طهران، شارع وليعصر(عج)، شارع توانير، حي نظامي كنجوي، زقاق هفت بيكر(٨)، شارع نظامي كنجوي، بناء رقم ٣٣، مؤسسة بيمه اكو للتعليم العالي، جامعة علامة طباطبائي، الطابق ٦، الغرفة ٦٠٧، اللجنة الإيرانية للغة العربية وآدابها، الرمز البريدي ١٤٣٤٨٦٣١١١

المؤلفون

المستخلص

عرفان جبران متعلق به يک مکتب خاص نيست. او کتب آسماني مانند قرآن کريم، انجيل و تورات و عرفان و حکمت شرق را منبع تغذيه انديشه هاي خود قرارداده، و با نگاهي وحدت جويانه، عرفاني عرضه مي کند که تمام زواياي هستي را در بر مي گيرد. عرفان جبران، عرفاني طبيعي است، بدين معنا که در نگاه او، تمامي موجودات رو به سوي کمال دارند. وي نظريه معروف «تکامل انواع» را که بر اساس آن موجودات با انتخاب اصلح، شد و نمو مي يابند، به دامنه معنويات نيز تعميم مي دهد.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران

المؤلفون [Persian]

  • علی سلیمی
  • محمود شهبازی

المستخلص [Persian]

عرفان جبران متعلق به یک مکتب خاص نیست. او کتب آسمانی مانند قرآن کریم، انجیل و تورات و عرفان و حکمت شرق را منبع تغذیه اندیشه های خود قرارداده، و با نگاهی وحدت جویانه، عرفانی عرضه می کند که تمام زوایای هستی را در بر می گیرد. عرفان جبران، عرفانی طبیعی است، بدین معنا که در نگاه او، تمامی موجودات رو به سوی کمال دارند. وی نظریه معروف «تکامل انواع» را که بر اساس آن موجودات با انتخاب اصلح، شد و نمو می یابند، به دامنه معنویات نیز تعمیم می دهد.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • جبران
  • عرفان و تصوف
  • دین
  • تناسخ ارواح