تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم انسانی، ایران، تهران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم انسانی، ایران، تهران.

3 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم انسانی، ایران، تهران.

چکیده

باب قطع و وصل از جمله مقوله‌هایی هستند که "سیبویه" در کتابش با استشهاد به شواهد قرآنی به این مباحث پرداخته است. از جمله مفسرینی که تاثیر کتاب "سیبویه" را در تحلیل‌های او می‌بینیم، "فخر الدین رازی" است. این تحقیق با هدف بررسی میزان تاثیرپذیری "فخرالدین رازی" از تحلیل-های "سیبویه" صورت گرفته است. از یافته‌های این پژوهش این است که تاثیرپذیری "رازی" از تحلیل‌های "سیبویه" در اکثر موارد به صورت غیر مستقیم و بدون استناد به "سیبویه" و برخی از تحلیل‌های او در جهتی مخالف با تحلیل‌های "سیبویه" است. بررسی تحلیل‌های "سیبویه" نشان می‌دهد که بافت یا روابط متنی در تحلیل‌های او تاثیر داشته است و در برخی از تحلیل‌های "رازی" تاثیر باورهای کلامی او دیده می‌شود. این پژوهش در ابتدا به بررسی تحلیل‌های "سیبویه" بر روی شواهد قرآنی می‌پردازد، سپس به صورت تطبیقی اشاره به میزان تاثیرپذیری تحلیل‌های "سیبویه" بر روی تحلیل‌های "فخر رازی" دارد.اثیرپذیری تحلیل‌های "سیبویه" بر روی

کلیدواژه‌ها