تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، ایران، تهران

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، ایران، تهران

چکیده

روز‌به‌روز زبان عربی از زبان معیار فصیح خود فاصله می‌گیرد. این فاصله متأثر از زبان بیگانه است؛ چراكه زبان انگلیسی بر پایۀ سادگی است و زبان عربی نیز قدم در ساده‌گراییِ زبان گذاشت و اسلوب‌‌‌های جدید در زبان عربی معاصر پیدا شد. این پدیده تأثیرِ ترجمۀ لغت‌به‌لغت زبان‌های خارجی به زبان عربی بود. ادبیات نیز از این اسلوب‌هایی که در زبان رسانه‌ها استفاده‌ می‌شد تأثیر پذیرفت، به طوری که می‌توانیم این اسلوب‌ها را در رمان‌ها و داستان‌ها ببینیم. بر این‌ اساس ادبا را می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: دسته‌ی اول که به زبان عربی فصیح قدیم پایبند، و دستۀ دوم که تحت تأثیر زبان معاصر هستند. درخصوص طه حسین، وی از جمله داستان‌نویسان برجسته‌‌ و از پیشگامان داستان‌نویسان جهان عرب بوده و اسلوب نوشتاری او طبق زبان معیار (فصیح) بوده است. و محمود شقیر از نویسندگان معاصر و نامزد جایزۀ «بوكر عربی» در سال  ۲۰۱۵میلادی است و او نیز پایبند به زبان معیار معاصر است و در شیوۀ نوشتاری‌اش  به ساده‌گرایی گرایش دارد. در این مقاله قصد داریم تا با روش تحلیلی و استقرایی رمان‌ها و داستان‌های طه حسین و محمود شقیر را بررسی كنیم تا زبان معاصر و اسلوب‌هایش را بشناسیم. پس از بررسی به این نتیجه دست یافتیم، محمود شقیر برخی اسلوب‌های جدیدی را به کار برده است كه از دستاوردهای زبان معاصر به شمار می‌آید و از برخی اسلوب‌های نادرست و بعضی اسلوب‌ها و تركیب‌های وارداتی زبان بیگانه نیز استفاده كرده‌ است كه بهتر بود از آن‌ها پرهیز می‌شد و از ترکیب‌های عربی استفاده می‌کرد. شایسته است ناظرین زبان كنار هریک از مترجم‌ها و نویسندگان باشند تا با نظارت خود از آسیب به زبان جلوگیری كنند. ضروری است که از میراث عرب و قواعد زبان عربی حمایت شود؛ چراکه زبان كم‌كم نابود خواهد شد و در پی آن تمدن و فرهنگ آن ملت نیز  از بین خواهد رفت. همان طور که می‌دانیم نابودی زبان یکی از اهداف جهانی‌سازی است.

کلیدواژه‌ها

The Holy Quran
Albuka, (2010), Media and Language Language levels and application, Damascus: Nineveh.
Hussein, Taha, (2012), Scheherazade's dreams, Cairo, Hindawi for Education and Publishing, from e-books.
---, Taha, (1992), The days, Vol. 1, Cairo: Al-Ahram Center for Translation and Publishing.
---, Taha, (2012), Thorns garden, Cairo: Hindawi for Education and Publishing, from e-books.
---, Taha, (1973), The prayer of Karwan, Vol. 29, Cairo: from e-books.
---, Taha, (2012), Misery tree, Cairo: Hindawi for Education and Publishing, from e-books.
---, Taha, (2012), The two Sheikhs, Cairo: Hindawi for Education and Publishing, from e-books.
---, Taha, (2012), In the summer, Cairo: Hindawi for Education and Publishing, from e-books.
---, Taha, (2012), Thought leaders, Cairo: Hindawi for Education and Publishing, from e-books.
---, Taha, (2012), beyond the river, Cairo: Hindawi for Education and Publishing, from e-books.
---, Taha, (2012), from afar, Cairo: Hindawi for Education and Publishing, from e-books.
Shukair, Mahmoud, (2015), Praise for the women of the family, Beirut: Maktaba, from e-books.
---, Mahmoud, (2013), family mare, Lebanon: Nawfal, from e-books.
---, Mahmoud, (no Date), The story of my cousin Condoleezza, no place: no publication.
---, Mahmoud, (no Date), The story of the skinny boy's dreams, no place: no publication.
---, Mahmoud, (no Date), The story of me, my friend and the donkey, no place: no publication.
---, Mahmoud, (no Date), The story of an academic wall, no place: no publication.
---, Mahmoud, (no Date), The story of Sharpa Mordechai and his wife's cats, no place: no publication.
---, Mahmoud, (no Date), The story of Rambo's loneliness, no place: no publication.
---, Mahmoud, (no Date), Encounter story, no place: no publication.
---, Mahmoud, (no Date), Encounter story person 2, no place: no publication.
---, Mahmoud, (no Date), The story of Michael Jackson in our neighborhood, no place: no publication.
---, Mahmoud, (no Date), The story of Naomi Campbell's gait, no place: no publication.
---, Mahmoud, (no Date), Ronaldo seat story, no place: no publication.
---, Mahmoud, (no Date), The story of standing in the dark, no place: no publication.
---, Mahmoud, (no Date), The story of the Ramsfeld Banquet, no place: no publication.
Abdel Aziz, Mohamed Hassan, (no Date), The language of contemporary journalism, Cairo: Darul Ma'arif.
Amayreh, Ismail Ahmed, (2017), Normative: This curriculum thatt preserved the unity of Arabic "a comparative linguistic study between standard Arabic and other linguistic curricula", from e-books.
Al-Farsi, Ali bin Hamed, Analytical Methods in Contemporary Fluent Arabic "The Omani Press as a Model", Nov. 1, Beirut: University of Nizwa.
Farstig, sack, (2003), The Arabic language, its history, levels and influence, translated by Mohamed El Sharkawy, Cairo: Al majlesol a'la lel saqafa.
Qamiha, Jaber, (1418), The effect of print audio and visual media on the Arabic language, Al Medinah Al Munawwarah: Annadi Almedinah
Al Munawwarah Alarabi.
Almaqrebi, abdelkader, (2015), derivation and Arabization, Reviewed and commented by Abdullah Nabhan, Nov. 3, Damascus: Matbuat Majma Alloqa alarabiya.
Persian Books
Samii (gilani), ahmed, (1397), writing and editing, Vol. 17, Tehran: samt, edit3.
Nazemian, Reza, Press translation, Vol. 1, Tehran: Sokhan.
Arabic Articles
Tawali, abdol haq, (2016), The semantic expansion in the Algerian press Jerida Al-khobar as an example, The letter of the magister, Ministry of Higher Education and Scientific Research Univercity of Abu Bakr Belqaed- Talmsan- Faculty of Arts and Languages.
The Samurai, Ibrahim, (no Date), Example of the development in the Arab press, Umm al_Qari Jamaat magazin, Kingdom of Saudi Arabia, Cov 10, num 22, p 104.
Moradi, Mohammad Hadi; Mounesi, Azad; Qaderi, Qader; Khakpour, Rahim, (1391), A glimpse of the emergence of Arabic fiction and its development, Contemporary litrature studies, num 16, pp 101- 117.
Persian Articles
Husseini, Monirossadat, (1395), Linguistic imperialism or the language of imperialism: The necessity of confronting the hengemony of English language in Islamic countries, lslamic World Political Research Quarterly, 6th year, num 3, pp 43- 75.
Sedighi, Kulthum, (1394), Reading patterns of worf formation or productionin Arabic language, A bi-annual scientific research journal of translation studies in the Arabic language and literature, num 37, pp 175- 194.
 Nazemian, Reza; Ghorbani, Zohre, (1395), A fresh reading on the contrast between media and criteria and its effect on translation, A bi_annual scientific research journal of translation studies in the Arabic language and literature, num 15, pp 14- 33.