تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

اهل فن، با «جواهرالبلاغه» آشنایند؛ زیرا این کتاب در طول حیات خود به سرعت در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مجتمع‌های فرهنگی و مؤسسات ادبی سائر و دائر شد و بر اثر نظم و ترتیب خاص، روانی و سهولت عبارات، انبوه مثال‌ها و تمرینات، در دل‌ها به نفوذ کرد، و در آغوش‌ها تنگ جای گرفت. چاپ‌های متعدد، افست‌های مختلفِ بی‌پروا و ترجمه‌های متنوعِ حرفی شتابزده آن، به صورت کالا و متاع کتاب فروشی‌ها، کتابخانه ها و نمایشگاه‌ها درآمد؛ امّا متأسفانه نبض آن دقیق گرفته نشد و نارسایی‌هایش پنهان بماند. مقالۀ حاضر ضمن گشودن در به روی این مسافر، به زدودن گرد و غبارش برمی خیزد، نبضش را لمس می کند، آسیب‌ها و نارسایی‌هایش را می‌نمایاند و خبر از چاره جویی می دهد. 

کلیدواژه‌ها

1-     ابن اثیر، ضیاء الدین بن أبی المکرم (637 ه): «المثل السائر» تحقیق محمد عویضه، (1419 هـ) منشورات محمد علی بیضون، دارالکتب العلمیه، بیروت - لبنان.)
2-     ابن منظور، «لسان العرب» دار احیاء التراث العربی 1408 ه.
3-     ابن هشام، جمال الدین (761 ه) «مغنی اللبیب» تحقیق مازن مبارک، بیروت – لبنان.
4-     ابو فراس الحمدانی، «دیوان» به اهتمام عباس عبد الساتر، 1406 ه.
5-     ابو نواس (145 – 199 ه): « دیوان » دار بیروت، 1406ه.
6-     احمد الهاشمی: «جواهر البلاغة» مکتبۀ تجاری کبری، مصر، 1383 ه.
7-     احمد الهاشمی: «جواهر البلاغة» دارالفکر، بیروت – لبنان، 1398 ه.
8-     احمد الهاشمی: «جواهر البلاغة» دارالکتب العلمیه، بیروت – لبنان 1418 ه.
9-     احمد الهاشمی: «جواهر البلاغة» با اشراف صدقی محمد جمیل، انتشارات الهام، 1379 ه.
10- احمد الهاشمی: «جواهر البلاغة» ترجمه و شرح حسن عرفان، چاپ قدس، 1378 ه.
11- احمد الهاشمی: «جواهر البلاغة» ترجمه و تحقیق محمود خورسندی، نشر فیض، 1380 ه.
12- تفتازانی، سعد الدین مسعودبن عمر (792 ه) «شرح مطول» تحقیق هنداوی، نشر بیضون، دارالکتب العلمیه، بیروت – لبنان.
13- تفتازانی، سعد الدین مسعود بن عمر (792 ه) «شروح تلخیص» نشر ادب حوزه.
14- جوهری، ابو نصر اسماعیل بن حمّاد (393 ه) «صحاح» دارالکتب العلمیه – بیروت – لبنان، 1420ه.
15- رضی، محمد بن حسن استر آبادی نحوی (686 ه) «شرح شافیه» همراه شواهد بغدادی تحقیق محمد محیی الدین و دیگران، دارالکتب العلمیه، 1395ه.
16- زبیدی، سید محمد مرتضی الحسینی: «تاج العروس» 1393 ه.
17- زمخشری، جار الله ابوالقاسم محمود بن عمر (538 ه): «اساس البلاغه.»
18- زهیر بن ابی سُلمی: «دیوان» شرح ثعلب، دارالکتاب العربیه، 1413 ه.
19- صفی الدّین الحلّی (677 – 752 ه) «دیوان» 1403.
20- طغرایی، «دیوان»
21-  قَلْقَشَنْدی، ابوالعباس احمد بن علی (821 ه) وزارة الثقافة و الارشاد القومی، المؤسسة المصریة العامة.