طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلف

المستخلص

دکتر شوقي ضيف، چهره نام آشناي استادان و دانشجويان ادبيات عربي در سطح جهان، در طول نزديک به يک سده عمر خويش، پژوهش هاي فراواني در ادبيات عربي و علوم اسلامي انجام داده که حاصل آن بيش از پنجاه مقاله و کتاب است. وي با پژوهش در قرآن کريم و منابع کهن ادبيات عربي، اطلاعات وسيعي به مخاطبان خود عرضه کرد و هر تلاشي در اين عرصه گسترده را نيازمند مطالعه آثار خويش ساخت که البته بررسي دقيق اين آثار مي تواند بسياري از نظريات وي را به چالش کشد. در بخش نخست نوشتار حاضر، عوامل موثر در تکوين اين شخصيت علمي تاثيرگذار بر روند جريان ادبيات عربي به شيوه اي توصيفي - تاريخي بررسي شده است. بخش دوم شامل بررسي اجمالي سبک نوشتاري و شيوه هاي نگارش شوقي ضعيف است و با روش تحليلي - استنباطي به دسته بندي نقدهاي متنوع از آثار اين شخصيت مي پردازد. اين بخش با برداشت ها و نقدهاي شخصي نگارنده حاوي مطالب جديدي در اين باره است.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

شوقی ضیف، نگاهی نو به میراث ادب عربی

المؤلف [Persian]

  • شکوه السادات حسینی

المستخلص [Persian]

دکتر شوقی ضیف، چهره نام آشنای استادان و دانشجویان ادبیات عربی در سطح جهان، در طول نزدیک به یک سده عمر خویش، پژوهش های فراوانی در ادبیات عربی و علوم اسلامی انجام داده که حاصل آن بیش از پنجاه مقاله و کتاب است. وی با پژوهش در قرآن کریم و منابع کهن ادبیات عربی، اطلاعات وسیعی به مخاطبان خود عرضه کرد و هر تلاشی در این عرصه گسترده را نیازمند مطالعه آثار خویش ساخت که البته بررسی دقیق این آثار می تواند بسیاری از نظریات وی را به چالش کشد. در بخش نخست نوشتار حاضر، عوامل موثر در تکوین این شخصیت علمی تاثیرگذار بر روند جریان ادبیات عربی به شیوه ای توصیفی - تاریخی بررسی شده است. بخش دوم شامل بررسی اجمالی سبک نوشتاری و شیوه های نگارش شوقی ضعیف است و با روش تحلیلی - استنباطی به دسته بندی نقدهای متنوع از آثار این شخصیت می پردازد. این بخش با برداشت ها و نقدهای شخصی نگارنده حاوی مطالب جدیدی در این باره است.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • شوقی ضیف
  • تاریخ ادبیات عرب نحو جدید عربی
  • نقد ادبی