طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المستخلص

جريان نوگرايي در ادبيات معاصر عربي از شاخه مهجر شمالي، انواع ادبي جديدي را به بار نشاند که هر کدام به نوبه خود در رويکرد نوگرايانه ادبيات معاصر عربي، تاثيري چشمگير داشته، زمينه را براي ظهور انواعي جديدتر بعد از خود هموار نمود. ظهور امين الريحاني اديب متعهد و آزاد انديش لبناني نيز گونه اي تازه از شعر را که به سوي بي وزني ره مي سپارد، به دنبال دارد. وي که در اشعارش، همواره بر دو اصل عمده يعني واقع گرايي و نوآوري تاکيد داشته، توانسته است با درآميختن شعر و نثر، روزنه اي جديد را فرا روي ادبيات معاصر عربي بگشايد و از اين رهگذر، انديشه هاي مصلحانه و تاملات عميق شاعرانه خود را به عرصه شعر و ادب جهان و بويژه حوزه شعر معاصر عربي تقديم نمايد.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

تحلیل ساختاری و محتوایی اشعار منثور امین الریحانی

المستخلص [Persian]

جریان نوگرایی در ادبیات معاصر عربی از شاخه مهجر شمالی، انواع ادبی جدیدی را به بار نشاند که هر کدام به نوبه خود در رویکرد نوگرایانه ادبیات معاصر عربی، تاثیری چشمگیر داشته، زمینه را برای ظهور انواعی جدیدتر بعد از خود هموار نمود. ظهور امین الریحانی ادیب متعهد و آزاد اندیش لبنانی نیز گونه ای تازه از شعر را که به سوی بی وزنی ره می سپارد، به دنبال دارد. وی که در اشعارش، همواره بر دو اصل عمده یعنی واقع گرایی و نوآوری تاکید داشته، توانسته است با درآمیختن شعر و نثر، روزنه ای جدید را فرا روی ادبیات معاصر عربی بگشاید و از این رهگذر، اندیشه های مصلحانه و تاملات عمیق شاعرانه خود را به عرصه شعر و ادب جهان و بویژه حوزه شعر معاصر عربی تقدیم نماید.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • شعر معاصر عربی
  • شعر منثور
  • امین الریحانی