تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان توانیر، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر(8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 607، انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، کدپستی: 1434863111

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مکتب واقع‌گرایی، عکس‌العملی در برابر مکتب رمانتیسم است. پیروان این مکتب بر این باورند که واقعیت باید آن‌گونه که هست بررسی شود و هنرمند باید ابعاد مهم موضوعی را که می‌خواهد به اطلاع مردم برساند، برجسته سازد؛ به‌نحوی‌که واقعیت را به طور دقیق انعکاس دهد و از هر نوع ابهام و گنگی به دور باشد. واقع‌گرایی عقلانی یکی از فروع واقع‌گرایی طبیعی است که در آن عقل به عنوان اصلی‌ترین منبع معرفت و تفکر بشری قلمداد می‌شود. بر اساس این مکتب غرض از تربیت انسان رسیدن به سعادت است که تحقق آن تنها با پرورش انسانی متعادل که دارای قوای جسمانی و روحانی هماهنگ باشد، ممکن می‌شود. امین ریحانی(1876-1940) یکی از اندیشمندان و مصلحان اجتماعی برجستة عرب و از پیشگامان تفکر رئالیستی به‌ویژه رئالیسم عقل‌گرا به شمار می‌آید. مقالة حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به مطالعه بن‌مایه‌های تفکر واقع‌گرایی عقلانی از خلال پنج اثر برگزیدة وی ـ فن و أدب، أنتم الشعراء، هتاف الأودیة، بذور للزارعین، الریحانیات و قومیات ـ پرداخته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، ریحانی با توجه به حضور طولانی‌مدت در غرب و اثرپذیری از جریان‌های فکری غرب، در تحلیل مسائل پیرامون خود نگاهی واقع‌گرا و عقلانی دارد. بازتاب این نوع تفکر ریحانی در قالب چهار محور شعر، نگارش، تعلیم و تربیت، دین مشاهده می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

المصادر
بورسوف، بوریس (1974)، الواقعیَّة الیوم وأبداً، لا. ط، العراق، وزارة الثقافة والإعلام.
ترحینی، فایز (1995)، الأدب، أنواع ومذاهب، ط1، بیروت، دار النخیل.
جارودی، روجی، واقعیة بلاضفاف، ترجمه حلیم طوسون، القاهرة، دارالکتاب العربی.
خالدة، سعید (1979)، حرکیّة الإبداع، لا. ط.، بیروت، دار العودة.
الرِّیحانی، أمین ألبرت (2000)، الینابیع المَنسیّة (مخطوطات أمین الرِّیحانی الإنکلیزیة)، ط1، بیروت، ریاض الریس للکتب والنشر.
الرِّیحانی، أمین ألبرت (2000)، مخطوطة إنکلیزیة: of the Arabian nights The Lore، ط1، بیروت، ریاض الریس للکتب والنشر.
الرِّیحانی، أمین (لا. ت.)، أدب وفنّ، لا. ط، بیروت، دار الجیل.
الرِّیحانی، أمین (1982)، الرِّیحانیات، ط1، بیروت، المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر.
الرِّیحانی، أمین (لا. ت)، القومیّات، لا. ط، بیروت، دار الجیل.
الرِّیحانی، أمین (لا. ت)، أنتم الشعراء، لا. ط، بیروت، دار الجیل.
الرِّیحانی، أمین (لا. ت.)، هتاف الأودیة، لا. ط، بیروت، دار الجیل.
الزبیدی، محمد مرتضى (1306 هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، ط1، القاهرة، المطبعة المنیریة.
سیف، فـ. أفانا (1978)، أسس الفلسفة المارکسیة، ترجمه: عبدالرزاق عید، ط4، لاب، منشورات الطریق الجدید.
صبّاغ الخطیب، حِکمَت (1970)، أمین الرِّیحانی رحّالة العرب، «الواقعیَّة هی فی أمانة الرِّیحانی»، ط1، بیروت، بیت الحکمة.
صلیبا، جمیل (1982)، المعجم الفلسفی (بالألفاظ العربیّة والفرنسیّة والإنکلیزیّة واللاّتینیّة)، لا. ط، بیروت، دار الکتاب اللبنانی ومکتبة المدرسة.
عبود، حنا (1978)، المدرسة الواقعیَّة، لا. ط، دمشق، وزارة الثقافة.
عکاوی، رحاب (2005)، أمین الرِّیحانی الأدیب الرحالة، ط1، بیروت، دار الفکر العربیّ.
فضل، صلاح (1978)، منهج الواقعیَّة فی الإبداع الأدبی، لا. ط، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للکتاب.
فروخ، عمر (لا. ت.)، هذا الشعر الحدیث، بیروت، دار لبنان لطباعة والنشر.
کوتنغهام، جون (1997)، العقلانیة، تر: محمود منقذ الهاشمی، ط 1، حلب، مرکز الإنماء الحضاری.
کیتل، آرنولد (1977)، مدخل إلى الروایة الإنجلیزیة، تر: هانی الراهب، دمشق، مطبعة وزارة الثقافة.
مجلس المتن الشمالی للثقافة (1966)، أمین الرِّیحانی بعد ربع قرن: وقائع أسبوع المهرجانات التی أقامها مجلس المتن 24-تشرین الأول سنة 1965، ط1، بیروت، دار الرِّیحانی.
مجموعة من المؤلفین (1996)، الموسوعة العربیة العالمیة، ط 1، الریاض، مؤسسة أعمال الموسوعة.
مندور، محمد (لا. ت.)، الأدب ومذاهبه، القاهرة، دار نهضة.
ویست، بول (1981)، الروایة الحدیثة، تر: عبدالواحد محمّد، لا. ط، بغداد، دار الرشید.
ویلیک، رینیة (1987) مفاهیم نقدیة، تر: محمد عصفور، لا. ط.، الکویت، المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب.
الدوریات
الشریف، جلال (لا. ت) «لماذا الواقعیَّة فی الأدب والفن»، مجلة الموقف الأدبی، دمشق، عدد 58. صص 28-52.
طرابیشی، جورج (لا. ت)، «المفکر أمین الریحانی»، مجلة الرسالة، القاهرة. صص 67-86.