تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

چکیده

مطالعه سبك­ شناختی یكی از روشهای زبانی مدرن است كه در نتیجه تحولات زبانی قرن­های اخیر پدیدار شد. این یك استراتژی برای به دست آوردن قدرت تولید معنایی است كه انرژی زبان را منفجر می كند و عناصر آن را در موقعیت­های زیباشناختی خارج از فرم معيار زبان قرار می­دهد كه منجر به ویژگی­های ارزشمند سبكی و معنایی متن مي­شود. سبك­شناسی در اصل یك مطالعه زبانی مبتنی بر تجزیه و تحلیل پدیده ­های زبانی و ساختار متن، با توجه به سطوح زباني معمول است. در همین زمینه، قصايد ادبی متعهدی وجود دارد كه در عشق به اهل بیت، به ویژه امام علی (ع) سروده شده است، از آن جمله، می­توان به غديريه ابی تمام طائی در مدح امام علی (ع) و تفضیل او در خلافت و ولایت اشاره كرد؛ از این منظر، ما با تكیه بر رویكرد سبكی، مبتني بر سطوح مختلف فكری، آوایی، دستوری و بلاغی، به بررسي این غديريه پرداخته­ ایم تا زیبایی سبك شاعر در بیان افكار خود نسبت به امام علی (ع) و ترجیح او بر دیگران در واقعه غدیر بيشتر آشكار شود. نتایج تحقیق حاكی از تسلط صداهای بلند بر زمزمه­ ها، به دلیل تمایل شاعر برای ابراز خشم و انفجار درد و رنج او است. به طوری كه موسیقی كلام او لحنی بلند و عمیق وكشيده به­ خود گرفته است. اشتیاق پرشور شاعر، او را بر آن داشت تا از جملات فعلیه بیشتر از جملات اسميه به طور كلی استفاده كند و به آنها رنگ حركت و پویایی ببخشد. روشهای روایی و خبري بر قصیده سایه افكنده است؛ زیرا شاعر می­خواهد از مسأله­اي مهم كه تأیید خلافت برای علی بن ابی طالب (ع) است خبر بدهد؛ و نيز آنچه را كه بر خانواده­اش در حادثه غدیر و كربلا گذشت، روايت كند؛ بنابراین، بیشتر به افعال ماضی در ارتباط با زمینه روایی گفتمان در غدیریه تمايل نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

 • Referenc

  • Holy Quran

  - Abu Tammam, Habib Ibn Aus (no date), al-Diwan, Fasr al-Fazah al-Laghuyyah and Waqf Ali Taabah Muhyiddin al-Khayyat, Taaba Bamnazara and Tazama Muhammad Jamal, Taaba Marhshaa under the supervision of al-Maarif Al-Jalila.

  - Akawi, Inam Fowal (1996), Al-Ma'jam al-Mafsal fi Ulum al-Balagha, al-Badi'i and al-Bayan and al-Ma'ani, Beirut: Dar al-Kutub Al-Elamiya.

  - Al-Jurjani, Abd al-Qahir (1988), Asrar al-Balaghah fi ’ilm al-Bayan, Beirut: Dar al-Kitab al-Elamiya.

  - Al-Qashiri al-Nisaburi, Abu al-Hussein Muslim bin al-Hajjaj (Lata), Sahih Muslim, Cairo: Dar al-Jail/Dar al-Afaq al-Jadidah.

  - Amraei, Mohammad Hassan (1401H), Analysis of the critical discourse of the poetry of contradictions according to Van Dyck's social theory (the contradiction of al-Farzdaq and Jarir as an example), Iranian Journal of Arabic Language and Literature, Al-Mahqah Quarterly, No. 63, 1401H. Sh/2022, pp. 1-30.

  - Anis, Ibrahim (2007), Al-Aswat al-Laghuyyah, Vol. 4, Cairo: Al-Anjalo Al-Masryiyah Library.

  - Ashri Zayed, Ali (2006), Iddaa al-Lhoshayat al-Tarathiyah fi Shaar al-Arabi al-Maasr, Cairo: Dar Gharib Publications.

  - Atiq, Abdulaziz (2009), Fi al-Balagha Al-Arabiya (Elam al-Ma'ani), Vol. 2, Beirut, Lebanon: Dar Al-Nahda Al-Arabiya.

  - Ayyad, Shokri (1992), Introduction to Style, Vol. 2, Riyadh: Dar al-Uloom.

  - Bakhtin.M.M (1981) The Dialogic Imagination, University of Texas press.

  - Daoud, Muhammad (2001), Arabic and Modern Linguistics, Cairo: Dar al-Gharib.

  - Futuhi, Mahmoud (1390 AH), stylistics, theories, approaches and methods, Tehran, Sokhon publications.

  - Jarboua, Azza (2004), Al-Tannas with Al-Qur'an al-Karim in Contemporary Arabic Poetry, Magazine of Thought and Thought, No. 13, 134.

  - Pooyan, Majid (2013), phonetic stylistics of Hafez Shirazi's poetry according to Maurice Grammon's views, Specialized Quarterly Journal of Poetry and Prose Stylistics (Bahar Adab), 5th year, 3rd issue, serial number 17, pp. 35-47.

  - Siboyeh (1982 AD), Al Kitab, research by Abd al-Salam Haroun, Volume 2, Volume 4, Cairo: Al-Khanji Library.

  - Al-Hashimi, Ahmed (Lata), Jawahar al-Balagha fi al-Ma'ani wal-bayan wal-badi', Beirut: Dar Ahya Al-Trath Al-Arabi.

  - Khezri, Ali, & Rasoul Balavi, & Fatemeh Mohammadi (1396), The stylistic elements and divine influences of the poem "Anshude al-Tahrir" by Abd al-Rahim Mahmood, Journal of the Iranian Association for Arabic Language and Literature, Scientific Quarterly No. 45, Winter 1396. Sh/2018, pp. 39-56.