طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلفون

المستخلص

مقامات حريري و حميدي دو اثر منثور در ادبيات کهن عربي و فارسي است که جايگاه ويژه اي نزد سخن شناسان دارد. بررسي عنصر «پيرنگ» در اين دو اثر نشان مي دهد که حريري براي هر يک از داستان هاي کوتاه (= مقامات) خود طرحي مستقل و جذاب فراهم کرده و در عين حال،‌از تک تک آنها براي تشکيل طرح کلي و بزرگتر مقامات بهره برده است؛ ولي حميدي با وجود تقليد از طرح هاي داستاني حريري،‌ نه توانست تک تک داستان هاي خود را در جذابيت به پاي داستان هاي استاد برساند و نه مانند حريري در ايجاد يک طرح کلي متشکل از مجموعه مقامات توفيق يافت.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی

المؤلفون [Persian]

  • حسن دادخواه تهرانی
  • لیلا جمشیدی

المستخلص [Persian]

مقامات حریری و حمیدی دو اثر منثور در ادبیات کهن عربی و فارسی است که جایگاه ویژه ای نزد سخن شناسان دارد. بررسی عنصر «پیرنگ» در این دو اثر نشان می دهد که حریری برای هر یک از داستان های کوتاه (= مقامات) خود طرحی مستقل و جذاب فراهم کرده و در عین حال،‌از تک تک آنها برای تشکیل طرح کلی و بزرگتر مقامات بهره برده است؛ ولی حمیدی با وجود تقلید از طرح های داستانی حریری،‌ نه توانست تک تک داستان های خود را در جذابیت به پای داستان های استاد برساند و نه مانند حریری در ایجاد یک طرح کلی متشکل از مجموعه مقامات توفیق یافت.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • مقامات
  • حریری
  • حمیدی
  • پیرنگ