تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهراء، گروه زبان وادبیات عربی، دانشکده ادبیات، ایران، تهران

چکیده

رمان معاصر بازتابي از زندگي جوامع انساني است كه به چندگانگي در نژاد و هويت ها و ايدئولوژي ها و زبان ها متصف است . باختين در نظريه گفتگويي خويش اشاره كرد كه رمان نوع ادبي ويژه اي است كه بر اساس تنوع اجتماعي موجود،  دنياي چند زباني و چندآوايي خلق مي‌شود. كارناوال كه نقطه مورد توجه در اين مقاله است به نوعي گفتگومندي و چندزبانگي محسوب مي شود كه صداهاي فرودست واقليت اجازه بروز دارند و به آنها آزادي داده مي شود تا سخن گويند و در اين فضاي تمسخر خنده دار كارناوالي، فرودست اعتلا يابد . در فضاي كاناوالي به جسم خصوصيت گروتسكي داده مي شود و قطعيت نقض مي شوند. اين مقاله با رويكر د توصيفي -تحليلي به بررسي مفاهيم كارناوالى در گفتمان رمان بريد الليل اثر هدي بركات و برنده جايزه بوكر عربي  مي پردازد . اين مقاله با بررسي عناصر كارناوال رمان مي پردازد. نتايج حاكي از ان است كه اين رمان از طريق زبان رسمي نامه، زبان شخصيت هاي ديگرگون و متعدّد را نشان مي دهد و با چند زبانگي، گفتمان دوصدايي رقم مي زند و خصايص هر يك از اين زبان ها را نشان مي دهد . اين رمان كارناوالى است در مخالفت با سلطه و قدرت و ابراز آگاهي ديگرگوني كه جوامع بشري برنمي تابند تا به اضطرابات انسان  اشاره كند و از دردهاي آنها در جنگ  و مهاجرت هاي اجباري بگويد و ايده آزادي و برابري را محقق سازد.

کلیدواژه‌ها

 • References:

  • Abdelwahab, Mamoun, and Tehirichi, Abdel Hafeez (2020). Pluralism and Dialogism of Discourse in the Novel through (Hybridization, Stylization, Stratification and Parody) Blood and fire quartet by Abdul Malik Murtad, Academic Journal of Research and Scientific Publishing. vol.15. pp. 531-558. [in Arabic]
  • Al-Talawi, Muhammad Najeeb (2000). The Point of View in Arab Voices. Damascus: Union of Arab Writers. [in Arabic]
  • Bakhtin, Mikhail, (1986). Problems of Dostoevsky's Poetics, Translated by Jamil Nassif Al-Takrini, Baghdad: Public cultural affairs publishing house, 1st [Arabic]
  • Bakhtin, Mikhail, (1987). Narrative discourse, Translated by Mohammad Baradeh, Morocco: Dar al-Aman. [in Arabic]
  • Barakat, Huda, (2018). Barid al-layl, Lebanon: Dar al-Adab. [in Arabic]
  • Bouazza, Mohamed (1996), Polyphonic narrative. Arab Thought Journal. 83, pp. 86-97. [in Arabic]
  • Fazl, Salah (2009). Narrative Methods in the Arabic Novel, Damascus: Dar al-Halba, Center for civilization development.
  • Hamdani, Hamid, (1989). Stylistics of the novel. Morocco: Dar al-Bayda. [in Arabic]
  • Mustafa, Rashad Kamal (2015). Stylistics of Arabic narration, a stylistic approach in the novel “The Beggar” by Naguib Mahfouz. Damascus: Dar al-Zaman. [in Arabic]
  • Todorov, Tzvetan (1996). Mikhail Bakhtin, The Dialogical Principle. Translated by Fakhri Saleh, Beirut: Arab institute for studies and publishing, 2nd [in Arabic]
  • Vadigi, Rashid (2013). The concept of Grotesque. Al-Khobar: Journal of research in language and literature, University of Biskra, Algeria. Vol. 9. pp. 379-392. [in Arabic]
  • Ahmadi, Babak, (2009). Text structure and textural interpretation, Tehran: Markaz publishing house, vol. 11.[ in Persian]
  • Bakhtin, Mikhail, (2000). An Introduction to the sociology of literarture. Translated by Mohammad Jaafar Pouyandeh. Tehran: Cheshmeh publishing house. [in Persian]
  • Bakhtin, Mikhail, (2004). Questions of literature and aesthetics, Translated by Azin Hosseinzadeh, Tehran: Center for art studies and research, 1st[ in Persian]
  • Bakhtin, Mikhail, (2011). The dialogic imagination: four essays, Translated by Roya Pourazar, Tehran: Ney Publishing house, 2nd[Persian]
  • Ghaffari, Sahar and Saedi, Suhaila. (2014).Carnivalesque in Ahmadzadeh’s Shatranj ba Machin-e Qiyamat. Journal of Literary Criticism. 7 (25), pp. 99-119. [in Persian]
  • Knowles, Ronald. (2012). Shakespeare and carnival: after bakhtin. Translated by Roya Pourazar,Tehran: Hermes publishing house, 1st [in Persian]
  • Makaryk, Irene Rima. (2009). Encyclopedia of contemporary literary theory: approaches, scholars, terms, Translated by Mehran Mohajer and Muhammad Nabawi, Tehran: Aghh publishing house, 1st[Persian]
  • Miqdadi, Bahram and Farzad Bhubany. (2003). Joyce and dialogism: a Bakhtinian approach to James Joyce's Ulysses. Journal of Foreign Language Research, Vol. 15, pp. 19-26. [in Persian]
  • Oskouei, Narges, (2017). Elements of Bakhtin’s Carnival in “Don’t worry”Journal of Literary Criticism and Rhetoric, Vol. 6, Vol. 1, pp. 141-157. [in Persian]
  • Ranjbar, Mahmoud. (2016).A Bakhtinian Reading of “Hayat Khalvat” (The Backyard). Journal of Resistance Literature, 8(15), 205-228 [in Persian]
  • Thompson, Philip (1990). The Grotesque. Translated by Gholam Reza Emami. Tehran: Shiva publishing house. [in Persian]
  • Todorov, Tzvetan. (1998). Mikhail Bakhtin: the dialogic principle, Translated by Dariush Karimi, Tehran: Markaz publishing house, 1st[in Persian]
  • Webster, Rager. (2003). Studying literary theary: an introduction, Translated by Elahe Dehnavi, Tehran: Rozgar publishing house. [in Persian]