طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلف

المستخلص

تحقيق حاضر به بررسي رابطه راهبردهاي يادگيري زبان دوم و فراگيري زبان عربي پرداخته و نقش رشته تحصيلي و جنسيت را در کاربرد اين راهبردها مشخص نموده است. به اين منظور، نخست از حدود 900 نفر از دانشجويان کارشناسي (ورودي 84-82) رشته هاي فلسفه و زبان و ادبيات عربي دانشگاههاي تهران، الزهرا علامه طباطبايي، شاهد و امام صادق، تعداد 285 نفر به طور تصادفي براي پاسخ دادن به پرسشنامه راهبردهاي يادگيري زبان دوم انتخاب شدند؛ سپس نمره خام کنکور زبان عربي و نمره دانشگاهي آنها (در دروس مکالمه و قرائت متون عربي)، استخراج و ضريب همبستگي آن با نمره پرسشنامه مقايسه گرديد. اين مقايسه نشان داد که بين راهبردهاي يادگيري و توان بالقوه يادگيري زبان عربي همبستگي وجود دارد. براي اثبات پايايي پرسشنامه راهبردها، ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد . آزمون t براي مقايسه ميانگين نمره راهبردهاي دانشجويان دختر و پسر و نيز مقايسه ميانگين نمره آنها در دو رشته نشان داد که رابطه ميان جنس و رشته تحصيلي نيز با راهبردهاي يادگيري زبان، معنادار است 

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی

المؤلف [Persian]

  • طاهره اختری

المستخلص [Persian]

تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری زبان دوم و فراگیری زبان عربی پرداخته و نقش رشته تحصیلی و جنسیت را در کاربرد این راهبردها مشخص نموده است. به این منظور، نخست از حدود 900 نفر از دانشجویان کارشناسی (ورودی 84-82) رشته های فلسفه و زبان و ادبیات عربی دانشگاههای تهران، الزهرا علامه طباطبایی، شاهد و امام صادق، تعداد 285 نفر به طور تصادفی برای پاسخ دادن به پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان دوم انتخاب شدند؛ سپس نمره خام کنکور زبان عربی و نمره دانشگاهی آنها (در دروس مکالمه و قرائت متون عربی)، استخراج و ضریب همبستگی آن با نمره پرسشنامه مقایسه گردید. این مقایسه نشان داد که بین راهبردهای یادگیری و توان بالقوه یادگیری زبان عربی همبستگی وجود دارد. برای اثبات پایایی پرسشنامه راهبردها، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید . آزمون t برای مقایسه میانگین نمره راهبردهای دانشجویان دختر و پسر و نیز مقایسه میانگین نمره آنها در دو رشته نشان داد که رابطه میان جنس و رشته تحصیلی نیز با راهبردهای یادگیری زبان، معنادار است .

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • توان بالقوه یادگیری
  • زبان عربی
  • راهبردهای یادگیری زبان دوم