تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

اقبال و شابّی دو شاعر توانای معاصر بودند که در شرایط مشابهی چون مستعمره بودن کشورهای هند و تونس، نوع تحصیلات، بهره‌گیری از موهبت اسلام و قرآن و تربیت در خانواده‌هایی معتقد و مذهبی، از نظر فکری بسیار به هم نزدیک شدند.
بررسی تطبیقی اشعار این دو شاعر، نشان‌دهندة این است که عشق و علاقه‌ به دین و رسالت انسانی و وجدانی و مسلمانان جهان است که اندیشه‌های آنان را به سوی تعالی و عشق الهی سوق داده است.
در این مقاله، ما با یافتن نقاط تلاقی اندیشه‌های این دو شاعر، به تطبیق مفهوم عشق در اشعار ایشان پرداختیم؛ به همین منظور، ویژگی‌های عشق به مردم، عشق به طبیعت و زندگی، عشق مادرانه، سختیهای راه عشق و تقابل بین عقل و عشق در اشعار اقبال و شابی مورد تطبیق و بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

1-      اصطیف، عبدالنّبی؛ (2007م) مقاله: المدرسة السلافیّة والأدب المقارن، مجلة الموقف الأدبیّ، دمشق: اتّحاد الکتاب العرب، العدد 433.
2-      اقبال لاهوری،‌ محمد (1343). کلیات اشعار فارسی. تهران: کتابخانة سنایی.
3-      اقبال،جاوید(1372).زندگی و افکار علامه اقبال لاهوری.ج1، مشهد: آستان قدس رضوی.
4-      بابا طاهر عریان (1331) دیوان کامل اشعار. تهران: کتابفروشی ادب.
5-      حافظ شیرازی، شمس الدین محمد (1375). دیوان غزلیات. به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفی علیشاه.
6-      حمّود، ماجدة (2000م). مقاربات تطبیقیّة فی الأدب المقارن؛ دمشق: اتّحاد الکتاب العرب.
7-      الخطیب، حسام (1999م). آفاق الأدب المقارن عربیّاً و عالمیّاً، ط2، دمشق: دارالفکر.
8-      روزبه، محمدرضا (1381). ادبیات معاصر ایران (نثر). تهران: روزگار.
9-      شابّی، ابوالقاسم (1955م.) أغانی الحیاه. تونس: دارالکتب الشرقیّه.
10-   ــــــــــــــ (1995م). دیوان. بیروت: دارالکتب العلمیه.
11-   شریعتی، علی (بی تا). ما و اقبال. تهران: حسینة ارشاد.
12-   عبدالحکیم، خلیفه (1370). مولوی، نیچه و اقبال. ترجمه از محمد بقایی، تهران: حکمت.
13-   عبدالعزیز، احمد (2002م) نظریّة جدیدة للأدب المقارن، ج1، القاهرة: مکتبة الانجلو المصریّة
14-   عبّود، عبدة (1999م) الأدب المقارن، مشکلات و آفاق، دمشق: اتّحاد الکتاب العرب.
15-   ــــــــــــــ (1999م). مقالة الأدب المقارن والاتجاهات النقدیّة الحدیثة، مجلّة عالم الفکر، المجلّد الثامن و العشرون، العدد الاُوّل.
16-   غنیمی هلال، محمد (1373). ادبیات تطبیقی. ترجمة سید مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی، تهران: امیرکبیر.
17-   مولوی، جلال‌الدین (1378). مثنوی مولوی. بر اساس نسخة قونیه، تصحیح عبدالکریم سروش، تهران: علمی و فرهنگی.
18-   ناصیف، جرجس (1993م). ابوالقاسم الشابّی فی شعره. بیروت: دارالفکر اللبنانی.
19-   نراقی، احمد (بی تا). کتاب طاقدیس. تهران: کتابفروشی فرهومند.