طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلف

المستخلص

بان عربي به عنوان شاخه اي از زبانهاي سامي، نوعي نظام وزني (متريک) است که با زبانهاي هموندي هند و اروپايي متفاوت به نظر مي رسد. نحويان قديم و جديد، اصول و معيارهايي درباره جمله در زبان عربي ارايه کرده اند. برخي معاصران کوشيده اند جايگزين هاي نظري و کاربردي براي اصول نحويان قديم عرب در بررسي جملات اسميه و فعليه قرار دهند. اين نوشتار تلاشهاي زبان شناسان معاصر عرب را در توصيف ساختار و شکل گيري جمله عربي با دو روش توصيفي و زايشي- گشتاري بررسي مي کند و بر آن است تا جايگاه زبان عربي در ميان مطالعات زبان شناسي معاضر شناخته شود. از آنجا که بررسي الگوهاي مطالعه زبان عربي از منظر زبان شناسي جديد هنوز در آغاز راه قرار دارد، بهتر است پژوهشگر در توصيف زبان عربي، ميان دو رويکرد قديم و جديد حرکت کند.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

بررسی ساختار جمله عربی با تکیه بر دو روش توصیفی و گشتاری

المؤلف [Persian]

  • مهین حاجی زاده

المستخلص [Persian]

بان عربی به عنوان شاخه ای از زبانهای سامی، نوعی نظام وزنی (متریک) است که با زبانهای هموندی هند و اروپایی متفاوت به نظر می رسد. نحویان قدیم و جدید، اصول و معیارهایی درباره جمله در زبان عربی ارایه کرده اند. برخی معاصران کوشیده اند جایگزین های نظری و کاربردی برای اصول نحویان قدیم عرب در بررسی جملات اسمیه و فعلیه قرار دهند. این نوشتار تلاشهای زبان شناسان معاصر عرب را در توصیف ساختار و شکل گیری جمله عربی با دو روش توصیفی و زایشی- گشتاری بررسی می کند و بر آن است تا جایگاه زبان عربی در میان مطالعات زبان شناسی معاضر شناخته شود. از آنجا که بررسی الگوهای مطالعه زبان عربی از منظر زبان شناسی جدید هنوز در آغاز راه قرار دارد، بهتر است پژوهشگر در توصیف زبان عربی، میان دو رویکرد قدیم و جدید حرکت کند.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • جمله ی عربی
  • نحو سنتی
  • روش توصیفی
  • روش گشتاری
  • زبان شناسی