تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،ایران، شیراز

چکیده

نثر ادبی عربی معاصر در ایران، موضوع مهم و ناشناخته­ای است که تاکنون به آن پرداخته نشده است. از میان انواع این­گونه ادبی، در این دوره، نامه­های عربی، از نظر کمیت، از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. از جمله نامه­های قابل توجه در اوایل این دوره نامه­ای است که فاضل گروسی برای دوست خود محمدسعید رضوی همدانی معروف به آقاسعید مجتهد نوشته است. غرض اصلی از نگارش این نامه سرزنش آقا سعید مجتهد به خاطر ازدواج مجدد وی با یک دختر جوان است. این نامه در زمان خود مورد توجه بوده و نسخه­های متعدّدی از آن برجای مانده است. با توجّه به وجود ابیات نسبتاً زیاد در این نامه، در تحقیق حاضر گونه­های بینامتنی در این نامه بررسی میشود. بدین منظور از نظریه بینامتنی ژرار ژِنِت استفاده میشود. مهمترین نتیجه حاصل از پژوهش حاضر آن است که کاتب در این نامه از اشعار شاعران اَدوار مختلف شعر عربی، تا پایان دوره عباسی، بهره برده است و این مساله بیانگر آن است که نویسنده اطلاعات گسترده­ای درباره شعر عربی از آغاز تا پایان دوره عباسی داشته است. همچنین تمام موارد بینامتنی شعری در این نامه از نوع صریح و آشکار است. در اکثر این موارد گوینده اشعار ذکر نشده است. بینامتنی در این موارد از نوع نقل قول بدون ارجاع است. در مواردی که نام شاعر ذکر شده بینامتنی از نوع ارجاع است.

کلیدواژه‌ها

Aghā Bozorg Al-tehrānī; (2009), Tabaghat Aa'lam Al-Shia, Vol.11, Bayrut, Dār Ihyā Al-Turāth Al-arabī. ##
 
Al-Arrajānī, Aḥmad; (1998), Al-Dīwān, Presentation & control and explanation Ghadrī Mayo, Bayrut, Dār Al-Maaref. ##
 
Al-Ashtar, Malek; (1421(; Al-Dīwān, Collection & verification and explanation Ghais Al-Attār, Qom, Dalil. ##
 
Imruʾ al-Qais; (1984), Al-Dīwān, investigation Muḥammad Abu'l-Faḍl Abraham, 4th Edition, Bayrut, Dār Al-Maaref. ##
 
Al-Tha'alibī, Abd Al-Malīk; (1403), Yatīmat Al-Dahr, edited & Intraduced by Mufid Muḥammad Qumaiḥa, Bayrut, Dār Al-kotob Al-Ilmiyah. ##
 
Al-Suyuti, Jalaloddīn; (1384), Bgyah Alwaaah Fy Tbqat Allgwyyn Walnhaaah, Cairo, Issa Al-Bābī Press and Partners. ##
 
Al-shirazī Al-Neyrizī, Izak, (No Date), Al-madayeh Almoayyediyye, The author is unknown, Tehran, Central Library of the University of Tehran, manuscript 2637. ##
 
Habibollah Al-Qāānī; (1270), Majmouat Al-Qāānī, The copyist is the author, Al-naskh & Al-talīq, Tehran, Council library, manuscript 3115. ##
 
Al-Gharmroudi, Moḥammad Ḥossain; (No Date), Complete business, collected  Ali Moḥammad Ibn Moḥammad ḤḤassan Al-Gharmroudi, The author is unknown, Al-talīq, Tehran, Council library, manuscript 8271. ##
 
al-Mutanabbī, Aḥmad Ibn Al-Ḥossain; (No Date), Al-Dīwān, explained Abd Al-Raḥmān Al-Barghoughī, ##
Explanation achievement Omar Fārough Al-Tabba, Bayrut, Sharekat Al-Argham Ibn Abī Al-Argham. ##
 
group of authors; (2013), āfāgh al-tanassiyyat al-mafhoum al-manẓour, Translation Moḥammad Khair Al-Buqai, Bayrut, jadawel. ##
 
Manuscript 8951/3; (1250), Author Ali Reḍa Al-rashtī, Al-talīq, Tehran, Council library. ##
 
Manuscript  1068/1; (1295), Author Alī Ibn Ḥossain Al-Damawandī, Al-talīq, Tehran, Council library. ##
 
Ma'adī karb al-Zubaidī, Amr; (1405), Sher Amr Ibn Ma'adī karb al-Zubaidī, Friday and coordinate moṭaa Al-Ṭarabīshī, 2nd edition ]revised & further[, Damascus, The Arabic Language Academy in Damascus. ##
 
Al-Maydanī, Aḥmad Ibn Moḥammad; (1374), Majma' al-Amthal, investigation Muammad Moiuddin Abdulamid, Cairo, Al-Sunnah Muḥammadiyah Library. ##
 
 
Dabīrān Dabīrkhāna Shāh Suleimān Safavī; (1388), Munsha'āt Al-Suleimānī, investigation Rasoul Jafariyān, Tehran, Library & Museum & Documentation Center of the Islamic Consultative Assembly. ##
 
Derāyatī, Mostafā; (1390), Union catalogue of Iran manuscripts (Fankhā), Tehran, The National Library. ##
 
Sa'dī Al-Shīrāzī, Mosleḥoddīn; (1374), kolliyāt sa'dī, realization Moḥammad Ali foroughī, 5nd edition, Tehran, Qoqnoos Publisher. ##
 
Al-Farāhānī, Abolghāsem; (1374), Munsha'āt Ghāem Maghām Farāhānī, realization Badroddīn Yaghmāee, 2nd edition ]offset[, Tehran, Shargh Publisher. ##
 
Nāmvar Motlagh, Bahman; (1395), Intertextuality from structuralism to postmodernism, Tehran, Sokhan. ##
 
Rezvanī, Moḥammad Esmael; (1374), ‘A critique on Munsha'āt Ghāem Maghām’, Tahghīghāt Islāmī, No. 1&2, 455-476. ##
 
Nāmvar Motlagh, Bahman; (1386), ‘Transtextuality is the study of the relationships of a text with other texts’, pajouheshnāme oloom ensānī, No. 56, 83-98. ##