تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر اهمیت ترجمه و نهضت عظیم ترجمه طی دوره‌های گذشته اسلامی و نیز نقش بزرگ این نهضت در تعامل و تبادل فرهنگی آن دوران را باز می‌نمایاند. این تحقیق به ویژه کاوشی در خصوص تأثیر اندیشه فارسی در فرهنگ اسلامی از طریق آثار فارسی ترجمه شده به عربی و همچنین نقش خود ایرانیان در زمینه‌های مختلف سیاسی، دینی و ادبی است. آنگاه در این نوشتار به انگیزه‌ها و برخی دلایل اهتمام ورزی و روی آوری به سوی میراث فرهنگی ایرانی – فارسی پرداخته شده و به مشهورترین مترجمان (از فارسی) و نیز مهم‌ترین متون فارسی ترجمه شده به عربی اشاره رفته است.

کلیدواژه‌ها

1-     إبراهیم، عبدالله،،النثر العربی القدیم، الطبعة الأولی، المجلس الوطنی للثقافة و الفنون و الآداب، قطر. (2002م)
2-     ابن خلدون،ابوزید عبدالرحمن بن محمد، ، المقدمة، ج1، دارالکتاب اللبنانی، بیروت. (1967)
3-     الأعظمی، أورنک زیب، حرکة الترجمة فی العصر العباسی، الطبعة الأولی، دار الحرف العربی، بیروت. 2005 م.
4-      امین،احمد،،ضحی الاسلام، دارالکتاب العربی، بیروت، 1969.
5-     أوملیل، علی،السلطة الثقافیة و السلطة السیاسیة،الطبعة الثانیة، مرکز دراسات الوحدة العربیة، 1998م.
6-     بروکلمان،کارل، تاریخ الادب العربی، ترجمة : عبدالحلیم النجار، الطبعة الثانیة، دارالمعارف، مصر،.1969
7-     الجاحظ، البیان و التبیین، تحقیق و تقدیم: فوزی عطوی، دارصعب. بیروت.
8-     الخراسانی، محمد غفرانی،عبدالله بن المقفع، الدار القومیة للطباعة و النشر، القاهرة. 1965م.
9-     خورشید، فاروق،أدیب الأسطورة عند العرب، الطبعة الأولی، عالم المعرفة، الکویت،2002.
10- شاخت، جوزیف و بوزورث، کلیفورد،تراث الإسلام (الجزء الثانی)، الطبعة الثالثة، المجلس الوطنی للثقافة و الفنون و الآداب، الکویت، 1998.
11-  العاکوب، عیسی،تأثیر الحکم الفارسیة فی الأدب العربی، الطبعة الأولی، دارطلاس للدراسات و الترجمة و النشر، دمشق 1989.
12-  عباس، إحسان، ملامح یونانیة فی الأدب العربی، الطبعة الأولی، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، 1977.
13-  العمرجی، أحمد شوقی إبراهیم،المعتزلة فی بغداد و أثرهم فی الحیاة الفکریة و السیاسیة، الطبعة الأولی، مکتبة مدبولی، 2000.
14-  غوتاس، دیمتری،الفکر إلیونانی و الثقافة العربیة، الطبعة الأولی، مرکز الدراسات العربیة، بیروت،2003.
15-  الفاخوری، حنا و الجر، خلیل،تاریخ الفلسفة العربیة، الطبعة الثالثة، دارالجیل، بیروت، 1993.
16-  محمدی، محمد،الترجمة و النقل عن الفارسیة (فی القرون الإسلامیة الأولی)، الطبعة الثانیة، منشورات توس، 1995.
17-  المسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، الطبعة الأولی،نشر دار الأندلس،.1965
18-  هلال، محمد غنیمی، الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة.
19-  الفارسیة:
20-  ثلاثی، محسن، جهان ایرانی و ایران جهانی، چاپ دوم، نشر مرکز، تهران،.1380
21-  حقیقت، عبدالرفیع، تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان، نشر شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، 1336.
22-  طباطبایی، سید جواد، درآمد فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، انتشارات کویر،تهران، 1372.
23-  الصحف و المجلات:
24-  اطلاعات، روزنامه، مورخ 20/8/1383.
25-  مجلة التراث العربی، العدد 97، اتحاد الکتاب العرب، دمشق، 2005م.