تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

جنگ ژوئن 1967 نقطه عطفی در تاریخ ملت فلسطین به شمار می‌رود. این حادثه همه جنبه‌های زندگی فلسطینیان را تحت الشعاع قرار داد. شعر معاصر فلسطین نیز از این تحولات مستثنی نبود. از آن پس افق و دیدگاه‌های نوینی در برابر شعر معاصر فلسطین گشوده شد و مفاهیم تازه‌ای چون حمایت و پشتیبانی از روند قیام مسلحانه، اشتیاق زائد الوصف برای بازگشت به وطن، شهادت و ایثار به وضوح در شعر پس از 1967خودنمایی کرد. افزون بر آن، تأثیر پذیری شعر معاصر فلسطین از جریان‌های شعری جهان عرب، به لحاظ ساختار، مضمون و یا شکل فنی و نیز اسطوره پردازی، نماد گرایی، تمایل به سرودن شعر نو و رها ساختن سبک کلاسیک، از مهم‌ترین دستاوردهای جنگ ژوئن به شمار می‌آید. 

کلیدواژه‌ها

1-     ابو حنا، حنا، نداء الجرح، دارالعوده، بیروت، 1970   
2-     ابو خالد، خالد، دیوان، دارالآداب، بیروت، 1971
3-     ابوسلمی (عبدالکریم کرمی)، أغنیات بلادی، مطبعة الترقی، دمشق، 1959
4-     ابو نضال، نزیه، الشعر الفلسطینی المقاتل، دارالعوده،بیروت، 1977
5-     الأدیب، شماره های دسامبر و مه، بیروت، 1966
6-     بسیسو، معین، دیوان، دارالآداب، بیروت، 1966
7-     جیوسی، سلمی خضرا، العودة من النبع الحالک، دارالآداب، بیروت،1960
8-     حاج عیسی، محیی الدین، دیوان، دارالعوده، بیروت، 1974
9-     درویش، محمود، الأعمال الشعریة الکامله، دارالعوده، بیروت، 1971
10- زیاد، توفیق، دیوان، دارالعوده، بیروت، 1970
11- طراد، میشل، ألوان من الشعر العربیة فی إسرائیل، مطبعة الحکیم، ناصره،1955
12- طوقان، فدوی، اللیل و الفرسان، دارالعوده، بیروت،1954
13- طوقان، فدوی، وحدی مع الأیام، دارالآداب، بیروت، 1960    
14- قاسم، سمیح، أعمال سمیح القاسم الکاملة، دارالجیل، بیروت، 1999
15- عباس، احسان، الشعر فی فلسطین حتی عام 1967، المکتبة العصریه، بیروت،1989   
16- عید، فواز، فی شمسی دوار، دارالآداب، بیروت، بی تا
17- کنفانی،غسان، أدب المقاومة فی فلسطین المحتله، دارالآداب، بیروت،1986
18- مصطفی، خالد علی، الشعرالفلسطینی الحدیث، وزارة الثقافه، بغداد، 1978
19- ناصر، کمال، الأعمال الکامله، به کوشش احسان عباس، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، 1974
20- یوسف، خطیب، الوطن المحتل، دارفلسطین، دمشق، 1968
21- یوسف، یوسف، دورالشعر فی المعرکه، الاتحاد العام للکتاب، تونس،1977
22-    Barfield, Owen, Poetic Diction; a Study in Meaning,London, 1928
23-    Bodkin, Maud, Studies of Type- Images in Poetry,New York, 1951
24-    Encyclopedia of Poetry and Poetics,Princeton, 1965
25-    Frazer, James, the Golden Bough; a Study in the Magic and Religion,London, 1960
26-    Jayyusi, Salma Khadra, Trends and Movements in Modern Arabic Poetry,Leiden, 1977
27-    Rylands, George, Words and Poetry,London, 1928
28-    Sulaiman, Khaled,Palestineand Modern Arabic Poetry,London, 1975
29-    Tillyard, E.M, Poetry Direct and Oblique,London, 1959