تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

اسلوب حذف از اسالیب بلاغی مهم و از وجوه اعجاز بیانی آیات قرآن کریم به شمار می‌آید. اهمیت این پدیدة پرکاربرد قرآنی در رسیدن به معنا و مضمون صحیح آیات بیشتر جلوه می‌نماید؛ چراکه دریافت مضمون بسیاری از آیات بدون توجه به مواضع حذف و اغراض معنایی آن امکان‌پذیر نیست. این امر در انسجام و پیوستگی ترجمه تأثیری برجسته دارد. ازجمله محذوفات قرآنی، حذف «فعل» است که یکی از ارکان اصلی جمله به شمار می‌آید و با اهداف معنایی خاص حذف می‌شود. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن بررسی افعال محذوف و نقش آن در فهم معنا، اثر آن در چهار ترجمه فارسی ارزیابی شود. در بررسی حاضر که به شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام پذیرفت، به نظر می‌رسد که انگیزه‌های معنایی حذف و ذکر تقدیر از یک سو و اختلاف ساختاری دو زبان از نظر دستوری از سوی دیگر، ترجمه محذوف را با چالش‌هایی روبه‌رو ساخته‌است. از برجسته‌ترین اشکالات ترجمه‌های مورد بررسی می‌توان به مواردی چون: اهمال اهداف معنایی حذف، عدم توجه به ساختار دستوری آیات و بی‌توجهی به کاربرد دقیق علائم نگارشی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
العربیة
القرآن الکریم (ترجمات القرآن الکریم: علی نقی فیض الإسلام، مهدی الهی قمشه‌ای، طاهره صفار زاده، حسین انصاریان، محمّدمهدی فولادوند، بهاء الدین خرمشاهی، سید کاظم معزّی، ابوالفتوح الرازی، سید کاظم أرفع، أبوالحسن شعرانی).
ابن الأثیر، ضیاء‌الدین، (1939م)، المثل السائر فی أدب الکاتب والشاعر، تحقیق محمّد محیی­الدین عبدالحمید، القاهرة: مطبعة مصطفی البابی الحلبی.
ابن المنظور، محمّدبن مکرم، (لاتا)، لسان العرب، بیروت: دار صادر.
ابن جنی، ابی الفتح عثمان، (1986م)، الخصائص، تحقیق: محمّد على النجّار، ط3، القاهرة: الهیئة المصریّة العامّة للکتاب.
أبوالمکارم، علی، (2008م)، الحذف والتقدیر فی النحو العربی، القاهرة: دار غریب للطباعة والنشر.
أبوموسی، محمّد محمّد، (1996م)، خصائص الترکیب: دراسة تحلیلة لمسائل علم المعانی، القاهرة: مکتبة وهبة.
الجرجانی، عبدالقاهر، (1988م)، دلائل الإعجاز، تعلیق محمّد رشید رضا، بیروت: دارالکتب العلمیة.
الجواری، أحمد عبد الستار، (1974م)، نحو القرآن، بغداد: مکتبة اللغة العربیة.
حمودة، طاهر سلیمان، (1998م)، ظاهرة الحذف فی الدرس اللغوی، الإسکندریة: الدار الجامعیة.
الخالدی، صلاح عبدالفتاح، (2000م)، إعجاز القرآن البیانی ودلائل مصدره الربانی، عمان: دار عمار.
الخطیب القزوینی، جلال­الدین محمّد، (2003م)، الإیضاح فی علوم البلاغة، تحقیق ابراهیم شمس­الدین، بیروت: دار الکتب العلمیة.
خطابی، محمّد، (1991م)، لسانیات النص (مدخل إلی انسجام الخطاب)، بیروت: المرکز الثقافی العربی.
الرضی، محمد بن الحسن، (1993م)، شرح الرضی لکافیة ابن الحاجب، تحقیق حسن بن محمّد بن إبراهیم الحفظی، الریاض: إدارة الثقافة والنشر.
الرمّانی، الخطّابی، الجرجانی، (1976م)، ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن، تحقیق: محمّد خلف الله ومحمّد زغلول سلامة، ط3، القاهرة: دار المعارف.
الزمخشری، محمود بن عمر، (1407ق)، الکشّافعنحقائقالتنـزیلوعیونالأقاویلفیوجوهالتأویل، الطبعة الثانیة، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
الزمخشری، محمود بن عمر ، (1419ق)، أساس البلاغة، تحقیق: محمّد باسل عیون السود، بیروت: دارالکتب العلمیة.
السامرائی، إبراهیم، (1983م)، الفعل زمانه وأبنیته، بیروت: مؤسسة الرسالة.
السامرائی، فاضل صالح، (1421ق)، الجملة العربیة والمعنی، بیروت: دار ابن­حزم.
السامرائی، فاضل صالح ، (2000م)، معانی النحو، عمان: دار الفکر.
الشریف المرتضی، (1954م)، أمالی المرتضی، تحقیق: محمّد ابوالفضل إبراهیم، القاهرة: دار إحیاء الکتب العربیة.
الشوکانی، محمد بن علی، (1414ق)، فتح القدیر، بیروت: دار ابن کثیر.
الطباطبایی، محمّدحسین، (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات إسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
الطوسی، محمّد بن حسن، (لاتا)، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق أحمد قصیر عاملی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
العلوی، یحیی بن حمزة، (1914م)، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، القاهرة: : مطبعة المقتطف.
عید، رجاء، (لاتا)، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، الطبعة الثانیة، الإسکندریة: منشأة المعارف.
الفیروزآبادی، مجدالدین محمّد بن یعقوب، (2005م)، القاموس المحیط، إشراف: محمّدنعیم العرقسوسی، الطبعة الثامنة، بیروت: مؤسسة الرسالة.
المخزومی، مهدی، (1986م)، فی النحو العربی نقد وتوجیه، بیروت: دار الرائد العربی.
المطعنی، عبدالعظیم إبراهیم محمّد، (1992م)، خصائص التعبیر القرآنی وسماته البلاغیة، القاهرة: مکتبة وهبة.
الدوریات
دباش، عبدالحمید، (2006م)، «بنیة الجملة والترجمة من خلال القرآن الکریم»، آفاق الثقافة والتراث، العدد 55، السنة الرابعة عشرة، ص6ـ18.
شکرانی، رضا، (1387ش)، «معناشناسی وبرابریابی فارسی مفعول مطلق محذوف الفعل»، گوهر گویا، ش 6، ص 123ـ 134.
ملیانی، محمد، (2012م)، «جمالیة الحذف من منظور الدراسات الأسلوبیة»، مجلة الکلمة، العدد (76) السنة التاسعة عشرة.
الفارسیة
قلی‌زاده، حیدر، (1386ش)، مشکلات ساختاری ترجمه قرآن‌کریم، تبریز: مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز.
کریمی نیا، مرتضی، (1389ش)، ساخت‌های زبان فارسی و مسئله ترجمه قرآن، تهران: هرمس.
المواقع الإلکترونیة
عبدالرحمن، لبنی؛ بن أیوب، شمس الجمیل؛ بن عبدالرحمن، أکمل خزیری؛ (لاتا)، «الحذف، وترجمته من العربیة إلی الملایویة؛ دراسة تحلیلة»، نشر فی الموقع الالکترونی:
irep. iium. edu. my.