجدید المتحدة.
مرتاض، عبد الملک، (1998م)، السبع معلقات، دمشق، اتحاد کتاب العرب.
الندوری، محمد واضح رشید الحسنی و محمد الرابع الحسنی الندوری، (2002م، 1423ه)، تاریخ الادب العربی (العصر الجاهلی و العصر الاسلامی)، الطبعة الأولى، دار ابن کثیر، دمشق.
الولی، محمد، (1990م)، الصورة الشعریة فی الخطاب البلاغی والنقدی، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، المرکز الثقافی العربی.