تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

علمای عروض توانستند پدیده‌هایى بین واحدهاى آهنگ بیت شعر کشف کنند که این پدیده‌ها نشان دهندة تعامل و رفتار عجیبى بین این آهنگهاست؛ این تعامل در دو جا دیده شده است:
1ـ در داخل یک تفعیله.
2ـ بین دو تفعیله.
این تعامل طبق یک نظام دقیق و ظریف صورت گرفته است که ذیلاً شرح این پدیده‌ها به‌طور مختصر ذکر مى‌شود:
1ـ در بعضى از بحرها ملاحظه شده است که تفعیله هایى که بر دو سبب کنار هم مشتملند، باید یکى از دو سبب آنها زحاف را قبول کند، به شرط این که سبب دوم از زحاف سالم بماند. این پدیده را (المراقبة) نامیده‌اند.
2ـ در بعضى از بحرها دیده شده است که در تفعیله‌هایى که بر دو سبب مشتملند، دو حالت جایز است:
حالت اول: این که هیچ زحافى تقبل نکنند، یعنى دو سبب تفعیله سالم از زحاف مى‌مانند.
حالت دوم: این که یکى از دو سبب تفعیله زحاف را به شرطى تقبل کند که سبب دوم از زحاف سالم بماند.
همچنین در بحرهاى دیگر ملاحظه شده است که این تعامل بین دو تفعیله همسایه صورت گرفته است و سه حالت زیر را دارد:
حالت اول: سبب اول تفعیله بعدى به شرطى زحاف را مى‌پذیرد که آخرین سبب تفعیله قبلى از زحاف سالم بماند.
حالت دوم: آخرین سبب تفعیله قبلى به شرطى زحاف را قبول مى‌کند که اولین سبب تفعیله بعدى از زحاف سالم بماند.
حالت سوم: سبب‌هاى اول و آخر تفعیله‌اى که در وسط قرار دارد، به شرطى زحاف را هر دو قبول کنند که آخرین سبب تفعیله قبلى، و اولین سبب تفعیله بعدى از زحاف سالم بمانند. این پدیده را (المعاقبه) نامیده‌اند.
3ـ در بحرهای دیگر ملاحظه شده است که دو سبب تفعیله در پذیرفتن زحاف آزاد هستند، به‌طوری که مى‌توانند هر دو از زحاف سالم باشند، و یا هر دو زحاف را قبول کنند، و یا یکی از آنها سالم بماند و دیگرى زحاف را بپذیرد. این پدیده را (المکانفة) نام گذاری کرده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

1-     الإیقاع فی الشعر العربی من البیت إلى التفعیلة للدکتور مصطفى جمال الدین، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، الطبعة الأولى، سنة 1970 م.
2-     الجامع فی العروض والقوافی لأبی الحسن العروضی، تحقیق الدکتور زهیر غازی زاهد وهلال ناجی، دار الجیل، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1996 م.
3-     شرح تحفة الخلیل فی العروض والقافیة لعبد الحمید الراضی، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، سنة 1975م.
4-     العقد الفرید لابن عبد ربه الأندلسی، تحقیق الدکتور عبد المجید الترحینی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1983م.
5-     العمدة لابن رشیق القیروانی، تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید، مطبعة حجازی بالقاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1934 م.
6-     فن التقطیع الشعری للدکتور صفاء خلوصی، مکتبة المثنى، بغداد، ومؤسسة المطبوعات العربیة، بیروت، لبنان، الطبعة الخامسة، سنة 1977 م.
7-     القسطاس المستقیم فی علم العروض للزمخشری، تحقیق الدکتورة بهیجة الحسنی، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، سنة 1970 م.
8-     المعیار فی أوزان الأشعار لأبی بکر الشنترینی الأندلسی، تحقیق الدکتور محمد رضوان الدایة، دار الأنوار، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1968 م.
9-     مفاتح العلوم لأبی یعقوب السکاکی، تحقیق نعیم زرزور، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، سنة 1987 م.
10- الوافی فی العروض والقوافی للخطیب التبریزی، تحقیق الدکتور فخر الدین قباوة، دار الفکر، دمشق، سورة، الطبعة الرابعة، سنة 1986م.