تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه شیراز، دانشکده‌ی ادبیات وعلوم انسانی، ایران، شیراز

2 دانشجوی دکترا، دانشگاه شیراز، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، ایران، شیراز

چکیده

   هنگامی که قصیده‌ای از شعر قدیم می‌خوانیم احساس می‌کنیم که قصه یا حکایتی در آن است که شروع و پایان و نقطه‌ی عطفی دارد گویا حادثه‌ای در زمان و مکان مشخصی رخ داده است. روایت یکی از کهن‌ترین ویژگی‌های شعر در جهان قدیم تا امروز است. یک قرن است که پژوهش‌های بررسی الگوهای روایت پا به عرصه‌ی ادبیات گذاشته‌اند تا دستاوردهای ادبی را از رویکرد روایی نقد و بررسی کنند. این نوع رویکرد جایگاه ویژه‌ای در عرصه‌ی نقد آثار ادبی دارد. این پژوهش بر آن است که الگوهای روایتگری در اشعار عربی سعدی را بر اساس روش توصیفی - تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار دهد. بنابراین نخست به تعریفی مختصر از روایت‌گری و رأی نظریه پردازان این رویکرد پرداخته است سپس عناصر مهمی چون راوی، شخصیات و عنصر مکان و زمان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. این پژوهش بیانگر این است که سعدی شیرازی خود راوی و خود نیز شخصیت اصلی قصایدش می‌یاشد؛ و اینکه توجه شاعر بیشتر به موضوعات عاشقانه و بیان احساساتش است. سعدی با به کار بردن انواع عناصر روایت به گیرا بودن قصاید عربی‌اش بیش از پیش کمک کرده است و این امر باعث انسجام بخشی آن قصاید شده است.

کلیدواژه‌ها

- Abu Sharifa, Abdel Qader. (2008). Hossein Lafi Kazak: An Introduction to Literary Text Analysis. 2nd Edition, Dar Al-Fikr for Publishing and Distribution, Jordan.
- Alfakhoury, Hanna. (1382 sh). Al-Jami' in the History of Arabic Literature (C1). 2nd edition, Dhul Qirbi House.
- Al-Fatlawi, Basheer Amir Abdel-Sada. (2014). The place among the Ghazal poets in the Umayyad era, (Master's thesis), University of Karbala, College of Education for Human Sciences.
- Al-Khafaji, Ahmed Rahim. (2012). Narrative term in modern Arabic criticism. First edition, Dar Al-Sadiq Cultural.
- Al-Maslawi, Ali Kazem, Al-Shammari, Obaid Al-Shamry, Ahmed Salem. (2018). The Place as a Narrative Appearance in the Poetry of Ibn al-Roumi, Journal of the College of Basic Education for Educational and Human Sciences, University of Karbala, College of Education for Human Sciences. number 38.
- Arous, Muhammad. (2016). The narrative structure in the poetic text cross-genres. Models of Algerian poetry. problematic magazine; Semi-annual periodical refereed, Institute of Literature and Languages ​​at the University Center of Thamgeste - Algeria. Tenth issue.
- Balavi, Rasoul, Dehghan, Mehtab. (1398SH). The narrative structure in the poem “Children carry the banner” by Suleiman Al-Issa, Critical Illuminations, the ninth year, (the thirty-three issue), pp. 124-107.
- Balavi, Rasoul, (2021 AD). Forming the narrative structure in the poem “The Stick of Al-Kharnoub” by the poet Habib Al-Samer The journal of Arabic literature in Tehran university, V1, p93-111.
- Bart, Rolan. (1988). Structural criticism of the story, (Antoine Abu Zaid, translator), 1st ed. Awidat, Beirut.
- Dzeif, Shawqi, (undated). The History of Arabic Literature, Volume 1, the Pre-Islamic Era, Egypt, Dar Al Maaref.
- Hayas, Khalil. (2017 AD). The Autobiographical Poem: Text Structure and Discourse Formation, 1st Edition, Omman: Dar Ghaida for Publishing and Distribution.
- Ibrahim, Saleh. (2003 ). Space and the language of narrative. 1st edition, Arab Cultural Center House.
- Lahmidani, Hamid (1999). The structure of the narrative text from the perspective of literary criticism. 1st edition, Cultural Center for Printing and Publishing.
- Manfred, Jan. (2011). Narrative Science (Introduction to Narrative Theory). Translated by Amani Abu Rahma. First edition. Syria: Nineveh House.
- Michael J, Tolan (2004). A critical and linguistic introduction to narrative, 1st Edition, Translated by: Abul-Fadl Hurri, by Baniyad Cinemayi Farabi.
- Moayyed Shirazi, Jafar (1362 st). A new knowledge of Saadi, Tehran Ashna, Chapkhaneh Paya.
- Prince, Girald. (2003). Narrative Dictionary, 1st Edition, (translated by: Sayyed Imam) Cairo: Merritt for Publishing and Information.
- Rabeh, Abdo. (2017). The aesthetics of narration by Wassini al-Araj, North Sea novels - The Andalusian House - The Prince’s Book as a Model, a thesis submitted to obtain a Ph.D. in Algerian literature, Ahmed Ben Bella University - wahran - Faculty of Arts and Arts, People’s Democratic Republic of Algeria, Ministry of Higher Education and Scientific Research, Department of Arabic Language.
- Satar, Nahda (2003). Narrative structure in mystical stories (components, functions, and techniques). Damascus, Arab Writers Union.
- Todrov, Tozatan.; (2003). Putikai Sakhtargara. (Mohammed Nabawi, translator), 2nd ed. Tehran, agah pubs.
- Wahba, Magdy and Kamel Al Mohandes.(1984). Dictionary of Arabic terms in language and literature. 2nd Edition, Beirut: Library of Lebanon.
- Yaqtin, Saeed. (1997 AD). Kalam and Khabar "An Introduction to the Arabic Narrative". 1st edition, Morocco, Casablanca: Arab Cultural Center.
- Zaidan, Muhammad. (2004). The narrative structure in the poetic text, the General Authority of Culture Palaces, monthly critical writings.