تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ایران، شیراز.

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ایران، شیراز.

چکیده

درس ادبیات معاصر عربی به خاطر تأثیر چشمگیرش در پیشبرد مهارت‌های زبانی و نقش برجستۀ آن در ابعاد فرهنگی و فنی، در آموزش زبان بیگانه اهمیت فراوانی دارد؛ از این رو افزایش رغبت دانشجویان به این واحد درسی ضروری به نظر می‌رسد؛ با توجه به این مسئله پژوهش حاضر قصد دارد رغبت دانشجویان زبان عربی در دانشگاه‌های ایران را به یادگیری واحد درسی ادبیات معاصر عربی بر اساس سیاهۀ تئودوفسکا (2016م) مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و نمونۀ پژوهش از 56 دانشجو پسر و دختر دانشگاه‌های اصفهان و شیراز تشکیل شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دانشجویان زبان عربی به خواندن داستان کوتاه در مقایسه با انواع ادبی دیگر از قبیل؛ رمان و نمایشنامه رغبت زیادی دارند؛ بکارگیری راهبردهای سنتی از سوی مدرس، تدریس متن‌های طولانی، ظهور مسائل فرهنگی ناشناخته در متن، رعایت نکردن معیار ارائه متون از آسان به سخت، از جمله مهم‌ترین موانع فراروی دانشجویان در یادگیری ادبیات معاصر عربی و کاهش رغبت آن‌ها به شمار می‌رود. برای افزایش رغبت دانشجویان و بهبود یادگیری و یاددهی در این درس پیشنهاد می‌شود که مدرس اطلاعات فرهنگی وابسته به متن ادبی را در اختیار دانشجویان قرار داده، و با استناد به راهبرد کلاس معکوس بخشی از محتوای تدریس را به صورت کلیپ‌های ویدیویی قبل از شروع کلاس در منزل در اختیار دانشجو قرار داده شود؛ و همچنین افزایش ارتباط و مشارکت بین دانشجویان در خوانش متون و بررسی آن، اجرای تمارین زبانی گوناگون به عنوان بخش مکمل در روند یادگیری، و ساده سازی و خلاصه سازی متون پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 
- Gardner, R, (2006). The socio – educational model of second language acquisition: A research paradigm, Eurosla Yearbook, 6, Pp 237-260. ##
- Tevdovska, Elena. S. (2016). ''Contemporary Literature in ELT Setting Attitudes and preferences towards Literary Texts''. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 232. Pp: 161-169. ##
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ibrahim, A. & Taher, A, (1982), Strategies for Curriculum Planning and Development in the Arab Countries, Cairo: Dar Al-Nahda. In Arabic. ##
 
- Ibrahim, A, (No. Date), Technical Mentor for Arabic Language Teachers, 10th edition, Cairo: Dar Al-Ma'arif. In Arabic. ##
 
- Brown, D, (1994), Foundations of Language Learning and Teaching, translated by: Abdou Al-Rajhi, & Ali Ahmed Shaaban, Beirut: Dar Al-Nahda Al-Arabiya.  In Arabic. ##
 
- Bouhamama, D; Anwar A; & Abdullah Al, (2006), Psychology of Learning and Teaching, Kuwait: Al-Ahlia for Publishing and Distribution. In Arabic. ##
 
- Al-Hallaq, A, (2014), Reference in Teaching Arabic Language Skills and Sciences, Tripoli: The Modern Book Foundation. In Arabic. ##
 
- Al-Sharman, A, (2015), Blended Learning and Flipped Learning, Jordan: Dar Al Masirah for Publishing, Distribution and Printing. In Arabic. ##
 
- Al-Osaili, A, (2003), Fundamentals of Teaching Arabic to Non-Native Speakers, Riyadh: King Saud University. In Arabic. ##
 
- Madkour, Al, & Iman, A, (2006), Teaching Arabic to Non-Native Speakers, Theory and Practice, Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi. In Arabic. ##
 
- Al-Nuaimi, A, (No Date), The Comprehensive Teaching Arabic Language, Jordan: Osama House for Publishing and Distribution. In Arabic. ##
 
- Lazar, G, (1380), literature and language teaching, Translator: Muhammad Ghazanfari, Tehran: Seminar Publications. In Persian. ##
 
- Brown, H. (2007), Principles of language learning and Teaching, New Jersey: Prentice Hall. In English. ##
 
- Valdes, J.M. (1986), Culture bound: Bridging the culture gap in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. In English. ##
 
- Jalaei, M, (1391), Study of the Communicative Approach in Teaching Contemporary Arabic Literature to Iranian Arabic Students, Master Thesis, University of Isfahan, Faculty of Foreign Languages. In Arabic. ##
 
- Bisharat, L, (2017), The Impact of the Flipped Learning Strategy on Achievement and Mathematical Self-Concept of Tenth Grade Students in Jericho Governorate, Master Thesis, An-Najah National University: College of Graduate Studies. In Arabic. ##
 
- Lifrieri, V, (2005), A sociological perspecyive on motivation to learn EFL: The case of escuelas plurilingue in Argentina, Master Thesis, University of Pittsburgh. In English. ##
 
- Ahmed, M, (2016), “The Effectiveness of Peer Education Strategy in Developing Skill Performances in Vocational Trainings for Industrial Secondary School Students Specializing in Furniture Carpentry and Their Attitudes Toward Matter,” Arab Journal in the Fields of Specific Education, Issue 2, pp. 12-56. In Arabic. ##
 
- Asghar P, & Hassan Z, & Saeed B, & Vazhara A, (2016), “Assessing the non-Iranian Persian Learners’ interest in Persian Literature”, Research Journal of Persian Language Teaching to Non-Persian Speakers, 6th year, issue 14, pp. 101-116. In Persian. ##
 
- Taima, R, (1982), “Issues and Directions in Teaching Arabic Literature,” Journal of the Arabic Language Institute at Umm Al-Qura University, Saudi Arabia, Issue 1, pp. 247-287. In Arabic. ##
 
-  Al-Anati, W, (2008), “Linguistic Visions in Teaching Short Stories to Non-Arabic Speakers,” An-Najah University Journal for Research (Human Sciences), Volume 23, Issue 1, pp. 94-73. ##
.
- Gardner, R, (2006). The socio – educational model of second language acquisition: A research paradigm, Eurosla Yearbook, 6, Pp 237-260. In English.  ##
 
- Tevdovska, Elena. S. (2016). ''Contemporary Literature in ELT Setting Attitudes and preferences towards Literary Texts''. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 232. Pp: 161-169. In English. ##