تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نویسنده

چکیده

یکی از علل رویکرد شاعران معاصر عرب به شیوۀ نقاب/ قناع وپنهان شدن در پشت شخصیت های گوناگون تاریخی وادبی، بیان غیر مستقیم افکار واندیشه واحساسات می باشد. در این روش شاعر به منظور پربارکردن محتوای شعری وتبیین اوضاع واحوال جامعه وحالات درونی خود در ورای یک یا چند شخصیت تاریخی یا ادبی پنهان می شود وبصورت رمزگونه پرده از حقایق باز می گشاید.
شاید بتوان گفت که این گونه تعبیر وساختاردر میان شعرای فلسطینی رونق بیشتری دارد چرا که آنان با الهام گرفتن از وقایع وشرایط گذشته در صدد توصیف وضعیت مردم مظلوم فلسطین ، همچون آوارگی وفشار وغربت ومحرومیت واظهار بیزاری از عاملان آن هستند.
در این میان عزالدین مناصره شاعر پرآوازه فلسطین، بیشترین اهتمام را به شخصیت پردازی واستفاده از آثار ادبی قدما بویژه امرؤالقیس شاعر دوران جاهلیت نموده است. او نقاب شخصیت امرؤالقیس را به چهره می کشد تا از واقعیت موجود زمانه خود پرده بردارد.
این مقاله درصدد است ضمن نگاهی اجمالی به تعریف وبیان اقسام قناع/ نقاب، ابعاد این شیوه را در مجموعه آثار عزالدین مناصره با تاکید بر شخصیت امرؤالقیس بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

- عیسی الخضور، صادق، التواصل بالتراث فی شعر عزالدین المناصرة، عمّان، الأردن، دار مجدلاوی، ط1، 2006م
- بودویک ، محمد، شعر عزالدین المناصرة، بنیاته ابدالاته وبعده الرعوی، عمّان الأردن، دار مجدلاوی،ط1، 2006م
- المناصرة، عزالدین ، الاعمال الشعریة، الاردن دار مجدلاوی، ط1، 2006م (جزأین)
- وعدالله، لیدیا، التناص المعرفی فی شعر عزالدین المناصرة، دار مجدلاوی، ط1، 2005م
- فتوح احمد، محمد،  الرمز والرمزیة فی الشعر المعاصر، دار المعارف، ط2، 1987م،
- غنیمی هلال، محمد،  النقد الأدبی الحدیث ، نهضة مصر، 1997م
- عشری زاید، علی ، قراءات فی الشعر العربی المعاصر، دار الفکر العربی، 1998م
- عبدالصبور، صلاح ، حیاتی فی الشعر، الاعمال الفکریة، مکتبة الأسرة، 1995م
- رزوقة، یوسف ، عزالدین المناصرة، شاعر المکان الفلسطینی الأول، الأردن، دار مجدلاوی، ط1، 2008م.
- المناصرة، عزالدین ، جمرة النص، مقاربات فی الشعر والشعراء، والحداثة والفاعلیة، عمّان، دار مجدلاوی، ط1، 2007م.
- حداد، علی، أثر التراث فی الشعر العراقی الحدیث، بغداد، دار الشوؤن الثقافیة العامة، 1986م
- مجدی، وهبة، معجم مصطلحات الأدب، بیروت، مکتبة لبنان، 1974م
- ابوهیف، عبدالله ، قناع المتنبی فی الشعر العربی الحدیث، بیروت، المؤسسه العربیة للدراسات والنثر ط1، 2004م
- شاعریة التاریخ والأمکنة، حورات مع الشاعر عزالدین المناصرة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنثر، ط1، 2000م
- کندی، محمد علی ، الرمز والقناع فی الشعر العربی الحدیث (السیاب ونازک والبیاتی)، بیروت، دار الکتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط1، 2003م
- رضوان ، عبدالله ، امرؤ القیس الکنعانی / قراءات فی شعر عزالدین المناصرة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنثر، ط1، 1999م
- بسیسو، عبدالرحمن ، قصیدة القناع فی الشعر العربی المعاصر، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، ط1، 1999م
- عشری زاید، علی ، استدعاء الشخصیات التراثیة فی الشعر العربی المعاصر، القاهرة، دار غریب للطباعة هو النشر، 2000م
- البیاتی، عبدالوهاب ، تجربتی الشعریة، بیروت، منشورات نزار قبانی، 1968م
- شکری، غالی، شعرنا الحدیث إلی أین؟ القاهرة، دار الشروق، 1991م
- محمود، محمد، الحداثة فی الشعر العربی المعاصر، بیروت، الشرکة العالمیة للکتاب ط1، 1996م
- مروة، محمد رضا، امرؤالقیس، الملک الضلیل، بیروت ، دار الکتب الجامعیة، ط1، 1995م
- دیوان امرئ القیس، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، مصر ، دارالمعارف، 1958م
- الاصفهانی، ابوالفرج ، الأغانی، دار الفکر، 1986م
- ابن منظور، لسان العرب، بیروت ، دار احیاء التراث العربی، 1988م
- نازک الملائکة، قضایا الشعر المعاصر، بیروت ، دار العلم للملایین، 1983م
 
المقالات والمجلات
- جابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر، مجلة الفصول، الهیئة المصریة العامی للکتاب القاهرة، العدد 4 الجزء 2، 1984م
- خلدون شمعة، تقنیة القناع، مجلة الفصول، الهیئة المصریة العامة للکتاب، القاهرة، 1997م
- سمیح القاسم، حوار اجری معه، مجلة ثقافات، البحرینیة، العدد5، شتاء، 2003م
 
Encyclopedia Britanica. 25th Edition.Vol: VI.
TheOxfordEnglish Dictionary. Vol: VII.