طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلف

المستخلص

توفيق الحکيم، نويسنده معاصر، فرزند يک بانوي اشراف زاده ترک نژاد. وي حقوق را رها کرده، به ادبيات و هنر روي آورد و از جواني به نمايشنامه نويسي مشغول شد. ولي آثار اصلي خود را پس از تحصيل در فرانسه تدوين کرد. الحکيم را مي توان پدر نمايشنامه جدي مصري و رمان مدرن عربي دانست. از اين ميان، نمايشنامه هاي فکري ماندگارترين بخش آثار اوست. دغدغه هاي روشنفکرانه و تامل انگيز، شخصيت پردازيها و فضاسازيهاي انتزاعي، ديالوگ هاي بسيار ماهرانه، بهره برداري مدرن از اسطوره و تاثيرپذيري شديد از سمبوليسم فرانسوي ويژگي هاي اصلي اين نمايشنامه هاست. هويت مصري وجه غالب آثار الحکيم است که گاه در رمانتيسم و گاه در رئاليسم آشکار شده است. زن در نمايشنامه هاي فکري الحکيم نماد زندگي و غالبا نقطه مقابل هنر و انديشه است و در نمايشنامه هاي اجتماعي نقش مثبت و اصيلي ندارد. الحکيم که از عصر تحت الحمايگي تا زمان انورسادات زيست، معمولا با مرکز قدرت سازش داشت. او هرگز به جريانهاي نوي ادبي در اروپا و جهان عرب بي اعتنا نبود، تئاتر حماسي برشت را در قالب تئاتر عربي ريخت- ولو بدون توفيق چندان- و دعوت پوچ گرايان اروپايي را با تاليف نمايشنامه اي در سنت پوچي اجابت کرد و براي حل معضل زبان کلاسيک و محاوره اي عربي يک زبان سوم را پيشنهاد کرد.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

توفیق الحکیم: زندگی، آثار

المؤلف [Persian]

  • نرگس قندیل زاده

المستخلص [Persian]

توفیق الحکیم، نویسنده معاصر، فرزند یک بانوی اشراف زاده ترک نژاد. وی حقوق را رها کرده، به ادبیات و هنر روی آورد و از جوانی به نمایشنامه نویسی مشغول شد. ولی آثار اصلی خود را پس از تحصیل در فرانسه تدوین کرد. الحکیم را می توان پدر نمایشنامه جدی مصری و رمان مدرن عربی دانست. از این میان، نمایشنامه های فکری ماندگارترین بخش آثار اوست. دغدغه های روشنفکرانه و تامل انگیز، شخصیت پردازیها و فضاسازیهای انتزاعی، دیالوگ های بسیار ماهرانه، بهره برداری مدرن از اسطوره و تاثیرپذیری شدید از سمبولیسم فرانسوی ویژگی های اصلی این نمایشنامه هاست. هویت مصری وجه غالب آثار الحکیم است که گاه در رمانتیسم و گاه در رئالیسم آشکار شده است. زن در نمایشنامه های فکری الحکیم نماد زندگی و غالبا نقطه مقابل هنر و اندیشه است و در نمایشنامه های اجتماعی نقش مثبت و اصیلی ندارد. الحکیم که از عصر تحت الحمایگی تا زمان انورسادات زیست، معمولا با مرکز قدرت سازش داشت. او هرگز به جریانهای نوی ادبی در اروپا و جهان عرب بی اعتنا نبود، تئاتر حماسی برشت را در قالب تئاتر عربی ریخت- ولو بدون توفیق چندان- و دعوت پوچ گرایان اروپایی را با تالیف نمایشنامه ای در سنت پوچی اجابت کرد و برای حل معضل زبان کلاسیک و محاوره ای عربی یک زبان سوم را پیشنهاد کرد.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • توفیق الحکیم
  • انواع نمایشنامه
  • اسطوره و سمبولیسم در تئاتر مصری