تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران.

چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی یكی از رویكردهای علمی در مطالعات زبانی است كه تحلیل گفتمان را از سطح توصیف متن به سطح تفسیر ارتقا داده و از نظر دامنه تحقیق، سطح بافت را از موقعیت فرد نسبت به سطح كلان، یعنی جامعه، تاریخ و ایدئولوژی توسعه داده است. هدف اصلی از تحلیل گفتمان، دستیابی به یك روش جدید در مطالعه متون، رسانه­ها، فرهنگ­ها، علوم، سیاست، جامعه و مواردی از این دست است. در این مقاله، رویكرد اجتماعی- شناختی تئون ون دایك، به عنوان روش ویژه­ای برای این تحقیق انتخاب شد، زیرا تحلیل گفتمان انتقادی در نزد وی، رویكردی متفاوت از دیگران یافته است. او با پیوند دادن سه مفهوم گفتمان، دانش و جامعه، مثلثی را ایجاد كرد كه اساس تئوری متمایز وی در مورد تحلیل گفتمان انتقادی قرار گرفت. در همین زمینه،  تناقض­گويي­هاي شاعرانه بین فرزدق و جریر در دوران اموی، از جمله آثاری  است كه می­تواند در زمینه تحلیل گفتمان انتقادی مورد مطالعه قرار گیرد، زیرا به تحلیل­گر و منتقد اجازه می­دهد رابطه بین قدرت، ایدئولوژی و گفتمان در آن را فاش كند. این مقاله در تلاش است تا دو نقیضه هجوآمیز منتخب از فرزدق و جریر را با تكیه بر مربع ایدئولوژیك ون دایك كه موضوع دو نقیضه را از منظر تأكید بر خود (ذات) و به حاشیه راندن دیگری (آخر) بررسی می­كند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ تا نشان دهد كه چگونه ایدئولوژی این دو شاعر در تقابل­های هجوآمیز آنها نشان داده شده است. از برجسته­ترین نتایجی كه از طریق این مقاله به آن رسیدیم این است كه برجسته­كردن نكات منفی دیگری در هر دو نقیضه بسیار قوی­تر از برجسته كردن نقاط مثبت خود است. در نتیجه روند دو قطبی­سازي و فاصله بین خود و دیگری ایجاد شده است. شباهت ساختارهای صوری، گفتمان هر دو نقیضه را دارای زمینه­های مشتركی قرار داده كه دارای طرح­های مشابه و تابع روابط قدرت و ایدئولوژی است.

کلیدواژه‌ها

آقاگلزاده، فردوس (1385ش)، تحليل گفتمان انتقادي. تهران: علمي و فرهنگي.
جریر بن عطية (198م)، دیوان جرير، بیروت: دار بیروت للطباعة والنشر.
عكاشة، محمود ( 2013)، النظرية البراجماتية اللسانية (التداولية): دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، القاهرة: مكتبة الآداب.
فالك، جولیا اس (1372ش)، زبان‌شناسی و زبان، ترجمه: خسرو غلامعلی‌زاده، چ2، مشهد: آستان قدس.
الفرزدق، همام بن غالب (1987م)، الدیوان، شرحه وضبطه وقدم له الأستاد علي فاعور، بیروت: دارالكتب العلمية.
فركلاف، نورمن (1387ش)، تحليل انتقادي گفتمان، ترجمة گروه مترجمان، چ 2، تهران: دفتر مطالعات و توسعة رسانه­ها.
مكاریك، ایرنا ریما (1385ش)، دانشنامة نظریّه­های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمّد نبوی، چاپ دوّم، تهران: آگه.
وان دایك، تئون (1382ش)، مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تـا گفتمـان كـاوي انتقـادی، ویراستار مهران مهاجر محمد نبوي، تهران: مركز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
يارمحمدي، لطف الله (1383)، گفتمان شناسي رايج و انتقادي، تهران: هرمس.
اعظمی خویرد، حسن و عبدالباسط عرب یوسف‌آبادی (1399ش)، «تحلیل اجتماعی- شناختیِ گفتمان نقایض جریر و اخطل بر اساس مربع ون ‌دایك»، ادب عربی دانشگاه تهران، دوره 12، شماره 2، صص 109-132.
آقاگلزاده، فردوس (1386ش)، «تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات»، مجله ادب پژوهی دانشگاه گیلان، شماره اول، بهار، صص 27-17.
امرائی، محمدحسن (1399ش)، «المؤشرات الأسلوبیة والدلالیة فی الخطبة الحادیة عشرة بعد المائة للإمام علی (ع)»، دراسات فی العلوم الإنسانیة بجامعة تربيت مدرس، دوره ۲۷، سال ۱۴۴۲ق، شماره ۲، صص ۹۷-۱۲۶.
تركاشوند، فرشید (1395ش)، «كاربرد تحلیل گفتمان انتقادی در ترجمه از عربی به فارسی»، جستارهای زبانی دانشگاه تربيت مدرس، شماره 32، صص 102-81.
حيدا، سميرة (2015م)، «أسلوب الاستغراق والشمول: مغني اللبيب نموذجًا». حوليات التراث بجامعة مستغانم، السنة 9. العدد15. صص 61-72.
كسایی، علیرضا؛ و جلال رحیمیان (1391ش)، «بررسی كتاب اندیشة اسلامی 1 از دید تحلیل گفتمان انتقادی»، مجله اندیشة دینی دانشگاه شیراز، دورة14، شمارة2، صص 131-153.
Fowler, Roger (1996) Linguistic criticism, (second edition), Oxford, Oxford University Press
Simpson, Paul, (1993) Language, Ideology and Point of view, London, Arnold.
Van Dijk, T. A. Ideology and Discourse Analysis, Journal of Political Ideologies. 11(2), 115-140. 2006.
Van Dijk, T.A. Principles of Critical Discourse Analysis: in Critical Discoursc Analysis, (ed.) M. Toolan, London: Routledge. 2002.
Walker, V. Codeswitching as a power and solidarity strategy in the foreign language classroom: an analysis of language alternation strategies utilized in a Portuguese-English higher education class. Innervate. Vol 3. PP. 362.363. 2011.