تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان وادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

بسیاری از پژوهشگران برآنند که برخی ابیات شعری به دلیل عدم برخورداری از استانداردهای سبکی و بلاغی، بر خلاف آنچه که قرنها در مدح وستایش آنها گفته شده فاقد جنبه های زیبایی شناختی صحیح از منظر بررسی های سبک شناسانه هستند. سالهاست که پژوهشگران بسیاری در باره بیت معروف امرؤ القیس "مکرّ مفرّ مقبل مدبر..." زبان به مدح وستایش گشوده اند، در حالیکه بررسیهای علمی ودقیق سبک شناسانه نشان می دهد که بنیان تشبیهی به کار رفته در این بیت در تناقض تمام با موقعیّت تصویری قرار دارد که شاعر اراده آن را نموده است. آنچنان که در بیت مشهور دیگر او "غدائره مستشزرات..." که سالها وقرنها در باب مذمّت وزیبایی زدایی از ساختار تصویریِ آن سخن سرایی کرده اند، بر اساس موازین دقیق آواشناسانه ورویکردهای معنامحورِ پژوهشهای زبانی از یک بلاغت تصویری ویژه و موقعیّت محور برخوردار است که زیبایی ساختاری آن را دوچندان نموده است. در این پژوهش بر آنیم تا با تکیه بر رویکرد توصیفیی-تحلیلی ومستندسازیِ تحلیلات مطرح شده در آن، به رویکردی دگرگونه ومتناقض در باب معیار سنجش زیبایی این دو بیت دست یابیم. نتایج نشان می دهد که در بیت مستشزرات بر خلاف استدلالات ناقص ویکجانبه‌گرایانه‌ای که تا کنون مطرح شدهف علیرغم وجود ستیز آوایی موجود در یک لفظ ولی تناسب وهمگونی گسترده تری در بافتار کلی متن برگرفته از این تنافر مقطعی پیش آمده است. همچنین در بیت مکرّ مفرّ نیز وجود یک اختلال مفهومی یا نگرشی در استفاده از مکانیزمهای تشبیهی باعث بروز تناقضی عمیق در طرح تصویریِ مورد نظر شاعر شده است.

کلیدواژه‌ها

References:
1- Arabic
The Holy Quran
Ibn Al-Atheer Al-Jazari, Dia Al-Din Nasrallah (n.d.), the exemplar in the literature of the writer and poet, verified and commented on by: Sheikh Kamel Muhammad Muhammad Owaidah, Part One, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmia.
Amin, Judeh (1984), On Nature and Poetry, Amman: Umm Al-Qura Library.
Anis, Ibrahim (1976), semantics, third edition, Cairo: Anglo Egyptian Library.
Ozon, Zakaria (2002), Sibawayh’s felony: the complete rejection of the illusions in grammar, first edition, Riyadh: Riyadh Al-Rayes for Books and Publishing.
Al-Ayji, Adad Al-Din (1991), The benefits of Al-Ghayahia in the sciences of rhetoric, study, commentary and investigation: Ashiq Hussein, first edition, Cairo: Dar Al-Kitab Al-Masry; Beirut: Lebanese Book House.
Al-Babarti, Akmal Al-Din Muhammad Bin Muhammad (1983), Explanation of Abstract, Study and Investigation: Muhammad Mustafa Ramadan Sofia, first edition, Tripoli: General Establishment for Publishing, Distribution and Advertising.
Boudokha, Masoud (2018), Arabic Rhetoric between Pleasure and Persuasion, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmia.
Boumelhem, Ali (1970), in literature and arts, Lebanon - Saida: Al-Asriya Press for Printing and Publishing.
Al-Jarjani, Abdel-Qaher (n.d.), Asrar Al-Balagha, read and commented on by: Mahmoud Muhammad Shaker, Jeddah: Dar Al-Madani.
Jundi, Ali al-Sayyid Suleiman (1988), the pre-Islamic prince, the poet Imru al-Qays al-Kindi: analysis and study of his poetry and his personality, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
Hawi, Saad Ahmed Muhammad (1983), The Artistic Image in Imru' Al-Qays' Poetry and Its Linguistic, Psychological and Aesthetic Constituents, Dar Al Uloom for Printing and Publishing.
Al-Khatib Al-Tabrizi, Abu Zakaria Yahya Bin Ali (n.d.), Explanation of the Mu’allaqat the Ten Madhhabs, controlling its texts and explaining its footnotes. It was presented to his teachers: Dr. Omar Farouk Al-Tabbaa, Beirut-Lebanon: Dar Al-Arqam Bin Abi Al-Arqam for printing, publishing and distribution.
Dhina, Ibtisam (2020), Artistic Painting in the Poetry of Abu al-Salt Umayyah bin Abdulaziz al-Dani al-Andalusi, Amman: Academic Book Center.
Al-Zawzani, Abu Abdullah Al-Hussein bin Ahmed (1980), Explanation of the Seven Muallaqat, Beirut: Dar Beirut for Printing and Publishing.
Suleiman Ahmed, Attia (2015), Quranic Publicity, Cairo: The Modern Academy of University Books
Sioufi, Issam (1986), Emotionalism and Communication in the Arab Statement, Beirut: Dar Al-Hadathah for Printing and Publishing.
Shalak, Ali (1985), The Mind in the Aesthetic Heritage of the Arabs, Syria - Damascus: Dar Al-Mada for Culture and Publishing.
Al-Shanqiti, Ahmed bin Al-Amin (1919), The Ten Muallaqat and Akhbar Al-Qaliha, Cairo-Egypt: Al-Rahmaniya Press.
Siddiq, Hassan Bashir (1998), The Seven Muallaqat: A Study of Styles, Images, and Purposes, Khartoum: Sudanese Book House.
Al-Abd, Muhammad (2013), Creativity of significance in pre-Islamic poetry: a linguistic and stylistic approach, Egypt-Cairo: The Modern Academy of University Books.
Al-Aboudi, Dia Ghani Lafta (2011), Imru’ Al-Qais’s Commentary on Studies of the Ancients and Contemporaries, first edition, Jordan - Amman: Dar Al-Hamid for Publishing and Distribution.
Assaf, Sassine (1985), The Poetic Image: Western and Arab Perspectives, Beirut-Lebanon: Maroun Abboud House.
Al-Alawi, Yahya bin Hamza bin Ali (2002), Al-Tirraz, investigation: Abdel Hamid Hindawi, Part One, Saida - Beirut: The Modern Library.
Qutb, Sayed (2002), Artistic Painting in the Qur'an, 16th Edition, Cairo: Dar Al-Shorouk.
Qaliqa, Abdo Abdelaziz (1992), Idiomatic Rhetoric, third edition, Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
Kafafi, Munther Theeb (2006), Pre-Islamic Poetry in the Poetic Anthology Books: A Study in Form and Content, Amman-Jordan: Jadara for the World Book.
Koumi, Muhammad Muhammad (1979), The Conflict between Man and Nature in Pre-Islamic Poetry, Cairo: The Egyptian General Book Authority.
Nimer, Hanna (1959), Al-Nabigha Al-Dhubyani: With an introduction to poetry and its study, a scientific and critical study, United Arab Emirates-Dubai: Dar Al-Qalam for printing and publishing.
Al-Nuwaihi, Muhammad (n.d.), Pre-Islamic poetry as a method in its study and evaluation, Cairo: National House of Printing and Publishing.
Hindawi, Abdel Hamid (1999), The technical significance of sounds: an applied theoretical study, Cairo: Dar Al-Uloom College.
2- foreign
Mukarovsky, Jan (1970), Standard Language and Peotic Language, in: Lingusstics and Literary Style, New York-U.S.A: Holt, Rinehart and Winston.